BZ WBK <BZWB.WA> Projekty uchwał ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. - część 1

opublikowano: 05-04-2004, 16:55

BZ WBK <BZWB.WA> Projekty uchwał ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. - część 1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.
RAPORT BIEŻACY NR 14/2004
Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 20 kwietnia 2004 r.:
do p.5 porządku obrad:
Uchwała Nr ...
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2003 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2003
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:
a) sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące trzeciego /1.01.2003/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzeciego /31.12.2003/, obejmujące:
- wstęp,
- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące trzeciego /31.12.2003/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 521 630 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące trzeciego/1.01.2003/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzeciego /31.12.2003/ wykazujący zysk netto w kwocie 116 951 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące trzeciego/1.01.2003/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzeciego /31.12.2003/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (455 791) tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2003 r. kapitał własny w kwocie 2 533 699 tys. zł,
- zestawienie zobowiązań pozabilansowych wykazujące sumę 46 578 648 tys. zł,
- noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające,
b) sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok
2003.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
do p.6 porządku obrad:
Uchwała Nr.....
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2003 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2003
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:
a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące drugiego roku /1.01.2003/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące drugiego roku /31.12.2003/ obejmujące:
- wstęp,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzeciego roku /31.12.2003/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 168 698 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące trzeciego roku /1.01.2003/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzeciego roku /31.12.2003/ wykazujący zysk netto w kwocie 128 873 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące trzeciego roku /1.01.2003/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzeciego roku /31.12.2003/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 449 359 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzeciego roku /31.12.2003/ kapitał własny w kwocie 2 542 712 tys. zł,
- zestawienie zobowiązań pozabilansowych 46 606 189 tys. zł,
- noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.
b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
do p.7 porządku obrad:
Uchwała Nr ...
w sprawie podziału zysku, dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy
Działając na podstawie art. 348 §3 i art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2003 do dnia 31.12.2003 w kwocie 116 951 349,98zł, w następujący sposób:
- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 23 347 290,88 zł,
- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 11 630 052,35 zł,
- na fundusz ogólnego ryzyka bankowego przeznacza się kwotę 60 000 000,00 zł,
- na rozliczenie skutków retrospektywnego zastosowania zmian w ustawie o rachunkowości 21 974 006,75 zł
2. W podziale dywidendy uczestniczy 72 960 284 akcji /słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwieście osiemdziesiąt cztery/ serii A, B, C, D, E, F i G.
Dywidenda na 1 akcję wynosi 0,32 zł.
Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Banku Zachodniego WBK S.A. z upływem dnia ustalenia prawa do dywidendy.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 6.05. 2004 r.
Wypłata dywidendy nastąpi 1.06. 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
do p.8 porządku obrad: Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Banku
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Kseniowi, Prezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Banku
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Corneliusowi O'Sullivanowi, Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 14 marca 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Banku
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Richardowi Williamowi Horganowi, Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 14 marca 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Banku
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mateuszowi Morawieckiemu, członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Banku Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Januszowi Krawczykowi, członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Banku
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Justynowi Janowi Koniecznemu, członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Banku
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Wojciechowi Węgrzyńskiemu, członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Banku
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Gajewskiemu, członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Banku
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Piotrowi Marcinowskiemu, członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Banku
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Feliksowi Robertowi Szyszkowiakowi, członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 10 kwietnia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Banku
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michaelowi Laurence'owi Keeganowi, członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Banku
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Declanowi Jamesowi Flynnowi, członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
do p.9 porządku obrad:
Uchwała
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2003 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej i sprawozdań z działalności Banku i grupy kapitałowej
Działając na podstawie art. 382 §3 i 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z jej działalności za okres od 1.01. 2003 r. do 31. 12. 2003 r. , stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2003, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2003, sprawozdania z działalności Banku Zachodniego WBK S.A., sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za rok 2003, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rada Nadzorcza Załącznik nr 1 do uchwały WZA
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2003 ROKU
Wrocław, luty 2004 r.
I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ
1. Rada Nadzorcza rozpoczęła działalność w 2003 roku w następującym składzie:
§ Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Marian Górski
§ Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Gerry Byrne
§ Członkowie Rady Nadzorczej: - Pan Waldemar Frąckowiak
- Pan Dermot Gleeson
- Pan Marek Grzegorzewicz
- Pan Cornelius O'Sullivan
- Pan John Power
- Pan Aleksander Szwarc
- Pan Jacek Ślotała
2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2003 r.:
- Z dniem 13 kwietnia 2003 r. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Cornelius O'Sullivan.
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A., które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2003 r. powołało do składu Rady Nadzorczej:
§ Pana Aleksandra Galosa,
§ Pana Declana Mc Sweeney.
- Z dniem 31 grudnia 2003 r. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Dermot Gleeson.
- Na dzień 1 stycznia 2004 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
§ Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Marian Górski
§ Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Gerry Byrne
§ Członkowie Rady Nadzorczej: - Pan Waldemar Frąckowiak
- Pan Aleksander Galos
- Pan Marek Grzegorzewicz
- Pan Declan Mc Sweeney
- Pan John Power
- Pan Aleksander Szwarc
- Pan Jacek Ślotała
II. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2003 ROKU
W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń oraz podjęła 42 uchwały.
III. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2004 ROKU
1. DECYZJE DOTYCZĄCE SKŁADU ZARZĄDU
- W związku z zakończeniem pobytu w Polsce rezygnację z funkcji Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 13 marca 2003 r. złożył Pan Liam Horgan. W celu uzupełnienia składu Zarządu Banku Rada Nadzorcza z dniem 14 marca 2003 r. powierzyła funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Panu Corneliusowi O'Sullivanowi.
- W dniu 10 kwietnia 2003 r., w związku z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zatwierdziło bilans, rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy 2002, upłynęła kadencja Zarządu Banku. Rada Nadzorcza powołała Zarząd Banku na kolejną kadencję. Skład Zarządu został rozszerzony o jedną osobę w związku z wyodrębnieniem w strukturze organizacyjnej Banku Pionu Zarządzania Ryzykiem. Do składu Zarządu Banku zostały powołane następujące osoby:
§ Pan Jacek Kseń na funkcję Prezesa Zarządu Banku
§ Pan Cornelius O'Sullivan na funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku
§ Pan Declan Flynn na funkcję Członka Zarządu Banku,
§ Pan Michał Gajewski na funkcję Członka Zarządu Banku,
§ Pan Michael Keegan na funkcję Członka Zarządu Banku,
§ Pan Justyn Konieczny na funkcję Członka Zarządu Banku, § Pan Janusz Krawczyk na funkcję Członka Zarządu Banku,
§ Pan Jacek Marcinowski na funkcję Członka Zarządu Banku,
§ Pan Mateusz Morawiecki na funkcję Członka Zarządu Banku,
§ Pan Feliks Szyszkowiak na funkcję Członka Zarządu Banku,
§ Pan Maciej Węgrzyński na funkcję Członka Zarządu Banku.
Poza Panem Feliksem Szyszkowiakiem wszyscy wchodzili w skład Zarządu Banku poprzedniej kadencji.
2. ZATWIERDZENIE PLANU FINANSOWEGO ORAZ PLANU BIZNESOWEGO NA 2004 ROK
W ramach procesu planowania Rada Nadzorcza przeprowadziła dyskusję nad założeniami Planu Finansowego oraz Planu Biznesowego przedstawionymi do zatwierdzenia przez Zarząd Banku:
- Plany skupiają się przede wszystkim na stronie dochodowej rachunku wyników, w tym maksymalizacji możliwości wzrostu biznesowego za pośrednictwem sieci oddziałów Banku oraz alternatywnych kanałów dystrybucji, poprawie jakości portfela oraz innych wskaźników efektywności, a także wsparciu działań, warunkujących wzrost biznesu poprzez właściwą alokację zasobów. Pokazują ponadto dążenie Banku do poprawy rentowności oraz zapewnienia odpowiedniego zwrotu na kapitale.
- Okolicznością, która sprzyjać będzie realizacji Planów w 2004 r. jest pozytywna sytuacja wyjściowa w zakresie kosztów, uzyskana dzięki wcześniejszym decyzjom dotyczącym redukcji kosztów operacyjnych i pracowniczych.
Rada Nadzorcza uchwałą nr 40/2003 zatwierdziła Plan Finansowy Grupy BZ WBK na lata 2004-2006, w tym Plan Finansowy na 2004 r. oraz Plan Biznesowy Grupy BZ WBK na 2004 rok.
3. BIEŻĄCA OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH
Realizując obowiązki nałożone w § 32 Statutu Banku Rada prowadziła bieżącą ocenę wyników finansowych uzyskiwanych przez Bank oraz jego spółki zależne. Podstawą oceny były miesięczne raporty finansowe przedstawiane przez Zarząd Banku. Przeprowadzając ocenę wyników finansowych Rada w szczególności zwracała uwagę na:
- realizację celów zakładanych w Planie Finansowym na 2003 r.,
- kształtowanie się poszczególnych elementów rachunku wyników w stosunku do założeń zawartych w Planie oraz w odniesieniu do wielkości uzyskiwanych w analogicznych okresach roku ubiegłego,
- zmiany w strukturze depozytów i kredytów w porównaniu do założeń przyjętych w Planie,
- kształtowanie się portfela należności nieregularnych oraz zmiany w zakresie tworzonych i rozwiązywanych rezerw,
- udział Banku w rynku kredytów i depozytów,
- dynamikę i strukturę dochodów pozaodsetkowych.
Elementem oceny był również poziom kosztów działania Banku, który Rada analizowała w odniesieniu do:
- założeń zawartych w Planie Finansowym,
- odpowiednich okresów roku poprzedniego,
- dynamiki dochodów Banku.
W oparciu o wnioski wynikające z wykonania Planu Finansowego na I półrocze 2003 Rada Nadzorcza zaakceptowała plan działań zarządczych przyjętych przez Zarząd Banku, których celem było zniwelowanie negatywnego wpływu środowiska niskich stóp procentowych na wyniki Banku, m.in. poprzez redukcję kosztów pracowniczych w powiązaniu z optymalizacją, racjonalizacją oraz poprawą efektywności działania, a także poprzez poprawę efektywności w zakresie kosztów operacyjnych, w tym ścisłą kontrolę kosztów.
4. REALIZACJA KLUCZOWYCH PROJEKTÓW
- W ramach przedstawianej przez Zarząd Banku informacji biznesowej Rada Nadzorcza była informowana o przebiegu ostatniej fazy wdrożenia Programu B1, obejmującego zcentralizowany system informatyczny dla bankowości oddziałowej (ICBS) oraz nowy model oddziału. Pełne zakończenie wdrożenia ICBS w sieci oddziałów było jednym z najważniejszych sukcesów Banku w 2003 r.
- Rada Nadzorcza zaakceptowała realizację projektu nowej platformy informatycznej dla Pionu Skarbu, której wdrożenie ma na celu m.in.:
- rozwój działalności biznesowej Skarbu w wyniku możliwości zaoferowania klientom pełnej oferty produktów i usług, a tym samym wzrost dochodów i realizację strategii Banku,
- spełnienie zaleceń Audytu Wewnętrznego oraz Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego w zakresie posiadanych systemów kontroli, monitorowania ryzyka oraz zarządzania finansami Skarbu.
5. WSPÓŁPRACA Z BIEGŁYM REWIDENTEM BANKU
Kontynuowano dobrą współpracę z Zewnętrznym Audytorem Banku, KPMG Polska Sp. z o.o. Przedstawiciele Audytora są zapraszani i uczestniczą we wszystkich posiedzeniach Komitetu Audytu. Dzięki temu KPMG posiada wiedzę na temat zagadnień audytu; zapewnia to także dodatkowy nadzór nad ryzykiem:
- Przyjęcie przez Radę Nadzorczą raportu i opinii audytora z badania Sprawozdania Finansowego BZ WBK S.A. za 2002 r. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. za 2002 r. zostało poprzedzone spotkaniem Komitetu Audytu z przedstawicielami KPMG podczas którego Audytor przedstawił opinię, wnioski nt. przeprowadzonego badania oraz zalecenia dla Zarządu Banku i potwierdził wykazany wynik oraz zgodność Sprawozdania z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Na tej podstawie Komitet Audytu zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie Sprawozdań Finansowych Banku za 2002 r. i przedłożenie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- Zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami Rada Nadzorcza dokonała wyboru Audytora Banku do przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego za 2003 r. W oparciu o przeprowadzoną ocenę współpracy z firmą KPMG Polska Sp. z o.o., która - na zalecenie Rady Nadzorczej - po raz pierwszy przeprowadziła badanie Sprawozdań Finansowych za 2002 r., Komitet Audytu zarekomendował Radzie utrzymanie współpracy.
Uchwałą nr 34/2003 z dnia 10 czerwca 2003 r. Rada Nadzorcza powołała KPMG Polska Sp. z o.o. jako Audytora Banku, powierzając wykonanie badania Sprawozdania Finansowego za 2003 r.
- Komitet Audytu, wspólnie z przedstawicielami KPMG, przeprowadził przegląd Sprawozdań Finansowych Banku za I półrocze 2003. Przedstawiciele Audytora Banku przedstawili najważniejsze ustalania dotyczące poszczególnych obszarów i zagadnień poddanych przeglądowi w ramach przeprowadzonego badania oraz potwierdzili prawidłowość sporządzenia Sprawozdania i wykazany wynik finansowy.
- Komitet Audytu monitorował również realizację działań podjętych w związku zaleceniami i rekomendacjami przedstawionymi Zarządowi Banku przez KPMG w w związku z przeprowadzonymi badaniami Sprawozdań Finansowych za 2002 r. oraz za I półrocze 2003.
6. STOSOWANIE ZASAD "DOBRYCH PRAKTYK"
W związku z postanowieniami dotyczącymi przyjęcia i sposobu stosowania "Dobrych praktyk" w Banku Zachodnim WBK S.A. Rada Nadzorcza dokonała stosownych zmian w postanowieniach następujących regulaminów:
- Regulaminu Rady Nadzorczej,
- Regulaminu Zarządu Banku.
Jednocześnie wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożyli pisemne oświadczenia o statusie niezależności, bądź o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami Banku. Na dzień 31 grudnia 2003 r., zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, status niezależnego Członka Rady posiadały następujące osoby:
- Pan Marian Górski,
- Pan Waldemar Frąckowiak
- Pan Aleksander Galos,
- Pan Marek Grzegorzewicz,
- Pan Aleksander Szwarc,
- Pan Jacek Ślotała.
7. DZIAŁALNOŚĆ KOMITETÓW RADY Niezależnie od posiedzeń, Członkowie Rady Banku pracowali w wyłonionych ze składu Rady komitetach (zespołach problemowych). Rada obecnej kadencji powołała następujące komitety:
§ Komitet ds. Wynagrodzeń,
§ Komitet Audytu,
§ Komitet Strategii Komunikacji Marki. Skład poszczególnych komitetów został ustalony decyzją Rady Nadzorczej. Ich zakres działania oraz tryb pracy określają Regulaminy przyjęte uchwałami Rady.
Działalność Komitetów w znaczący sposób przyczynia się usprawnienia prac Rady poprzez wspomaganie jej w wypełnianiu statutowych obowiązków, a także przygotowanie w trybie roboczym rekomendacji i propozycji decyzji Rady w zakresie wniosków własnych bądź przedkładanych do rozpatrzenia przez Zarząd.
Działalność poszczególnych Komitetów dotyczy w szczególności:
§ Komitet ds. Wynagrodzeń - ogólne monitorowanie praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu, a także poprzez przygotowanie Radzie Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji, zapewnienie właściwej motywacji Członków Zarządu i kadry kierowniczej najwyższego szczebla do osiągania coraz lepszych wyników przez Bank oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem pracy, wynagradzania.
§ Komitet Audytu - wspomaganie Rady Nadzorczej w wypełnianiu jej obowiązków związanych z monitorowaniem oraz przygotowaniem rekomendacji w zakresie następujących obszarów:
1. jakości oraz spójności polityk rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz praktyk ujawniania informacji;
2. ładu korporacyjnego, w tym: zgodności z odpowiednimi przepisami prawnymi, zobowiązań podatkowych oraz odpowiednimi "zasadami prowadzenia działalności";
3. niezależności oraz skuteczności działań audytorów wewnętrznych i zewnętrznych;
4. systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykami finansowymi i nie finansowymi.
Komitet Audytu działal w 2003 r. w oparciu o Plan pracy zaakcetowany przez Radę Nadzorczą, skupiając się na analizie ryzyk, na które narażony jest Bank w swojej działalności oraz przeglądzie postępów w realizacji działań zarządczych podejmowanych w odniesieniu do kluczowych ryzyk.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BZ WBK &lt;BZWB.WA&gt; Projekty uchwał ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. - część 1