Beef-San <BSAN.WA> Raport Nr.9 Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Naftobudowa Spółka Akcyjna
23-05-2003, 12:14

Beef-San <BSAN.WA> Raport Nr.9 Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. RAPORT NR.9 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.
Zarząd Spółki Beef-San S.A. w Sanoku zwołuje na dzień 16 czerwca 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul.Orzeszkowej 8 początek o godz 14 .
Informację o walnym zgromadzeniu opublikowano w monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr. 91 (1674) Wa-wa 12 maja 2003 r.
Pełna treść komunikatu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w załączeniu poniżej . TEKST OGŁOSZENIA
ZARZĄD SPÓŁKI BEEF - SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Sanoku przy ul. Orzeszkowej 8 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 16 czerwca 2003 r. na godzinę 14.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Sanoku przy ul. Orzeszkowej 8. Porządek obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.100.000 złotych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu przekazania kwoty obniżonego kapitału zakładowego na pokrycie straty za 2002 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002r oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2002r.
8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2002r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2002r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości i udziału w nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
15. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
16. Wybór członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Beef-San S.A. informuje, że zgodnie z art.10 w związku z art.11 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r.-Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
(tekst jednolityDz.U.z 2002r.Nr49,poz.447)-prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo wydane przez biuro maklerskie lub bank prowadzący rachunek
papierów wartościowych stwierdzające liczbę posiadanych oraz, że akcje zostały
zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectw w
Siedzibie Spółki w Sanoku przy ul,Orzeszkowej 8 w Sekretariacie Zarządu I piętro
PUNKT REJESTRACJI AKCJONARIUSZY, do dnia 08 czerwca 2003r
Do godz. 24.00 i nie odebranie ich przed ukończeniem obrad. W przypadku akcji na okaziciela nie dopuszczonych do obrotu giełdowego, ich właściciele mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli do dnia 08 czerwca 2003r. Do godz.24.00 złożą akcje w siedzibie Spółki ( bądż zaświadczenia o ich złożeniu u notariusza Kancelaria Notarialna Stanisław Drozd Sanok ul .Kościuszki 31 ) i nie odbiorą przed ukończeniem Zgromadzenia. Równocześnie Zarząd Beef-San S.A. przypomina, że właściciele akcji imiennych mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu jeśli wpisani są do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Zarządu Beef -San S.A zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Beef- San prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentu tożsamości. Zarząd Beef-San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
Data sporządzenia raportu: 23-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Naftobudowa Spółka Akcyjna

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Beef-San &lt;BSAN.WA&gt; Raport Nr.9 Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.