BRE <BREP.WA> Uchwały podjęte przez XVI Walne Zgromadzenia BRE Banku SA - część 3

BRE BANK Spółka Akcyjna
21-05-2003, 21:22

BRE <BREP.WA> Uchwały podjęte przez XVI Walne Zgromadzenia BRE Banku SA - część 3 3. Akcje będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej 96,16 (dziewięćdziesiąt sześć i 16/100) złotych za akcję.
4. Akcje mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w § 8 niniejszej uchwały.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, na którym powzięta zostanie uchwała o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy.
6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji, o których mowa w ust. 1.
§ 21
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.
§ 22
Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Zarząd Banku przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:
"Uzasadnieniem wyłączenia poboru akcji jest fakt, iż zostaną zaoferowane do objęcia przez posiadaczy obligacji Banku serii B, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do ich objęcia. Obligacje serii B zostaną zaoferowane do objęcia przez powiernika, którym będzie dom maklerski, bank lub inny podmiot wybrany przez Zarząd. Obligacje serii B zostaną następnie zaoferowane przez powiernika do nabycia osobom uprawnionym do objęcia akcji Banku stosownie do zasad programu opcji menedżerskich realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym oraz będą stanowić instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników programu opcji menedżerskich obligacji serii B od powiernika będzie możliwe w przypadku spełnienia przez nich kryteriów wynikających z zasad realizowanego programu opcji menedżerskich. Ponadto zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Banku nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się Banku ze zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich, realizowanego na podstawie wyżej wymienionych uchwał. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Banku. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Banku. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach programu opcji menedżerskich staną się posiadaczami obligacji serii B, spowoduje długoterminowe związanie tych osób z Bankiem. Ze względu na zależność wyników Banku od zatrudnionych w nim osób, związanie z Bankiem wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jego prawidłowego rozwoju.
Wysokość ceny emisyjnej akcji została ustalona w sposób zgodny z § 2 uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.
Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia posiadaczom obligacji serii B leży w interesie Banku i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Banku."
Uchwała nr 31
w sprawie zmiany Statutu Banku dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 lit. e) Statutu Banku oraz w celu uwzględnienia w treści statutu warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego, dokonanych na podstawie uchwał nr 28 i 30, podjętych w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie, w Statucie Banku dodaje się § 34a o treści następującej:
"Bank dokonywał następujących warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego:
a) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2003 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 1.918.000 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy) złotych w drodze emisji 479.500 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda akcja;
b) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2003 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych w drodze emisji 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda akcja."
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.
Uchwała nr 32
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. oraz sprawozdania finansowego Banku "Częstochowa" S.A. za rok 2002
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z działalności Banku oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok 2002 zawierające:
a) wstęp,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.502 tys. zł,
c) zestawienie pozycji pozabilansowych, wykazujące na dzień 31 grudnia 2002 r. sumę 8.301 tys. zł,
d) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący stratę netto w kwocie 16.557 tys. zł,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.528 tys. zł,
f) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.617 tys. zł,
g) noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 33
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andrzejowi Szukalskiemu, Prezesowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. do 5 września 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 34
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jerzemu Jóźkowiakowi, Prezesowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. od 5 września 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 35
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Ireneuszowi Jabłońskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. od 1 lipca 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 36
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Maciejewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 37
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Głowackiej, delegowanej ze składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. do 20 czerwca 2002 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 38
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Ryszardowi Słowińskiemu, delegowanemu ze składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 39
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zdzisławowi Wojterze, Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. do 30 listopada 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 40
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 41
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Papierakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 42
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Głowackiej, Członkini Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 43
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Jastrzębskiemu, Członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 44
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jackowi Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 45
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się Panu Markowi Piekarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 46
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Ryszardowi Słowińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 47
w sprawie zwiększenia powołanego na wspólną kadencję składu Rady Nadzorczej Banku z dziewięcioosobowego na dziesięcioosobowy
Na podstawie § 17 ust. 1 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwiększa się skład Rady Nadzorczej Banku z dziewięcioosobowego na dziesięcioosobowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 48
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
W związku z ustaleniem liczby członków Rady Nadzorczej Banku na dziesięć osób, dokonuje się w wyboru Pana Michaela Schmida na Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję Rady Nadzorczej Banku. Mandat Członka Rady Nadzorczej Pana Michaela Schmida wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
§ 2
W związku z rezygnacją Pana Alberto Crippy z funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku, dokonuje się wyboru Pana György Suranyi'ego na Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję Rady Nadzorczej Banku. Mandat Członka Rady Nadzorczej Pana György Suranyi'ego wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ponadto XVI Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały porządkowe:
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:
Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka.
- w sprawie przyjęcia regulaminu obrad:
Przyjmuje się następujący regulamin obrad XVI Walnego Zgromadzenia:
Regulamin obrad
XVI Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 21 maja 2003 r.
§ 1 Obrady XVI Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA (zwanego dalej "WZ") odbywają się w myśl zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu.
§ 2
4. Do udziału w WZ uprawnieni stosownie do art. 406 Kodeksu spółek handlowych są właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZ oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku najpóźniej na tydzień przed terminem WZ i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
5. Prawo uczestniczenia w WZ mają również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
6. Przewodniczący WZ może wyrazić zgodę na obecność innych osób na sali obrad WZ.
§ 3
1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ wyłożonej zgodnie z art. 407 k.s.h. w lokalu zarządu Banku, sporządzona zostanie lista obecności, według następującej procedury:
a) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w WZ;
b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu;
c) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy;
d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności;
e) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.
2. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w WZ mogą być kierowane do Komisji Skrutacyjnej.
§ 4
WZ dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. Do czasu dokonania tego wyboru WZ przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jeden z członków Rady Nadzorczej.
§ 5
1. Przewodniczący WZ kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję oraz zarządzanie i przeprowadzanie głosowań.
3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Przewodniczący może ograniczyć do 5 minut czas wypowiedzi poszczególnych osób biorących udział w dyskusji.
§ 6
WZ dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 7
1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego WZ i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.
§ 8
Wybory Przewodniczącego WZ oraz Komisji Skrutacyjnej odbywają się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
§ 9
1. WZ podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania.
2. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się oddanych przez osoby uczestniczące w WZ. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
3. Nieważne będą głosy uczestników WZ, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali dwukrotnie głos: za i przeciw.
4. Na wniosek Przewodniczącego WZ uchwały dotyczące udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej mogą być głosowane en block, jeżeli nikt z obecnych uczestników WZ nie wyrazi sprzeciwu co do takiego sposobu głosowania.
5. Uchwały uważa się za podjęte, jeżeli zostały one powzięte:
· uchwały nr 1-24 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
· uchwała nr 25 - większością 3/4 głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
· uchwały nr 26 - 27 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
· uchwała nr 28 - większością 4/5 głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
· uchwała nr 29 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
· uchwała nr 30 - większością 4/5 głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
· uchwała nr 31 - większością 3/4 głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
· uchwały 32-47 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
· uchwała 48 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
§ 10
Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący WZ ogłasza zamknięcie obrad.
§ 11
Uchwalenie niniejszego regulaminu następuje w głosowaniu jawnym, przez podniesienie rąk, na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:
Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pani Anna Bartnicka - Jodko,
2. Pan Janusz Maciejewicz,
3. Pan Zbigniew Stabiszewski.
Data sporządzenia raportu: 21-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: BRE BANK Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BRE &lt;BREP.WA&gt; Uchwały podjęte przez XVI Walne Zgromadzenia BRE Banku SA - część 3