BRE <BREP.WA> Plan połączenia BRE Banku i Banku Częstochowa - część 2

opublikowano: 01-10-2002, 19:04

3. Inne środki 1 825,30 1 825,30 975,30 II Dłużne papiery wartościowe

uprawnione do redyskontowania

w Banku Centralnym 0,00 0,00 0,00 III Należności od sektora

finansowego 62 259 247,67 62 259 247,67 36 928 330,70

1. W rachunku bieżącym 39 911,61 39 911,61 237 694,36

2. Terminowe 62 219 336,06 62 219 336,06 36 690 636,34 IV Należności od

sektora niefinansowego 48 392 030,21 48 392 030,21 49 134 693,49

1. W rachunku bieżącym 7 795 431,10 7 795 431,10 6 191 517,69

2. Terminowe 40 596 599,11 40 596 599,11 42 943 175,80 V Należności od sektora

budżetowego 1 618 917,76 1 618 917,76 1 439 261,16

1. W rachunku bieżącym 11,14 11,14 29,22

2. Terminowe 1 618 906,62 1 618 906,62 1 439 231,94 VI Należności z tytułu

zakupionych papierów

wartościowych z

otrzymanym przyrzeczeniem

odkupu 0,00 0,00 0,00 VII Dłużne papiery

wartościowe 15 548 007,32 15 548 007,32 19 909 936,94

1. Banków 0,00 0,00 0,00

2. Budżetu państwa

i budżetów terenowych 15 548 007,32 15 548 007,32 19 909 936,94

3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00 VIII Udziały lub akcje

w jednostkach zależnych 0,00 0,00 0,00

1. W instytucjach finansowych 0,00 0,00 0,00

2. W pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 IX Udziały lub akcje

w jednostkach współzależnych 0,00 0,00 0,00

1. W instytucjach finansowych 0,00 0,00 0,00

2. W pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 X Udziały lub akcje

w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00

1. W instytucjach finansowych 0,00 0,00 0,00

2. W pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 XI Udziały lub akcje

w innych jednostkach 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1. W instytucjach finansowych 0,00 0,00 0,00

2. W pozostałych jednostkach 100 000,00 100 000,00 100 000,00 XII Pozostałe papiery wartościowe

i inne aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 XIII Wartości niematerialne

i prawne, w tym: 1 501 573,97 327 417,99 321 452,02

- wartość firmy 0,00 0,00 0,00 XIV Rzeczowe aktywa trwałe 3 442 799,37 3 639 249,97 2 787 842,53 XV Inne aktywa 161 062,65 161 062,65 520 917,67

1. Przejęte aktywa - do zbycia 0,00 0,00 0,00

2. Pozostałe 161 062,65 161 062,65 520 917,67 XVI Rozliczenia międzyokresowe 26 881,19 1 004 586,57 784 649,91

1. Aktywa z tytułu odroczonego

podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00

2. Pozostałe

rozliczenia międzyokresowe 26 881,19 1 004 586,57 784 649,91 A k t y w a r a z e m 139 680 348,31 139 680 348,31 117 013 220,72

Bilans Banku "Częstochowa" SA

w PLN

Stan na Stan na Stan na P A S Y W A 2001-12-31 2001-12-31 2002-08-31

nie przekształcony przekształcony 1 2 3 4 5 I.Zobowiązania

wobec Banku Centralnego 0,00 0,00 0,00 II.Zobowiązania

wobec sektora finansowego 234 415,53 234 415,53 638 675,67

1. W rachunku bieżącym 31 978,89 31 978,89 561 250,13

2. Terminowe 202 436,64 202 436,64 77 425,54 III.Zobowiązania

wobec sektora

niefinansowego 99 100 415,52 99 100 415,52 87 233 522,14

1. Rachunki

oszczędnościowe, w tym; 9 847 306,46 9 847 306,46 8 453 096,20

a) bieżące 9 847 306,46 9 847 306,46 8 453 096,20

b) terminowe 0,00 0,00 0,00

2. Pozostałe, w tym: 89 253 109,06 89 253 109,06 78 780 425,94

a) bieżące 5 849 295,00 5 849 295,00 3 082 416,10

b) terminowe 83 403 814,06 83 403 814,06 75 698 009,84 IV.Zobowiązania wobec

sektora budżetowego 604 248,46 604 248,46 464 969,58

1. Bieżące 358 348,77 358 348,77 246 428,78

2. Terminowe 245 899,69 245 899,69 218 540,80 V.Zobowiązania z tytułu

sprzedanych papierów

wartościowych

z udzielonym przyrzeczeniem

odkupu 0,00 0,00 0,00 VI.Zobowiązania z tytułu

emisji dłużnych

papierów wartościowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 VII.Inne zobowiązania z tytułu

instrumentów finansowych 0,00 0,00 0,00 VIII.Fundusze specjalne

i inne zobowiązania 445 455,06 445 455,06 643 055,46 IX.Koszty i przychody

rozliczane w czasie

oraz zastrzeżone 12 549 162,66 12 549 162,66 13 332 078,65

1. Rozliczenia

międzyokresowe kosztów 446 655,19 446 655,19 98 827,33

2. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00

3. Pozostałe przychody

przyszłych okresów

oraz zastrzeżone 12 102 507,47 12 102 507,47 13 233 251,32 X. Rezerwy 261 981,13 261 981,13 309 634,29

1. Rezerwa z tytułu

odroczonego podatku

dochodowego 219 642,00 219 642,00 285 117,00

2. Pozostałe rezerwy 42 339,13 42 339,13 24 517,29 XI. Zobowiązania podporządkowane 0,00 0,00 0,00 XII.Kapitał (fundusz)

podstawowy 42 908 932,71 42 908 932,71 42 908 932,71 XIII.Należne wpłaty

na kapitał podstawowy

(wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 XIV.Akcje własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 XV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 696,67 1 696,67 1 696,67 XVI.Kapitał (fundusz)

z aktualizacji wyceny 375 119,73 375 119,73 375 119,73 XVII.Pozostałe kapitały

(fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00

1. Fundusz ogólnego

ryzyka bankowego 0,00 0,00 0,00

2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00 XVIII.Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 (16 803 079,16) XIX.Zysk (strata) netto (16 803 079,16) (16 803 079,16) (12 093 385,02) P a s y w a r a z e m 139 680 348,31 139 680 348,31 117 013 220,72

---------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dnia 30 września 2002r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM BRE BANK SA

W wykonaniu przepisów art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwany dalej "k.s.h."), działając w imieniu spółki BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000025237 (zwanej dalej "Spółką") niniejszym oświadczamy, że według stanu na dzień 31 sierpnia 2002r. stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 23 676 729 000 zł. Szczegółowy opis stanu księgowego Spółki zawiera Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie, oświadczamy, że zgodnie z art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h., wartości dotyczące stanu księgowego Spółki zamieszczone w Załączniku zostały zmienione w stosunku do wartości zawartych w ostatnim bilansie rocznym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2001 r. ze względu na konieczność odzwierciedlenia zaistniałych zmian w zapisach księgowych Spółki. Zmiana tychże zapisów wynikła zarówno z efektów działalności Spółki po dniu 31 grudnia 2001 r., jak i ze względu na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. nowelizacji przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (zwanej dalej "Ustawą o rachunkowości"), która to nowelizacja wprowadziła zarówno obowiązek przyjęcia przez Spółkę nowych metod wykorzystywanych przy sporządzaniu bilansu, jak i nowego układu tegoż bilansu. Przy sporządzaniu bilansu na dzień 31 sierpnia 2002 r. będącego podstawą do sporządzenia niniejszego oświadczenia o stanie księgowym Spółki, Spółka była zobowiązana przepisami Ustawy o rachunkowości do stosowania odmiennych metod i układu tegoż bilansu, niż wykorzystane przy sporządzaniu ostatniego bilansu rocznego.

Za BRE Bank SA:

--------------------- ---------------------

Załącznik do Oświadczenia Zarządu BRE Banku SA o stanie księgowym Spółki na dzień 31.08.2002 r.

STAN KSIĘGOWY BRE BANK SA NA DZIEŃ 31.08.2002 r.

w tys. zł.

stan na

BILANS (w tys. zł.) 31.08.2002 A k t y w a I. Kasa, operacje z bankiem centralnym 524 079 II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione

do redyskontowania w banku centralnym 102 760 III.Należności od sektora finansowego 2 655 639

1. W rachunku bieżącym 772 619

2. Terminowe 1 883 020 IV. Należności od sektora niefinansowego 10 003 447

1. W rachunku bieżącym 1 593 638

2. Terminowe 8 409 809 V. Należności od sektora budżetowego 1 033 221

1. W rachunku bieżącym 10 299

2. Terminowe 1 022 922 VI. Należności z tytułu zakupionych papierów

wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu - VII.Dłużne papiery wartościowe 3 990 143 VIII.Udziały lub akcje w jednostkach zależnych 447 977 IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych - X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 52 158 XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach 15 890 XII.Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 526 140 XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 201 417

- wartość firmy 63 677 XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 879 766 XV. Inne aktywa 2 508 360

1. Przejęte aktywa - do zbycia 22 840

2. Pozostałe 2 485 520 XVI. Rozliczenia międzyokresowe 735 732

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 721 963

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 13 769 A k t y w a r a z e m 23 676 729

P a s y w a I. Zobowiązania wobec banku centralnego 2 382 II.Zobowiązania wobec sektora finansowego 7 759 295

1. Bieżące 1 068 227

2. Terminowe 6 691 068 III.Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 9 831 934

1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: 177

a) bieżące 177

b) terminowe -

2. Pozostałe, w tym: 9 831 757

a) bieżące 4 002 219

b) terminowe 5 829 538 IV.Zobowiązania wobec sektora budżetowego 232 380

1. Bieżące 44 864

2. Terminowe 187 516 V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu - VI.Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -

1. Krótkoterminowe -

2. Długoterminowe - VII.Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych 1 948 720 VIII.Fundusze specjalne i inne zobowiązania 366 372 IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 205 636

1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 21 045 2. Ujemna wartość firmy -

3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone 184 591 X. Rezerwy 720 294

1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 696 531

2. Pozostałe rezerwy 23 763

a) krótkoterminowe -

b) długoterminowe 23 763 XI.Zobowiązania podporządkowane 724 000 XII. Kapitał zakładowy 91 882 XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) - XV. Kapitał zapasowy 748 738 XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny 9 931 XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 352 916 XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (191 576) XIX. Zysk (strata) netto (126 175) P a s y w a r a z e m 23 676 729

Współczynnik wypłacalności 12,40

Wartość księgowa 1 885 716 Liczba akcji 22 970 500 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 82,09 Rozwodniona liczba akcji 22 970 500 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 82,09

stan na POZYCJE POZABILANSOWE 31.08.2002 I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 7 286 524

1. Zobowiązania udzielone: 6 707 231

a) finansowe 3 984 278

b) gwarancyjne 2 722 953

2. Zobowiązania otrzymane: 579 293

a) finansowe 136 388

b) gwarancyjne 442 905 II. Zobowiązania związane z realizacją operacji

kupna/sprzedaży 178 080 960 III. Pozostałe, w tym: -

-

- P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m 185 367 484

Data sporządzenia raportu: 01-10-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / BRE &lt;BREP.WA> Plan połączenia BRE Banku i Banku Częstochowa - część 2