BRE <BREP.WA> Uchwała wspólna Rady Nadzorczej i Zarządu BRE Banku w sprawie przestrzegania zasad ładu... - część 2

Kazimierz Krupa
30-06-2003, 17:11

BRE <BREP.WA> Uchwała wspólna Rady Nadzorczej i Zarządu BRE Banku w sprawie przestrzegania zasad ładu... - część 2 b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;
c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.
Zasada powyższa może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do końca 2004 r.
CZĘŚCIOWO
Komentarz BRE Banku:
21 maja 2003 r. walne zgromadzenia BRE Banku przyjęło uchwałę w sprawie zmian Statutu Banku, zgodnie z którymi:
1. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie powołania Rady Nadzorczej lub w uchwale podjętej na podstawie § 19 ust. 3 Statutu, postanowi inaczej.
2. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada mniej niż 5% akcji Banku,
b) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Banku posiadających 5% lub więcej akcji Banku (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
c) nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Banku w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
d) nie jest osobą bliską dla członka organu Banku lub pracownika Banku zatrudnionego na stanowisku Dyrektora Banku lub wyższym,
e) nie pobiera z Banku wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Banku,
f) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Banku, posiadającego 10% lub więcej akcji Banku. 3. Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień pkt 2 lit. b i d, uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej (§ 4) Bank przyjmuje, że:
- o fakcie posiadania niezależnych Członków Rady Nadzorczej i ich liczbie ostatecznie decydować będzie walne zgromadzenie, gdyż leży to wyłącznie w jego kompetencjach, - zgoda niezależnego Członka Rady Nadzorczej będzie wymagana przy podejmowaniu przez Radę Nadzorczą następujących uchwał:
1) uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru audytora,
2) uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi zgody na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości Spółki oraz akcji i udziałów w spółkach, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszów własnych Spółki, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w wyniku wymienionych postępowań lub porozumień z dłużnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, Zarząd obowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o powyższych czynnościach na najbliższym posiedzeniu Rady.
Zgoda Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w przypadkach określonych w pkt 1) i pkt 2) powyżej będzie niezbędna tylko w przypadku, gdy w wyniku wyborów przez Walne Zgromadzenie co najmniej połowę Członków Rady Nadzorczej będą stanowić Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej,
W pozostałym zakresie Bank będzie stosować zasadę 20 lit c jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa oraz wewnętrznych regulacjach Banku.
Zasada 21
Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.
TAK
Komentarz BRE Banku: Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki.
W szczególności nadzorują realizację strategii i planów długookresowych. Zgodnie z komentarzem Banku do zasady 23 są zobowiązani do informowania o zaistniałym konflikcie interesu i wstrzymania się od głosu w sprawie, w której może do takiego dojść.
Zasada 22
Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu Zarządu:
Przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej Zarząd przygotowuje raport zawierający wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej do kompetencji Rady należy m. in.:
rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
Zasada 23
O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Zgodnie z § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej:
Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
Zasada 24
Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Zgodnie z § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do przekazania Zarządowi w dniu wyboru do Rady Nadzorczej krótkiego życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązań z określonym akcjonariuszem Banku, w celu ich upublicznienia zgodnie z odrębnymi przepisami. Członek Rady Nadzorczej powinien także poinformować Zarząd o zmianach w swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem Banku.
Zasada 25
Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Zgodnie z § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu Banku, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia członków Zarządu. Zgodnie z § 8 ust 6 Regulaminu Zarządu, Członkowie Zarządu Banku mogą być obecni na posiedzeniach Rady Nadzorczej Banku, nie dotyczy to obecności w czasie rozpatrywania punktów porządku obrad dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzeń.
Zasada 26
Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa:
1. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przekazać Zarządowi informację o nabyciu lub zbyciu akcji Banku lub innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank, a także nabyciu lub zbyciu praw do otrzymania akcji i innych papierów emitowanych przez Bank, jeżeli jednorazowa lub łączna w okresie ostatnich 12 miesięcy, wartość takich transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 EUR.
2. Bank będzie informował o transakcjach zawartych przez członków Rady Nadzorczej z BRE Bankiem SA i spółkami zależnymi od BRE Banku SA bądź dominującymi wobec Banku, jeżeli ich jednorazowa wartość przekroczy 500.000 Euro. Bank będzie informował również o zbyciu lub nabyciu przez członków Rady Nadzorczej akcji spółek zależnych lub dominujących wobec Banku, jeżeli jednorazowa wartość tych transakcji przekroczy kwotę 500.000 Euro.
3. Obowiązek, o którym mowa w pkt 1 - 2 dotyczy transakcji zawartych przez członka Rady Nadzorczej osobiście, przez jego współmałżonka, krewnych, powinowatych do drugiego stopnia, przysposobionego, przysposobiającego, innych osób powiązanych z członkiem Rady Nadzorczej osobiście, a także przez podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą .
Bank uznaje, że trybem właściwym dla realizacji postanowień zasady 26 jest tryb przyjęty przez Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 139, poz. 1569 z późn. zm.)
Zasada 27 Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki.
Wysokość wynagrodzenia jest dostosowana do wyników finansowych Spółki .
Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym.
Zasada 28
Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Bank posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki.
Zasada 29
Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Zgodnie z par 10 Regulaminu Rady Nadzorczej:
- Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia oraz proponowanym porządku obrad ustalonym przez Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego wysyła się członkom Rady listami poleconymi, za poświadczeniem odbioru lub faksem, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. Materiały informacyjne, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał powinny być przesłane łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady. W nagłych przypadkach okres ten może być skrócony, a dokumenty mogą być dosyłane sukcesywnie.
- Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Nie odnosi się to do sytuacji, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także jeżeli podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Banku przed szkodą, a również jeżeli przedmiotem planowanej uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Bankiem.
Zasada 30
Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Do tej pory w Banku nie miała miejsca taka sytuacja. W przypadku, gdy w przyszłości Członkowie Rady Nadzorczej będą oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru, będą oni składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.
Zasada 31
Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
TAK
Komentarz BRE Banku: Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią "Dobrych praktyk ..." oraz przyjęła je do stosowania w zakresie wskazanym w oświadczeniu Banku. DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW
Zasada 32
Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Zarząd opracowuje strategię Banku m.in. poprzez planowanie podstawowych kierunków rozwoju Banku. Rada Nadzorcza Banku ustala wytyczne do działalności Banku, a zwłaszcza działalności obarczonej ryzykiem jak polityka kredytowa, inwestycyjna, udzielania gwarancji. Rada Nadzorcza rozpatruje otrzymywane od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie strategii i jej realizację.
Zasada 33 Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Zarząd Banku wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje. Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością i z wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz doświadczenia życiowego.
Zasada 34
Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych
TAK
Komentarz BRE Banku:
Podstawą określenia wartości transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Banku jest cena rynkowa, jeśli jest znana, a gdy nie jest znana, transakcje te zawierane są na warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych. Zasada 35
Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Zarząd zapoznał się z treścią "Dobrych praktyk ..." oraz przyjął je do stosowania w zakresie wskazanym w oświadczeniu Banku.
Zasada 36
Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Z dotychczasowej praktyki wynika, że Członkowie Zarządu traktują inwestycje w akcje Banku jako inwestycje długoterminowe. Członkowie Zarządu dołożą wszelkich starań, aby traktować ewentualnie dalsze inwestycje w akcje Banku lub akcje spółek zależnych od Banku jako inwestycje długoterminowe.
Zasada 37
Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Zgodnie z par 13 ust 4 Regulaminu Zarządu, Członek Zarządu powinien poinformować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
Zasada 38
Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej oraz zmiennej dostosowanej i uzależnionej od wyników finansowych Spółki.
Wysokość wynagrodzenia jest corocznie weryfikowana przez Radę Nadzorczą.
Zasada 39
Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu wraz ze stosownym komentarzem jest ujawniana w raporcie rocznym.
Różnice w wysokości tego wynagrodzenia nie są znaczne, a wynikają wyłącznie z pełnionej funkcji i związanego z nią zakresu obowiązków.
Zasada 40
Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Zgodnie z par 5 ust 2 Regulaminu Zarządu, Członkowie Zarządu kierują wydzielonymi dziedzinami działalności Banku w zakresie określonym przez Prezesa Zarządu. Szczegółowy podział kompetencji oraz tryb zastępstw w przypadku nieobecności, urlopów członków Zarządu jest określany w trybie zarządzenia Prezesa Zarządu.
Regulamin Zarządu oraz zarządzenia Prezesa Zarządu określające szczegółowy podział kompetencji Członków Zarządu, są dostępne na stronie internetowej Banku.
Bank nie dokonał podziału kompetencji między Członków Zarządu w Regulaminie Zarządu tylko w odrębnych regulacjach, ponieważ taka jest stosowana w Banku praktyka.
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI
Zasada 41
Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
TAK
Komentarz BRE Banku:
W Banku obowiązuje zasada, że audytora wybiera Zarząd, natomiast Rada Nadzorcza zatwierdza, na wniosek Zarządu, wybór audytora.
Zasada 42
Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Bank będzie korzystać z usług różnych biegłych rewidentów, wykonujących swoje zadania w ramach organizacyjnych tego samego podmiotu. Zmiana osoby biegłego rewidenta będzie dokonywana przynajmniej raz na 5 lat. Zmiana podmiotu dokonującego dotychczas badania sprawozdań finansowych Banku uzależniona jest od ewentualnej zmiany podmiotu, który dokonuje badania sprawozdań strategicznego akcjonariusza Banku.
Zasada 43
Wybór biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji przez radę nadzorczą.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Zgodnie ze Statutem w Banku obowiązuje obecnie zasada, że audytora wybiera Zarząd, natomiast Rada Nadzorcza zatwierdza, na wniosek Zarządu, wybór audytora.
Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą wyboru audytora jest wiążące, co oznacza że bez tego zatwierdzenia Zarząd nie ma prawa zlecić badania sprawozdań Banku audytorowi nie zaakceptowanemu przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku postanowiły dostosować Statut BRE Banku do zasady 43 na następnym Walnym Zgromadzeniu.
Zasada 44
Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Bank przestrzega zasady, aby rewidentem do spraw szczególnych nie była osoba będąca biegłym rewidentem w Banku lub w podmiotach od niego zależnych.
Zasada 45 Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
TAK
Komentarz BRE Banku:
W przypadku nabywania własnych akcji Zarząd dokłada i będzie dokładał w przyszłości wszelkich starań, aby żadna z grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
Zasada 46
Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Statut Banku, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Banku i na jego stronach internetowych.
Zasada 47
Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Bank opracował zasady prowadzenia polityki informacyjnej przyjętej przez Zarząd Banku.
Stosując te zasady Zarząd Banku (i jego rzecznik prasowy) dokłada starań, aby przedstawicielom mediów były udostępniane rzetelne informacje na temat bieżącej działalności Banku, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem jednak, iż obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Przewodniczący walnego zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych, niż akcjonariusze, osób na sali obrad.
Zasada 48
Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.
TAK
Komentarz BRE Banku:
Bank przestrzega przepisów dotyczących przestrzegania "Dobrych praktyk(...) " obowiązujących na GPW w zakresie określonym w niniejszym oświadczeniu. Bank złożył niniejsze oświadczenie.
Data sporządzenia raportu: 20-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kazimierz Krupa

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BRE &lt;BREP.WA&gt; Uchwała wspólna Rady Nadzorczej i Zarządu BRE Banku w sprawie przestrzegania zasad ładu... - część 2