Boryszew <BORY.WA> projekt uchwał na NWZA Spółki akcyjnej Boryszew

Boryszew projekt uchwał na NWZA Spółki akcyjnej Boryszew PROJEKT UCHWAŁ NA NWZA SPÓŁKI AKCYJNEJ BORYSZEW Raport bieżący nr 25/2003 Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. w Sochaczewie podaje do wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Boryszew w Sochaczewie, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2003 roku. Uchwała Nr…….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru Działając na podstawie § 13 ust. 7 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy ) złotych i nie wyższą niż 700.000 ( słownie: siedemset tysięcy ) złotych w drodze emisji od 500.000 ( słownie: pięćset tysięcy) do 700.000 ( słownie: siedemset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- ( słownie: jeden) złoty każda. 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału do rejestru- zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH. 3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału. 4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2003, tj. od dnia 1 stycznia 2003 roku. 5. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia akcji serii D (prawo poboru). 6. Akcje serii D zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji publicznej. 7. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do określenia pozostałych warunków emisji, w tym w szczególności: a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, b) oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D, c) podziału akcji na transze i dokonywania przesunięć między nimi. 8. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub umowy o subemisję usługową, której przedmiotem będą akcje emitowane na podstawie niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr…………. Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A. z siedzibą w Sochaczewie z dnia 8 grudnia 2003 roku § 1 Dokonuje się zmian w Statucie Spółki: § 7 ust.1 o treści: "Kapitał zakładowy wynosi 11.221.250 złotych i dzieli się na 56.755 sztuk akcji imiennych oraz 11.164.495 sztuk akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda". - otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.221.250 złotych i dzieli się na 11.221.250 akcji o wartości nominalnej 1,- złoty każda, z czego: 51.005 akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych jako akcje serii A, 11.170.245 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii B i C. § 4 Statutu Spółki uzupełnia się o następujące rodzaje działalności: 20.30.Z - produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 28.12.Z - produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 45.42.Z - zakładanie stolarki budowlanej, 65.23.Z - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 74.60.Z - działalność detektywistyczna i ochroniarska. Dotychczasowy § 101 Statutu oznacza się jako § 10 i dokonuje się odpowiedniej zmiany numeracji kolejnych paragrafów tj. dotychczasowy § 10 oznacza się jako § 11, dotychczasowy § 11 oznacza się jako § 12, dotychczasowy § 12 oznacza się jako § 13, dotychczasowy § 13 oznacza się jako § 14, dotychczasowy § 14 oznacza się jako § 15, dotychczasowy § 15 oznacza się jako § 16, dotychczasowy § 16 oznacza się jako § 17, dotychczasowy § 17 oznacza się jako § 18, dotychczasowy § 18 oznacza się jako § 19. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr………… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie odwołania Pana………………….. ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia co następuje: § 1 Odwołuje się Pana……………………ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała nr………………… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. w Sochaczewie z dnia 8 grudnia 2003 r. W sprawie powołania Pana……………….. w skład Rady Nadzorczej Boryszew S.A . Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: § 1 Powołuje się Pana …………………… w skład Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Data sporządzenia raportu: 28-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ