Budopol Wroclaw <BUWR.WA> L.dz. 17/2002: Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 10.12.2002 r.

BUDOPOL WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
11-12-2002, 15:53

L.DZ. 17/2002: TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZA W DNIU 10.12.2002 R.

Zarząd Spółki pod firmą "Budopol - Wrocław" S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 grudnia 2002 roku:

Uchwała Nr 1 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol -Wrocław" S.A. działając na podstawie art.

430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 11 Statutu uchwala następujące zmiany w Statucie

Spółki.:

1.1.W części III Statutu "Kapitał Akcyjny" wprowadza się następujące zmiany:

a) § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza z czystego zysku z zachowaniem

przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego".

b) w § 9 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji przez Spółkę z rynku lub na

podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy, za określoną przez Zarząd cenę wynikającą z

kwoty przeznaczonej na ten cel i ilości akcji przewidzianych do nabycia, ustalonych przez

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy".

c) w § 9 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Umorzenie akcji następuje z momentem określonym przez Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy".

1.2 .W części IV Statutu "Władze Spółki - Zarząd Spółki" wprowadza się następujące

zmiany:

a) § 12 ust.3. otrzymuje brzmienie:

"3. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez

Radę Nadzorczą"

b) skreśla się § 12 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

"4. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje na wniosek prezesa Zarządu -

Rada Nadzorcza".

c) §13 otrzymuje brzmienie:

"§13. Zarząd Spółki ustanawia prokurentów Spółki po zaakceptowaniu kandydatów przez Radę

Nadzorczą. Nadto do załatwiania spraw określonego rodzaju lub określonych spraw Zarząd

Spółki może udzielać pełnomocnictw".

d) § 14 otrzymuje brzmienie:

" §14. Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu

Spółki, upoważnieni są:

1) dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie,

2) członek Zarządu i prokurent - działający łącznie.

3) dwaj prokurenci - działający łącznie".

1.3. W części IV Statutu "Władze Spółki - Rada Nadzorcza" wprowadza się następujące zmiany:

a) § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki".

b) w § 16 dodaje się ust.11 w brzmieniu:

"11. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w

nieruchomości".

c) w § 16 dodaje się ust.12 w brzmieniu:

"12. Rada Nadzorcza akceptuje kandydatów na prokurentów Spółki".

1.4. W części IV Statutu Spółki "Władze Spółki - Walne Zgromadzenie" wprowadza się

następujące zmiany:

a) skreśla się § 18 ust. 8 w brzmieniu:

"8. decydowanie o zbywaniu nieruchomości fabrycznych Spółki, podejmowanie postanowień

dotyczących zakupu nieruchomości i przedsiębiorstw".

2. Uchwała dla swej ważności wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum -----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku.

w sprawie : upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego

Statutu "Budopol - Wrocław" S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A. działając na podstawie

§ 18 ust.16 w związku z § 16 ust.6 pkt. "g" Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą "Budopol -

Wrocław" S.A. do ustalenia jednolitego Statutu Spółki zmienionego uchwałą własną nr 1/2002 r z

dnia 10.12.2002 roku.

2. Uchwałę wykona Rada Nadzorcza Spółki.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum ------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż wydzielonej części gruntu przy ulicy Jerzmanowskiej 8

we Wrocławiu, pozostającego w wieczystym użytkowaniu Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A. działając na podstawie

§ 18 ust. 8 Statutu Spółki wyraża zgodę na dokonanie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania

wydzielonej części gruntu ( około 11.000 m2 ) przy ul. Jerzmanowskiej 8 we Wrocławiu.

2. Uchwałę wykona Zarząd Spółki.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum

------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku.

w sprawie: odwołania Jerzego Czernika z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A działając na podstawie

§ 18 ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołuje

- wobec złożonej rezygnacji - Jerzego Czernika z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum -----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 r.

w sprawie : powołania Andrzeja Dobruckiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " Budopol - Wrocław" S.A z siedzibą we Wrocławiu

działając na podstawie art. 386,420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz § 18 pkt 10 Statutu

Spółki powołuje - po przeprowadzeniu tajnego głosowania - Andrzeja Dobruckiego jako członka Rady

Nadzorczej" Budopol-Wrocław" S.A. Powołanie dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej

Spółki.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum --------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku.

w sprawie: odwołania Jerzego Saka z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A działając na podstawie § 18

ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołuje

Jerzego Saka z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 r.

w sprawie : powołania Agnieszki Pasik jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " Budopol - Wrocław" S.A z siedzibą we Wrocławiu

działając na podstawie art. 386,420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz § 18 pkt 10 Statutu

Spółki powołuje - po przeprowadzeniu tajnego głosowania - Agnieszkę Pasik jako członka Rady

Nadzorczej" Budopol-Wrocław" S.A. Powołanie dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej

Spółki.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum

--------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku.

w sprawie: odwołania Elżbiety Bazyl z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A działając na podstawie § 18

ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołuje

Elżbietę Bazyl z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum -----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 r.

w sprawie : powołania Michała Skipietrowa jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " Budopol - Wrocław" S.A z siedzibą we Wrocławiu

działając na podstawie art. 386,420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz § 18 pkt 10 Statutu

Spółki powołuje - po przeprowadzeniu tajnego głosowania - Michała Skipietrowa jako członka Rady

Nadzorczej" Budopol-Wrocław" S.A. Powołanie dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej

Spółki.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum ---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku.

w sprawie: odwołania Marii Minasowicz z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A działając na podstawie § 18

ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołuje

Marię Minasowicz z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Piotr Szelenbaum ----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 r.

w sprawie : powołania Zofii Szwed jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " Budopol - Wrocław" S.A z siedzibą we Wrocławiu

działając na podstawie art. 386,420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz § 18 pkt 10 Statutu

Spółki powołuje - po przeprowadzeniu tajnego głosowania - Zofię Szwed jako członka Rady

Nadzorczej" Budopol-Wrocław" S.A. Powołanie dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej

Spółki.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum

Data sporządzenia raportu: 11-12-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: BUDOPOL WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Budopol Wroclaw &lt;BUWR.WA> L.dz. 17/2002: Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 10.12.2002 r.