Czytasz dzięki

BURMISTRZ MIASTA KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

  • Komunikat partnera
opublikowano: 07-05-2020, 14:18

Na podstawie § 6 ust.4 i 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity Dz.U.2014.1490/ – BURMISTRZ MIASTA  KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ, podaje do publicznej wiadomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, POŁOŻONEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Działki nr : 3158/40 o pow.0,3358 ha, objęta  księgą wieczystą KR1W/00046659/8  prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Wadowicach, 3166/9 o pow.0,0405 ha, objęta  księgą wieczystą KR1W/00025424/9 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Wadowicach .

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Wadowickiego działki te wpisane są w jednostce rejestrowej G203 w obrębie 0003 – Kalwaria Zebrzydowska – Miasto i sklasyfikowane: dz.nr 3158/40 – jako RIVa, dz.nr 3166/9 – jako RIIIb (0,0259 ha) i RIVa (0,0146 ha).

Nieruchomość położona jest w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy ul.Broniewskiego , nie jest zabudowana. Działka nr 3158/40 jest porośnięta samosiewem  drzew oraz starym sadem owocowym – do wykarczowania. Przez północną część działki przebiega linia kolektora kanalizacji miejskiej , który nie powinien ograniczać możliwości jej zabudowy. W bliskiej odległości od działki przebiegają wszystkie media. Działka nr 3166/9 stanowi teren przy pasie drogowym ul.Broniewskiego i wykorzystywana jest częściowo jako dojazd do działek nr 3167/5 i 3168/27 oraz działek nr 3167/4 i 3168/26.

MW.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka nr 3158/40 znajduje się częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej „C” – ochrony ekspozycji zespołów zabytkowych i krajobrazu obejmująca obszar „strefy buforowej” wyznaczonej dla obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, a częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej „B1” – otulinowa – obejmującej tereny przylegające do obszarów objętych strefami konserwatorskimi „R” i „A”. Działka nr 3166/9 znajduje się w strefie „B1”. Obydwie działki objęte są również strefą ochrony pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej rzeki Skawinka.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu  wynosi brutto : 984.000,00 zł. (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych ).

Własność nieruchomości przeznaczona jest do sprzedaży w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, nie będzie prowadzona dalsza procedura zmierzająca do sprzedaży nieruchomości.

Przeznaczona do zbycia nieruchomość nie jest obecnie przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Natomiast wraz ze sprzedażą nieruchomości zostaną ustanowione służebności gruntowe (drogowe) po działce nr 3166/9 do działek nr 3168/27 i 3167/5 oraz do działek nr 3168/26     i 3167/4, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

3 sierpnia  2020 r.  o godz.14°° w budynku Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska.

W przetargu tym mogą uczestniczyć osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą przelewem środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta  Kalwarii Zebrzydowskiej Nr 36 8119 0001 0000 0387 2000 0050  wadium  w wysokości: 60.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), najpóźniej do dnia   27 lipca 2020 r. /włącznie/.

Wpłacając wadium, należy w tytule przelewu podać numer działki.

Szczegółowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, drogą mailową: nieruchomosci@kalwaria-zebrzydowska.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 33 8766 003.

Ogłoszenie o przetargu  zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz opublikowane na stronie internetowej www.kalwaria-zebrzydowska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ MIASTA KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane