BOS <BBOS.WA> nr 32/2002 - projekty uchwał na ZWZA BOŚ S.A. wraz z załącznikami - część 3

Bank Ochrony Środowiska SA
14-06-2002, 17:40

- informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Departament Kontroli Wewnętrznej oraz raporty z kontroli doraźnych, koncentrując się na raportach z kontroli w O/Kraków. Na posiedzeniu w dniu 4 września 2001r., po zapoznaniu się z raportem DKW, Rada - wyrażając głębokie zaniepokojenie zaistniałą sytuacją - stwierdziła, iż oczekuje od Zarządu wyegzekwowania od osób, które w tej sytuacji zawiniły stosownych konsekwencji za brak prawidłowego nadzoru na działalnością O/Kraków. W dniu 2 października 2001r. Rada rozpatrzyła kolejne informacje DKW z kontroli w O/Kraków, wysłuchała jednocześnie opinii Dyrektora DKW nt. zaistniałej sytuacji. Rada stwierdziła m.in., iż: - zbyt dużo upłynęło czasu, zanim w Centrali podjęto jakiekolwiek działania i kroki, mające na celu zapobieżenie złej sytuacji, - podejmowano "nietrafione" decyzje kredytowe (np. przy braku zdolności kredytowej klienta), - podejmowane działania były działaniami na szkodę Banku i doniesienie o tym powinno zostać niezwłocznie zgłoszone do prokuratury, - brak jest wskazania (poza Dyrektorem Oddziału) na odpowiedzialność poszczególnych osób za powstałą sytuację, w związku z czym zaleciła Zarządowi złożenie doniesienia do prokuratury o zaistniałej sytuacji i działaniach na szkodę Banku oraz wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do wszystkich osób odpowiedzialnych za tę sytuację, tak w Oddziale jak i w Centrali. Jednocześnie zaleciła Zarządowi przeprowadzenie dodatkowego, zewnętrznego audytu portfela kredytowego O/Kraków. Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2001r. Rada zapoznała się ze wstępną wersją raportu na ten temat, opracowanym przez Firmę PricewaterhouseCoopers, natomiast na posiedzeniu w dniu 7 grudnia br. Rada rozpatrzyła raport końcowy, który potwierdził m.in. ustalenia DKW w tej sprawie. Raport wskazał na kilka głównych, zaniedbanych obszarów działalności bankowej, wymagających usprawnienia i natychmiastowych zmian, w związku z czym Rada zwróciła się do Zarządu o przystąpienie do niezwłocznej realizacji przedstawionych wniosków, zalecając jednocześnie przygotowanie na kolejne posiedzenie Rady szczegółowego harmonogramu tych działań. Rada stwierdziła, że nie otrzymywała od Zarządu pełnych informacji o rzeczywistych efektach działalności O/Kraków.

Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Departament Kontroli Wewnętrznej były omawiane przez Zespół Rady Nadzorczej ds. kontroli wewnętrznej, powołany w dniu 2 października 2001r. Zespół odbył 2 posiedzenia w 2001r. i 4 posiedzenia w roku bieżącym. Główna tematyka posiedzeń to: - stan realizacji programu działań Centrali wobec O/Kraków oraz uzyskane efekty; - zakres i stopień wykorzystania oraz wdrożenia uwag, opinii i sugestii (szczególnie w zakresie poszerzenia procedur kredytowych) zawartych w raporcie firmy PricewaterhouseCoopers z przeprowadzonego badania w O/Kraków oraz z badania przeprowadzonego przez SEB, - poszerzenie (uszczegółowienie) procedury ponoszenia i rozliczania kosztów rzeczowych, w tym także przez członków Zarządu, - wypełnianie przez Bank obowiązków płatnika podatku dochodowego od nieodpłatnych świadczeń, przekazanych przez Bank w 2001r. członkom Zarządu, - eliminowanie braków oraz ograniczanie zagrożeń i ryzyk zidentyfikowanych przez DKW, a w szczególności: - wdrażanie polityki ograniczania ryzyka kredytowego, systemowe rozwiązania w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (struktury, procedury), - sprawowanie nadzoru przez komórki Centrali nad działalnością kredytową placówek (poszerzenie problemu o nadzór Centrali nad całokształtem pracy placówek), - rozszerzenie procedur w zakresie transakcji na rynku międzybankowym, - rozszerzenie procedur w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego, bezpieczeństwa mienia Banku i klientów, a także obiegu dokumentów (instrukcja kancelaryjna) oraz ich archiwizowania, - ocena dokonanych w 2001r. transakcji wykupu wierzytelności służby zdrowia od pośredników (spółek) i odsprzedaży wierzytelności do Towarzystwa Finansowego BOŚ. Stan i tryb zarządzania tymi wierzytelnościami w Centrali i w Oddziałach: w Bydgoszczy, Koszalinie i II O/BOŚ w Warszawie. Program działań wobec Towarzystwa Finansowego BOŚ S.A.

Ponadto, w 2002r. - do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania - kontynuując nadzór nad działalnością Banku - Rada Nadzorcza Banku m.in.: - dokonała - z uwagi na systematyczne pogarszanie się sytuacji finansowej Banku, co m.in. było efektem kryzysu w zarządzaniu Bankiem oraz braku profesjonalnego przygotowania ze strony niektórych członków Zarządu - zmian w Zarządzie Banku, polegających na: - odwołaniu z jego składu - w dniu 15 stycznia br. - Pani D. Jakuty, w związku ze złą oceną jej pracy oraz Pana D. Wojnowskiego, w związku ze złą jakością zarządzania ryzykami bankowymi, co miało istotny wpływ na systematyczne pogarszanie się wyników finansowych Banku, - powołaniu w dniu 5 marca br. w skład Zarządu osób posiadających długoletnie doświadczenie w bankowości: Pana J. Kozioła na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana J. Markiewicza i Pana W. Żółtkowskiego na stanowiska Wiceprezesów Zarządu, - przyjęła Plan pracy Rady Nadzorczej na 2002r. (w dniu 15 stycznia br.), - zatwierdziła Plan kontroli instytucjonalnej w 2002r. (Uchwała Nr 4/2002), - rozpatrzyła raport DKW z wyników kontroli w 2001r., wraz z oceną realizacji zaleceń pokontrolnych oraz raport DKW z wyników kontroli w I kwartale 2002r., - rozpatrywała kolejne wersje Planu finansowego Banku na br., powołując specjalny Zespół ds. rozpatrzenia ostatecznej wersji Planu. Zespół ten w dniu 19 marca 2002r. zaakceptował Plan finansowy i przekazał go do akceptacji w trybie obiegowym pozostałym członkom Rady. Formalną uchwałę w tej sprawie Rada podjęła w dniu 09.04.2002r. (Uchwała Nr 11/2002), - dwukrotnie rozpatrywała propozycje zmian struktury organizacyjnej Banku, by ostatecznie w dniu 9 kwietnia br. zatwierdzić uchwałę Zarządu ws. wprowadzenia "Struktury organizacyjnej BOŚ SA" (Uchwała Nr 12/2002), która weszła w życie z dniem 1 maja br. Wraz z nową strukturą ograniczono przede wszystkim liczbę departamentów Centrali oraz wprowadzono zmiany strukturalne w oddziałach, co umożliwi lepszą komunikację pomiędzy nimi a Centralą.

Działając w oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 6 i § 42 Statutu BOŚ S.A., Rada Nadzorcza na posiedzeniach w dniu 7 maja i 6 czerwca 2002r. rozpatrzyła materiały wnoszone przez Zarząd Banku pod obrady WZA BOŚ S.A. w dniu 25 czerwca 2002r., w tym: - porządek, regulamin obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, - sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2001r.; - sprawozdanie finansowe Banku za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. (wraz z opinią biegłego rewidenta); - sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2001 r., - skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. (wraz z opinią biegłego rewidenta).

Dokonawszy oceny ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza rekomenduje je do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Stosowne oceny Rady Nadzorczej zostały dołączone do sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2001r. i sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r. oraz do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ SA w 2001r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r.

Składając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi o jego zatwierdzenie oraz o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad WZA. Biorąc pod uwagę całokształt sytuacji Banku w roku 2001 i działania jego organów statutowych, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o: - nieudzielenie absolutorium Panu Jarosławowi Chudeckiemu, który jako Prezes Zarządu ponosi główny ciężar odpowiedzialności za negatywne procesy i zjawiska oraz ich skutki, jakie zaistniały w ocenianym roku, i który został odwołany z zajmowanego stanowiska w związku ze stwierdzoną przez Radę Nadzorczą utratą zdolności kierowania Bankiem. Wniosek ten, w przekonaniu Rady Nadzorczej, wyraża jednocześnie ocenę przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu negatywnych skutków działań Zarządu jako organu kolegialnego, - udzielenie absolutorium wszystkim pozostałym członkom Zarządu Banku, - udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.

Przewodniczący Rady

/-/ Daniel Wójtowicz / Warszawa, 6 czerwca 2002r.

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Michałowi Wilczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 21 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Danielowi Wójtowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 21 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Lars Gustafsson, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001 roku obrachunkowym. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Bogdanowi Ajnenkielowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 16 marca 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Pani Zofii Hekiert, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 16 marca 2001 r. do 21 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Lechowi Pieczyńskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 21 grudnia 2001,r. do 31 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Andrzejowi Barnie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 18 czerwca 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Carl Bohemann, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 14 września 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Pani Annika Bolin, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 21 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Fleming Carlborg, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 21 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Bogusławowi Fiedorowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 21 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Mats Kjaer, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 21 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Kazimierzowi Kujdzie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 21 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Janowi Ledóchowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 18 czerwca 2001 r. do 21 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Gunnar Lindberg, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001 roku obrotowym. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Józefowi Lubienieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 16 marca 2001 r. do 21 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Stanisławowi Nieckarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 21 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Marcinowi Obłozie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 21 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Jerzemu Pietrewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 21 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Markowi Rusakiewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 21 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Tadeuszowi Sadowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 18 czerwca 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Jerzemu Swatoniowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 18 czerwca 2001 r. do 21 grudnia 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Andrzejowi Wojdyle, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 14 września 2001 r. "

UCHWAŁA NR /2002 ----------------------- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku.

"Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt. 14 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości: 1) przewodniczący Rady Nadzorczej - 6-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłaty z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczanie, 2) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 60% kwoty określonej w pkt. 1, 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej po 50% kwoty określonej w pkt.1.

§ 2 Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1, członkowie Rady Nadzorczej Banku mają prawo do udziału w zysku w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. przy podejmowaniu Uchwały o podziale zysku.

§ 3 Traci moc Uchwała nr 20/96 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Banku.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2002 roku. "

Data sporządzenia raportu: 14-06-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bank Ochrony Środowiska SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BOS &lt;BBOS.WA> nr 32/2002 - projekty uchwał na ZWZA BOŚ S.A. wraz z załącznikami - część 3