Boryszew <BORY.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 5.286 tys. zł

Boryszew <BORY.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 5.286 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 19-01-2004 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 19-01-2004 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 48.208 35.697 150.617 128.447 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1.660 681 3.739 5.542 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39.367 28.517 119.948 104.512 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8.841 7.180 30.669 23.935 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 35.553 26.113 111.135 93.764 w tym: - od jednostek powiązanych 543 443 2.070 4.618 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28.043 19.728 84.537 72.228 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7.510 6.385 26.598 21.536 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 12.655 9.584 39.482 34.683 IV. Koszty sprzedaży 1.340 1.338 3.948 3.614 V. Koszty ogólnego zarządu 5.451 5.398 17.767 17.473 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5.864 2.848 17.767 13.596 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.841 2.758 5.552 6.537 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -20 - - - 2. Dotacje 70 602 175 576 3. Inne przychody operacyjne 1.791 2.156 5.377 5.961 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 516 1.808 2.043 2.751 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 -3 8 82 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 240 296 1.139 1.672 3. Inne koszty operacyjne 268 1.515 896 997 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7.189 3.798 21.276 17.382 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.759 966 2.531 2.262 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - 6 880 - od jednostek powiązanych - - 6 880 2. Odsetki, w tym: 272 866 853 1.282 - od jednostek powiązanych -32 369 98 540 3. Zysk ze zbycia inwestycji -43 - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji 1.532 - 1.672 - 5. Inne -2 100 - 100 XI. Koszty finansowe 1.869 1.066 3.883 3.833 1. Odsetki, w tym: 528 781 1.635 2.774 - dla jednostek powiązanych -32 4 14 94 2. Strata ze zbycia inwestycji 911 - 911 43 3. Aktualizacja wartości inwestycji - 100 892 386 4. Inne 430 185 445 630 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 7.079 3.698 19.924 15.811 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - 25 25 1. Zyski nadzwyczajne - - 25 25 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 7.079 3.698 19.949 15.836 XV. Podatek dochodowy 1.793 863 4.753 3.488 a) część bieżąca 1.246 1.331 4.206 3.981 b) część odroczona 547 -468 547 -493 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 5.286 2.835 15.196 12.348 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 15.196 12.348 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11.221.250 11.221.250 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,35 1,10 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 11.921.250 - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,27 - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. Data sporządzenia raportu: 19-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ