BIG BG <BIGW.WA> NWZA BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. w dniu 18.12.2002 r. oraz informacja o akcjonariuszach... - część 2

KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
opublikowano: 19-12-2002, 09:31

Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej dziesiątą część kapitału zakładowego, którzy domagają się zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo postawienia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zobowiązani są do zgłoszenia zawczasu swych wniosków Zarządowi na piśmie.

§ 10 Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. Do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów. W sprawach dotyczących zmian Statutu, rozwiązania lub połączenia Banku, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji (z zastrzeżeniem art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych), obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, do ważności uchwały wymagana jest większość trzech czwartych głosów, a w sprawach dotyczących istotnej zmiany przedmiotu działalności Banku - większość dwóch trzecich głosów.

§ 11 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i w przypadku wniosku o usunięcie z organów Banku, nad wnioskami o odwołanie likwidatorów, o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Banku lub likwidatorów, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzać tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza

§ 12 1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków. Co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 13 1. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z tym jednak, że mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełnia skład Rady.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.

§ 14 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 15 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w drodze głosowania pisemnego, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie pisemne jest dopuszczalne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na piśmie na taki tryb podejmowania uchwał. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Trybu określonego w ust. 2 i 3 nie stosuje się w sprawach określonych w § 13 ust. 2, § 17 ust. 1 i 2 pkt 1 - 6 oraz w przepisie art. 79 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z późn. zm.).

§ 16 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby na wezwanie przewodniczącego Rady Nadzorczej, względnie na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Banku skierowany na ręce przewodniczącego Rady. Posiedzenia te nie mogą odbywać się jednak rzadziej niż raz w kwartale.

§ 17 1. Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu Banku oraz powołuje i odwołuje Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu Banku, a nadto ustala ich wynagrodzenie.

2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należą decyzje w sprawach:

1/ zatwierdzania wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych ekonomiczno-finansowych planów działalności Banku,

2/ z zastrzeżeniem § 19, zatwierdzania wniosków Zarządu Banku wprzedmiocie przystępowania Banku w charakterze udziałowca do innego banku, przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej, emisji obligacji oraz nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości Banku,

3/ wydawania aktów normatywnych określonych w Statucie, a których wydawanie zastrzeżone jest dla Rady oraz zatwierdzanie aktów normatywnych na wniosek Zarządu, w tym regulaminu tworzenia i wykorzystywania rezerwy na ryzyko ogólne służącej pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej,

4/ wyboru biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej,

5/ ustalania tekstu jednolitego Statutu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej,

6/ zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności

3. Rada Nadzorcza rozpatruje wszelkie wnioski i sprawy wymagające uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do szczególnych obowiązków Rady należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Zarząd Banku

§ 18 1. Zarząd Banku składa się z co najmniej 3 (trzech) osób, w tym z Prezesa i członków Zarządu; w skład Zarządu mogą być powoływani także Wiceprezes lub Wiceprezesi. W skład Zarządu mogą być powoływani akcjonariusze, jak i osoby nie będące akcjonariuszami. Członkowie Zarządu są powoływani na trzy lata. Co najmniej połowa członków Zarządu powinna legitymować się obywatelstwem polskim.

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.

6. Zarząd działa zgodnie z Regulaminem czynności Zarządu Banku.

7. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 19 Zarząd Banku decyduje o przystąpieniu Banku w charakterze udziałowca do innego banku, przedsiębiorstwa lub do innej jednostki organizacyjnej, emisji obligacji oraz nabywaniu, obciążaniu i zbywaniu nieruchomości Banku, jeżeli wartość przedsięwzięcia nie przekracza jednorazowo 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego.

§ 20 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Banku. Sposób działania Zarządu określa regulamin czynności Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Banku.

§ 21 Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Banku są upoważnieni:

1/ Prezes Zarządu - samodzielnie,

2/ łącznie dwaj inni członkowie Zarządu, albo członek Zarządu z prokurentem, bądź dwaj prokurenci.

§ 22 Do dokonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach umocowania. Osoby upoważnione do działania w imieniu Banku nie odpowiadają osobiście względem osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Banku.

§ 23 1. Jeżeli nie jest wymagana forma szczególna, pełnomocnictwa udzielane są w formie pisemnej ze wskazaniem granic umocowania i sposobu reprezentacji.

2. Szczegółowe zasady udzielania pełnomocnictw ustala Zarząd.

IV. Organizacja Banku

§ 24 Zadania Banku są wykonywane przez Centralę Banku i inne jednostki organizacyjne Banku. Bank może tworzyć i likwidować oddziały i inne placówki operacyjne.

§ 25 1. Do zadań Centrali Banku należy w szczególności:

1/ planowanie i organizowanie prac związanych z wykonywaniem zadań Banku oraz koordynowaniem działalności oddziałów i innych placówek operacyjnych Banku,

2/ bezpośredni nadzór nad działalnością oddziałów oraz ogólny nadzór nad wykonywaniem zadań przez inne placówki operacyjne Banku,

3/ współpraca z organami władzy i administracji państwowej w zakresie wykonywania zadań Banku,

4/ współpraca z centralami innych banków w zakresie wykonywania zadań Banku,

5/ opracowywanie projektów aktów normatywnych, zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych, regulaminów i innych przepisów oraz przygotowanie opinii do nadsyłanych projektów aktów normatywnych,

6/ sporządzanie zbiorczych sprawozdań z działalności Banku,

7/ prowadzenie rewizji i kontroli działalności jednostek organizacyjnych Banku.

2. Centrala Banku może prowadzić także bezpośrednio działalność operacyjną.

§ 26 1. Krajowe oddziały operacyjne Banku tworzone i znoszone są uchwałą Zarządu Banku.

2. Utworzenie oddziału operacyjnego za granicą wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 27 Zarząd określa strukturę organizacyjną Banku i zakres działania jego jednostek organizacyjnych.

§ 28 Zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej ustala Zarząd Banku.

V. Kapitał zakładowy i akcje Banku

§ 29 Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu. Akcje imienne założycielskie są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.

§ 30 1. Kapitał zakładowy wynosi 849.181.744 zł (osiemset czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote) i dzieli się na 849.181.744 (osiemset czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery) równych i niepodzielnych akcji na okaziciela i akcji imiennych. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 złoty.

2. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.

3. Akcje założycielskie w liczbie 106.850 (sto sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) oznacza się jako akcje serii A, zaś akcje z kolejnych emisji odpowiednio następnymi literami alfabetu.

4. Akcje Banku mogą być przedmiotem publicznego obrotu, w tym obrotu giełdowego, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.

5. Asymilacja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, po złożeniu przez akcjonariuszy wniosków o przekształcenie akcji z akcji imiennych na akcje na okaziciela (konwersji) na koszt Banku, odbywa się jeden raz w każdym roku kalendarzowym i obejmuje wszystkie wnioski złożone w tej sprawie w Banku do końca drugiego kwartału danego roku.

6. Akcje na okaziciela nie mogą być przekształcane na akcje imienne.

§ 31 1. Bank może emitować akcje nieme.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, w odniesieniu do każdej emisji akcji niemych, zakres uprzywilejowania tych akcji co do dywidendy.

§ 32 1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Banku, który wskazuje osobę nabywcy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zamiarze zbycia, oznaczając cenę według rynkowej wartości akcji oraz wyznacza własną lub inną jednostkę organizacyjną upoważnioną do pobierania należności za akcje.

2. Akcje imienne - założycielskie zbywane za zgodą co najmniej trzech czwartych założycieli innym założycielom nie tracą uprzywilejowania. Zbycie akcji imiennych założycielskich w pozostałych przypadkach powoduje utratę uprzywilejowania akcji.

§ 33 1. Akcje mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

2. Sposób i warunki umorzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w uchwale o umorzeniu akcji.

3. W zamian za akcje umarzane Bank może wydawać świadectwa użytkowe, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

VI. Fundusze Banku, gospodarka finansowa i podział zysku.

§ 34 1. Funduszami własnymi Banku są: 1/ fundusze podstawowe, 2/ fundusze uzupełniające.

2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:

1/ fundusze zasadnicze, z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych w zakresie spłaty jakichkolwiek zobowiązań Banku z ich tytułu, które stanowią: a/ wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy, b/ kapitał zapasowy, c/ kapitały rezerwowe, 2/ pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią: a/ fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, b/ niepodzielony zysk z lat ubiegłych.

§ 35 1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku netto oraz nadwyżki ceny obejmowanych akcji nad ich wartością nominalną po pokryciu kosztów emisji akcji. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

2. Kapitał zapasowy w części przekraczającej 1/3 wysokości kapitału zakładowego może być przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego.

3. W granicach określonych w ust. 2, kapitał zapasowy może być przeznaczony także na inne cele.

4. Łączną kwotę, jaka z kapitału zapasowego może być użyta - stosownie do postanowienia ust. 3 - określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W braku odmiennych postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, szczegółowe zasady użycia kapitału zapasowego ustala Rada Nadzorcza.

5. Kapitał zapasowy, w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być użyty jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 36 1. Kapitały rezerwowe oraz fundusz ogólnego ryzyka tworzone są z odpisów z zysku netto.

2. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie strat wykazanych w rachunku wyników lub niepokrytej straty z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy, na nabycie akcji własnych w przypadkach, o których mowa w art. 362 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na inne cele stosownie do uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

3. Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony jest na pokrycie niezidentyfikowanych ryzyk działalności bankowej.

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może tworzyć i znosić fundusze specjalne dopuszczalne prawem.

§ 37 1. Zysk netto Banku przeznacza się:

1/ w co najmniej 8% (ośmiu procentach) na kapitał zapasowy,

2/ na kapitały rezerwowe i fundusze w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, oddzielnie na każdy z tych kapitałów i funduszy,

3/ na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przeznaczyć dywidendę lub jej część na opłacenie w podwyższonym kapitale zakładowym Banku, akcji przeznaczonych do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy,

4/ na inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Dywidenda może być wypłacona w gotówce lub papierach wartościowych.

3. Jeżeli wysokość kapitału zapasowego wynosi przynajmniej trzecią część kapitału zakładowego można zaniechać dokonywania odpisu przewidzianego w ust. 1 pkt 1.

§ 38 Wypłata dywidend od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 39 O sposobie pokrycia straty rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jeżeli co innego nie wynika z uchwały Zgromadzenia, straty pokrywane są z kapitału zapasowego, następnie

- w przypadkach i w granicach dopuszczalnych prawem - z innych kapitałów i funduszy, a w ostatniej kolejności z kapitału zakładowego.

§ 40 O użyciu kapitałów rezerwowych i funduszy rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może określić łączną kwotę jaka może być użyta z kapitałów rezerwowych i funduszy na poszczególne cele. W braku odmiennych postanowień uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy szczegółowe zasady użycia tych kapitałów i funduszy ustala Rada Nadzorcza w formie odpowiednich regulaminów.

§ 41 Roczne sprawozdanie finansowe oraz coroczne sprawozdanie z działalności Banku powinny być sporządzone w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego i przedłożone przez Zarząd Banku Radzie Nadzorczej. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy po zmianie rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2000 roku.

§ 42 Roczne sprawozdanie finansowe (oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej) wraz z corocznym sprawozdaniem z działalności Banku, Zarząd Banku przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 43 W razie rozwiązania Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu Banku i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Banku.

§ 44 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza zachowują nadal swe uprawnienia przez cały czas trwania likwidacji aż do jej zakończenia, o ile co innego nie wynika z postanowień Kodeksu spółek handlowych i Prawa bankowego.

§ 45 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w piśmie, zamieszczane ono będzie w dzienniku Rzeczpospolita. 2. Dotyczące Banku dokumenty, w zakresie określonym w Art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zamieszczane będą w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B.

§ 46 We wszystkich sprawach nie przewidzianych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa."

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku odstąpiło od rozpatrzenia punktu 10 porządku obrad, przekazanego w Komunikacie nr 67/2002 w dniu 19 listopada 2002 r., w sprawie stosowania ładu korporacyjnego - "Dobre praktyki w spółkach publicznych w roku 2002".

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku dokonało uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, powołując na Członka Rady Nadzorczej pana Marka Belkę.

Pan Marek Belka ma 50 lat. Od 1994 r. jest profesorem nauk ekonomicznych. W latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 1990-1996 był doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania oraz w Banku Światowym. W latach 1994-1996 był Wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów a następnie do 1997 r. był dordcą ekonomicznym Prezydenta RP. W lutym 1997 r. został powołany na stanowisko Wicepremiera Ministra Finansów, który to urząd sprawował do października 1997 r. W latach 1997-2001 był Doradcą Prezydenta RP ds. Ekonomicznych oraz Doradcą Premiera Albanii. Od 1 listopada 1998 r., pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A., do czasu powołania go w październiku 2001 r. na stanowisko Wicepremiera i Ministra Finansów RP, które to funkcje pełnił do lipca 2002 r. Obecnie jest profesorem w Instytucje Nauk Ekonomicznych PAN, Członkiem Trilateral Commission oraz Doradcą JP Morgan Chase ds. Europy Środkowej i Wschodniej. Jest autorem kilkunastu książek i ponad stu artykułów dotyczących zagadnień ekonomicznych. Żadna z prowadzonych działalności nie jest konkurencyjna do działalności BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.

Pan Marek Belka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Data sporządzenia raportu: 19-12-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BIG BG &lt;BIGW.WA> NWZA BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. w dniu 18.12.2002 r. oraz informacja o akcjonariuszach... - część 2