Budimex <BMEX.WA> projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA w dniu 17.06.2003.

CITIOBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY
05-06-2003, 16:40

Budimex <BMEX.WA> projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA w dniu 17.06.2003. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY BUDIMEX SA W DNIU 17.06.2003. Raport bieżący Bx/21/03
Zarząd Budimex SA przekazuje poniżej treść projektów uchwał (nr 92-98 wraz z dwoma załącznikami) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex SA, zwołanego na dzień 17 czerwca 2003 roku. Projekt Uchwała Nr 92 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Budimex S.A oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A za rok obrotowy 2002.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A uchwala co następuje: § 1
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 878 709,0 tys. zł. /osiemset siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych/,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto w wysokości 810,0 tys. zł. /osiemset dziesięć tysięcy złotych/,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 w wysokości 17 667,0 tys. zł. /siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 974,0 tys. zł. /sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące zł./,
5. wprowadzenie oraz dodatkowe noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2002 r.do 31 grudnia 2002 r.
Sprawozdanie finansowe Budimex S.A zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Załączniki - 3 szt. :
Zał. nr 1 - Sprawozdanie Zarządu Budimex S.A z działalności Spółki w 2002 r.
Zał. nr 2 - Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002.
Zał. nr 3 - Raport z badania sprawozdania finansowego. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekt Uchwała Nr 93 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 17 czerwca 2002 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2002 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje: § 1
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za 2002 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudzień 2002 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 417 944,0 tys. zł. /jeden miliard czterysta siedemnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący stratę w kwocie 38 012,0 tys. zł. /trzydzieści osiem milionów dwanaście tysięcy złotych/,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 w wysokości 112 417,0 tys. zł./sto dwanaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych/,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie o kwotę 31 875,0 tys. zł. /trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Załączniki - 3 szt. :
Zał. nr 1 - Sprawozdanie Zarządu Budimex S.A z działalności Grupy Budimex w 2002 r.
Zał. nr 2 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok obrotowy 2002.
Zał. nr 3 - Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekt Uchwała Nr 94 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie: podziału zysku za 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A uchwala co następuje: § 1
Zysk netto za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. w kwocie 810,0 tys. zł. /osiemset dziesięć tysięcy złotych/ przeznacza się w całości na kapitał zapasowy § 2
Stratę z lat ubiegłych w kwocie 826,0 tys. zł. /osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych/ pokryć kapitałem zapasowym. § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekt Uchwała Nr 95 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2002 roku, na wniosek Rady Nadzorczej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków następującym Członkom Zarządu Budimex S.A.:
1. Za okres od dnia 01.01. 2002 r. do dnia 29.03.2002 r. 1.1. Pedro Manuel Buenaventura Cebrián
2. Za okres od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. 2.1. Marek Michałowski, 2.2. Stefan Bekir Assanowicz, 2.3. Marzena Wilbik Kaczyńska, 2.4. Tomasz Jankowski, 2.5. Marcin Węgłowski.
3. Za okres od dnia 25.02.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
3.1. Dariusz Blocher.
4. Za okres od dnia 12.12.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
4.1. Alejandro de la Joya de Velasco. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekt Uchwała Nr 96 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDIMEX SA uchwala co następuje: § 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku następującym Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:
1. Za okres od dnia 01.01.2002 r. do dnia 20.06.2002 r. 1.1. Joaquin Ayuso Garcia. 1.2. Waldemar Woliński.
2. Za okres od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. 2.1. Krzysztof Sędzikowski. 2.2. Stanisław Pacuk. 2.3. Andrzej Macenowicz. 2.4. Krzysztof Sokolik. 2.5. Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno. 2.6. Nicolás Villén Jiménez. 2.7. Javier Galindo Hernandez.
3. Za okres od dnia 20.06. 2002 r. do dnia 31.12.2002 r. 3.1. Pedro Manuel Buenaventura Cebrián. 3.2. Ryszard Jach. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekt Uchwała Nr 97 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie: przestrzegania dobrych praktyk w spółce Budimex S.A.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do postanowień § 22 a ust 3 ÷ 5 Regulaminu Giełdy, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A. postanawia: § 1
Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2002".
Oświadczenie Zarządu Budimex S.A. w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego, z wyłączeniem zasady 42, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Decyzję w przedmiocie stosowania zasady 20 Spółka podejmie do końca 2004 r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Załącznik
Oświadczenie Zarządu Budimex S.A. w zakresie stosowania dobrych praktyk w Spółce. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy projekt Załącznik do Uchwały Nr 97 ZWZA Budimex S.A. z dnia 17.06.03 r. Oświadczenie Zarządu Budimex S.A. w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce
Zarząd Budimex S.A. podjął w dniu 18.10.2002 r. Uchwałę nr 10 w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie pt. "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r."
Rada Nadzorcza Budimex S.A. w dniu 5.11.2002 r. podjęła Uchwałę nr 79 w sprawie przyjęcia do stosowania przez Radę Nadzorczą i nadzorowania przestrzegania w Spółce przez Radę Nadzorczą zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002 r.". W uchwale tej Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budimex S.A. stosowanie wyżej wymienionych zasad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. w dniu 17 czerwca 2003 r. Uchwałą nr 97 w sprawie przestrzegania dobrych praktyk w spółce Budimex S.A. wyżej wymienione zasady przyjęło do stosowania w zakresie ustalonym w załączniku do niniejszego oświadczenia.
W celu wypełnienia obowiązku nałożonego Uchwałą nr 58/946 z dnia 16.10.2002 r. Rady Giełdy oraz uchwałami Rady Nadzorczej i ZWZA Spółki, Zarząd składa niniejszym oświadczenie o wprowadzeniu do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego uchwalonych przez Radę Giełdy i załączonych do uchwały, o której mowa powyżej z wyłączeniem zasady 42. Decyzję w przedmiocie stosowania zasady 20 Spółka podejmie do końca 2004 r.
Uzasadnienie i komentarze dotyczące sposobu stosowania zasad zawiera wymieniony wyżej załącznik do oświadczenia zatytułowany "Zasady ładu korporacyjnego w Budimex S.A."
Załącznik - 1
Zasady ładu korporacyjnego w Budimex S.A. Projekt Uchwała Nr 98 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody dla Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. na zawarcie ubezpieczenia "odpowiedzialności cywilnej menadżera"
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2003 r., na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy ubezpieczenia "odpowiedzialności cywilnej menadżera" dla Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. Koszt ubezpieczenia wszystkich Członków Rady Nadzorczej z tytułu składki wyniesie do 2 tys. złotych rocznie. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
W treści niniejszego raportu bieżącego nie uwzględniono następujących załączników:
- do Uchwały nr 92:
Zał. nr 1 - Sprawozdanie Zarządu Budimex S.A z działalności Spółki w 2002 r.
Zał. nr 2 - Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002.
Zał. nr 3 - Raport z badania sprawozdania finansowego.
- do Uchwały nr 93:
Zał. nr 1 - Sprawozdanie Zarządu Budimex S.A z działalności Grupy Budimex w 2002 r.
Zał. nr 2 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok obrotowy 2002.
Zał. nr 3 - Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002.
z uwagi na to, iż powyższe dokumenty (SA-R 2002 i SA-RS 2002), zostały przesłane przez Budimex S.A. do publicznej wiadomości w dniu 29.05.2003.
Natomiast załącznik do Oświadczenia Zarządu Budimex SA w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce Budimex SA zatytułowany "Zasady ładu korporacyjnego w Budimex S.A." przesyłamy w postaci Tabeli jako załącznik do niniejszego Raportu bieżącego w poczcie elektronicznej.
Data sporządzenia raportu: 05-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: CITIOBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Budimex &lt;BMEX.WA&gt; projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA w dniu 17.06.2003.