Boryszew <BORY.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 12.348 tys. zł

Boryszew <BORY.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 12.348 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 128.447 120.380 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5.542 5.877 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 104.512 103.653 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23.935 16.727 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 93.764 88.415 w tym: - od jednostek powiązanych 4.618 4.847 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 72.228 72.829 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21.536 15.586 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 34.683 31.965 IV. Koszty sprzedaży 3.614 3.820 V. Koszty ogólnego zarządu 17.473 18.124 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 13.596 10.021 VII. Pozostałe przychody operacyjne 6.537 5.875 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 24 2. Dotacje 576 139 3. Inne przychody operacyjne 5.961 5.712 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2.751 2.225 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 82 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1.672 2.020 3. Inne koszty operacyjne 997 205 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17.382 13.671 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2.262 919 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 880 22 - od jednostek powiązanych 880 22 2. Odsetki, w tym: 1.282 853 - od jednostek powiązanych 540 210 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne 100 44 XI. Koszty finansowe 3.833 4.552 1. Odsetki, w tym: 2.774 3.257 - dla jednostek powiązanych 94 273 2. Strata ze zbycia inwestycji 43 320 3. Aktualizacja wartości inwestycji 386 673 4. Inne 630 302 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 15.811 10.038 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 25 30 1. Zyski nadzwyczajne 25 30 2. Straty nadzwyczajne - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 15.836 10.068 XV. Podatek dochodowy 3.488 2.510 a) część bieżąca 3.981 2.528 b) część odroczona -493 -18 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 12.348 7.558 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 12.348 7.558 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11.221.250 11.221.250 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,10 0,67 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. Data sporządzenia raportu: 30-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ