BZ WBK <BZWB.WA> Prospekt Emisyjny Obligacji serii 5S1208 emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji - część 1

Katarzyna Kozińska, Paulina Sztajnert
27-11-2003, 16:49

BZ WBK <BZWB.WA> Prospekt Emisyjny Obligacji serii 5S1208 emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji - część 1 PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI SERII 5S1208 EMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI
RAPORT BIEŻĄCY NR 58/2003
Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości prospekt emisyjny Obligacji serii 5S1208, emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A.
PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI SERII 5S1208
EMITOWANYCH W RAMACH
II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI LOKACYJNYCH (II PEOL)
BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.
1 Nazwa oraz siedziba Emitenta
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Adres: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
strona internetowa: www.bzwbk.pl
2 Nazwa oraz siedziba podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta
Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest AIB European Investments Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia.
3 Rating przyznany Emitentowi lub papierom wartościowym emitowanym przez niego
W dniu 4 lutego 2002 r. międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała Bankowi poniższe oceny:
§ rating indywidualny: C/D
§ rating długoterminowy: BBB+
§ rating krótkoterminowy: F2
§ rating wsparcia: 3 (w lipcu 2003 roku aktualizacja na 2)
§ perspektywa (rating oulook): stabilna (w listopadzie 2003 roku aktualizacja na pozytywna).
W dniu 14 stycznia 2003 r. agencja ratingowa Moody's Investor Service Ltd. przyznała Bankowi następujące oceny wiarygodności finansowej:
§ długoterminowy rating depozytowy: A2
§ krótkoterminowy rating depozytowy: Prime 1
§ rating siły finansowej: D+
4 Obligacje serii 5S1208 oferowane w ramach II Programu Obligacji
W ramach emisji Obligacji serii 5S1208 Bank oferuje 1.000.000 (jeden milion) Obligacji na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 (sto) zł.
Emisja Obligacji serii 5S1208 jest częścią II Programu Emisji Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A. W ramach Programu Obligacji emitowanych będzie do 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) Obligacji na okaziciela. Łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach II Programu wynosi nie więcej niż równowartość 5.000.000.000 (pięć miliardów) złotych. Wartość nominalna Obligacji każdej z serii emitowanych w ramach Programu może być wyrażona w złotych (PLN), dolarach amerykańskich (USD), euro (EUR), frankach szwajcarskich (CHF), przy czym wszystkie Obligacje danej serii będą denominowane w tej samej Walucie Emisji. Jednostkowa wartość nominalna Obligacji będzie wynosić odpowiednio 100 (sto) PLN, 25 (dwadzieścia pięć) USD, 25 (dwadzieścia pięć) EUR, 25 (dwadzieścia pięć) CHF.
Emisja Obligacji serii 5S1208 jest kolejną emisją Obligacji w ramach Programu Obligacji.
W dniu 13 listopada 2003 roku zakończyła się subskrypcja Obligacji 2S1005, prowadzona w oparciu o Prospekt serii obligacji serii 2S1005, przekazany do publicznej wiadomości raportem 45/2003. W ramach serii 2S1005, będącej pierwszą serią Obligacji emitowanych w ramach II PEOL, Bank oferował 3.000.000 (trzy miliony) Obligacji na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 (sto) zł. W dniu 18 listopada 2003 roku Dom Maklerski BZ WBK SA, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Bank, dokonał przydziału 366 268 (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) Obligacji serii 2S1005. O wynikach przydziału Bank poinformował w dniu 25 listopada 2003 roku, raport nr 55/2003.
W dniu 13 listopada 2003 roku zakończyła się subskrypcja Obligacji 5S1008, prowadzona w oparciu o Prospekt serii obligacji serii 5S1008, przekazany do publicznej wiadomości raportem 46/2003. W ramach serii 5S1008 będącej kolejną serią Obligacji emitowanych w ramach II PEOL, Bank oferował 3.000.000 (trzy miliony) Obligacji na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 (sto) zł. W dniu 18 listopada 2003 roku Dom Maklerski BZ WBK SA, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Bank, dokonał przydziału 70 915 (siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście) Obligacji serii 5S1008. O wynikach przydziału Bank poinformował w dniu 25 listopada 2003 roku, raport nr 56/2003.
W dniu 28 listopada 2003 roku zakończy się przyjmowanie zapisów na obligacje serii 5S1108, których subskrypcja rozpoczęła się 10 listopada 2003 roku na podstawie Prospektu serii 5S1108, przekazanego do publicznej wiadomości raportem 51/2003. Emisja Obligacji serii 5S1108 jest kolejną emisją Obligacji w ramach II PEOL. Bank zaoferował 3.000.000 (trzy miliony) Obligacji na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 (sto) zł. Przydział Obligacji nastąpi w dniu 8 grudnia 2003 roku. O wynikach przydziału Emitent poinformuje w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału Obligacji.
W dniu 10 grudnia 2003 roku zakończy się przyjmowanie zapisów na obligacje serii 2S1105, których subskrypcja rozpoczęła się 10 listopada 2003 roku na podstawie Prospektu serii 2S1105, przekazanego do publicznej wiadomości raportem 50/2003. Emisja Obligacji serii 2S1105 jest kolejną emisją Obligacji w ramach II PEOL. Bank zaoferował 3.000.000 (trzy miliony) Obligacji na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 (sto) zł. Przydział Obligacji nastąpi w dniu 15 grudnia 2003 roku. O wynikach przydziału Emitent poinformuje w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału Obligacji.
Prospekt emisyjny Programu Obligacji został opublikowany w dniu 11 października 2003 r. i udostępniony w:
- Centrum Informacyjnym KPWiG w Warszawie, ul. Mazowiecka 13,
- spółce prowadzącej Rynek CTO w Warszawie, ul. Leszno 14,
- siedzibie Emitenta,
- siedzibie Oferującego w Poznaniu, Plac Wolności 15,
- POK wymienionych w załączniku nr 1 do Prospektu serii 5S1208,
i zamieszczony na stronach internetowych Banku www.bzwbk.pl.
Skrót Prospektu emisyjnego Programu Obligacji został opublikowany w tym samym dniu w Gazecie Giełdy Parkiet.
5 Cele emisji
Środki pozyskane z emisji Obligacji powiększą sumę pasywów Banku i będą finansowały aktywa, kreowane przez Bank zgodnie z przyjętą i realizowaną polityką Banku. Środki od momentu ich pozyskania będą przeznaczane na działalność statutową Banku.
Celem emisji jest zwiększenie bazy depozytowej Banku, poprzez zaproponowanie inwestorom instrumentu finansowego, pozwalającego na uzyskanie rentowności inwestycji porównywalnej do rentowności depozytów o zbliżonym terminie zapadalności.
6 Zabezpieczenie Obligacji
Obligacje serii 5S1208 są niezabezpieczone. Środki potrzebne do wypełnienia zobowiązań wynikających z przewidzianych świadczeń z Obligacji będą pochodziły z bieżącej działalności operacyjnej Banku. Za zobowiązania wynikające z Obligacji, Bank odpowiada całym swoim majątkiem. Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji serii 5S1208 nie są objęte systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
7 Cena emisyjna Obligacji serii 5S1208
Cena emisyjna Obligacji wynosi 100,00 (sto) zł:
Cena emisyjna Obligacji Cena Emisyjna Prowizja subemitentów i inne koszty 1 Rzeczywiste wpływy Emitenta 2
Na jednostkę 100,00 zł 0,35 zł 99,65 zł
Razem 100.000.000,00 zł 350.000,00 zł 99.650.000,00 zł
1) Koszty oferowania Obligacji serii 5S1208 przyjęto proporcjonalnie w stosunku do kosztów całego Programu Obligacji, określonych na podstawie informacji zawartych w Prospekcie emisyjnym Programu Obligacji.
2) W związku z wprowadzeniem przez Emitenta Opłaty Subskrypcyjnej, rzeczywiste wpływy Emitenta będą dodatkowo powiększone o wpływy z tej Opłaty Subskrypcyjnej, które w chwili obecnej nie są jednak możliwe do oszacowania.
8 Prawa i obowiązki wynikające z Obligacji serii 5S1208 Obligacje nie są uprzywilejowane, nie ma ograniczeń co do przenoszenia praw z Obligacji. Obligacje są niezabezpieczone. Z Obligacjami nie jest związany obowiązek świadczeń dodatkowych.
Termin zapadalności Obligacji serii 5S1208 wynosi 5 lat. Obligacje są obligacjami kuponowymi o oprocentowaniu stałym w okresie do zapadalności, wynoszącym 6,00% w skali roku. Odsetki za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty okres odsetkowy są kapitalizowane, tj. zwiększają podstawę obliczania odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy. Odsetki za piąty okres odsetkowy są wypłacane w Dniu Wykupu.
Data rozpoczęcia naliczania odsetek od obligacji - 1 grudnia 2003 roku.
Daty i sposób spełnienia świadczeń z tytułu odsetek od Obligacji serii 5S1208:
1. w dniu 1 grudnia 2004 roku za pierwszy okres odsetkowy, trwający od 1 grudnia 2003 roku do 30 listopada 2004 roku włącznie;
odsetki należne za pierwszy okres odsetkowy zostaną skapitalizowane, tzn. oprocentowanie obligacji w drugim okresie odsetkowym będzie liczone od wartości nominalnej obligacji, powiększonej o wartość odsetek należnych za pierwszy okres odsetkowy;
2. w dniu 1 grudnia 2005 roku za drugi okres odsetkowy, trwający od 1 grudnia 2004 roku do 30 listopada 2005 roku włącznie;
odsetki należne za drugi okres odsetkowy zostaną skapitalizowane, tzn. oprocentowanie obligacji w trzecim okresie odsetkowym będzie liczone od wartości nominalnej obligacji, powiększonej o skapitalizowane odsetki za pierwszy i drugi okres odsetkowy;
3. w dniu 1 grudnia 2006 roku za trzeci okres odsetkowy, trwający od 1 grudnia 2005 roku do 30 listopada 2006 roku włącznie;
odsetki należne za trzeci okres odsetkowy zostaną skapitalizowane, tzn. oprocentowanie obligacji w czwartym okresie odsetkowym będzie liczone od wartości nominalnej obligacji, powiększonej o skapitalizowane odsetki za pierwszy, drugi i trzeci okres odsetkowy;
4. w dniu 1 grudnia 2007 roku za czwarty okres odsetkowy, trwający od 1 grudnia 2006 roku do 30 listopada 2007 roku włącznie;
odsetki należne za czwarty okres odsetkowy zostaną skapitalizowane, tzn. oprocentowanie obligacji w piątym okresie odsetkowym będzie liczone od wartości nominalnej obligacji, powiększonej o skapitalizowane odsetki za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty okres odsetkowy;
5. w dniu 1 grudnia 2008 roku za piąty okres odsetkowy, trwający od 1 grudnia 2007 roku do 30 listopada 2008 roku włącznie;
odsetki należne za piąty okres odsetkowy zostaną wypłacone, przy czym ustalenie praw do odsetek za piąty okres odsetkowy nastąpi w dniu 17 listopada 2008 roku;
Obligatariusz ma prawo do żądania spełnienia przez Bank świadczenia pieniężnego polegającego na wypłacie Wartości Wykupu, równej wartości nominalnej powiększonej o skapitalizowane odsetki za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty okres odsetkowy, tj. 126,25 (sto dwadzieścia sześć 25/100) zł, w Dniu Wykupu.
Całkowita wartość wierzytelności, wymagalnych w Dniu Wykupu, wynikających z jednej Obligacji obejmująca Wartość Wykupu oraz odsetki za ostatni okres odsetkowy wynosi 133,83 (sto trzydzieści trzy 83/100) złotych.
Dzień Ustalenia Prawa do Wykupu Obligacji serii 5S1208 przypada w dniu 17 listopada 2008 r.
Dzień Wykupu Obligacji serii 5S1208 przypada w dniu 1 grudnia 2008 r. Wykup wszystkich Obligacji serii 5S1208 nastąpi za pośrednictwem KDPW.
Do Obligacji nie są przypisane świadczenia pieniężne inne niż opisane powyżej, ani inne uprawnienia.
9 Zasady dystrybucji
9.1 Zasady ogólne
W ramach emisji Obligacji serii 5S1208 oferowany jest 1.000.000 (jeden milion) Obligacji na okaziciela. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 (sto) złotych. Obligacje są niezabezpieczone. Inwestorzy będą nabywać Obligacje po Cenie Zakupu, tj. Cenie Emisyjnej powiększonej o Opłatę Subskrypcyjną oraz kwoty narosłych w kolejnych dniach trwania subskrypcji odsetek. Całkowita wartość wierzytelności, wymagalnych w Dniu Wykupu, wynikających z jednej Obligacji obejmująca Wartość Wykupu oraz odsetki za ostatni okres odsetkowy wynosi 133,83 (sto trzydzieści trzy 83/100) złotych.
Cena Emisyjna Obligacji serii 5S1208 oferowanych w ramach Programu Obligacji wynosi 100,00 (sto) zł.
Bank wprowadził Opłatę Subskrypcyjną, której wysokość zależy od ilości subskrybowanych w zapisie Obligacji:
Przedział (ilość sztuk Obligacji w zapisie) Wartość opłaty subskrypcyjnej (w złotych od jednej Obligacji)
50 - 999 0,85 zł
1000 - 4999 0,42 zł
od 5000 0,00 zł Inwestorzy nabywać będą Obligacje po Cenie Zakupu obliczanej według poniższego wzoru. Cena Zakupu podana będzie w złotych na każdy dzień subskrypcji, w zaokrągleniu do pełnych groszy, wg zasad ogólnych:
CZ = CE + ON + OS
gdzie:
CZ - Cena Zakupu,
CE - Cena Emisyjna,
ON - odsetki narosłe od dnia rozpoczęcia naliczania oprocentowania do dnia zadeklarowanego jako dzień opłacenia zapisu przez inwestora,
OS - Opłata Subskrypcyjna, której wysokość uzależniona jest od ilości Obligacji, na którą opiewa dany zapis.
Inwestorzy deklarujący opłacenie zapisu w dniu jego złożenia, nabędą Obligacje po Cenie Zakupu obowiązującej w tym dniu.
Inwestorzy deklarujący opłacenie zapisów w terminie nie późniejszym niż dwa Dni Robocze po złożeniu zapisu, nabywać będą Obligacje po Cenie Zakupu, jaka obowiązywać będzie w drugim Dniu Roboczym po dacie złożenia zapisu.
Szczegółowe zasady opłacania zapisów przedstawione zostały w pkt. 9.6.
Tabela z Cenami Zakupu obowiązującymi w każdym dniu trwania zapisów na Obligacje dla każdego przedziału stanowi załącznik nr 2 Prospektu Obligacji serii 5S1208.
W czasie trwania subskrypcji Obligacji serii 5S1208, w POK DM BZ WBK, w których będą przyjmowane zapisy na Obligacje dostępne będą tabele z Cenami Zakupu obowiązującymi w każdym dniu trwania zapisów.
W przypadku nieobjęcia przez inwestorów wszystkich Obligacji serii 5S1208 w okresie trwania subskrypcji tej serii albo w przypadku skrócenia okresu subskrypcji przed objęciem zapisami wszystkich Obligacji oferowanych w serii 5S1208, Bank zastrzega możliwość zaoferowania tych Obligacji w następnych seriach, na warunkach określonych dla tych serii na podstawie odrębnych Prospektów Serii.
9.2 Osoby uprawnione do objęcia Obligacji
Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Obligacje są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego.
9.3 Terminy subskrypcji Obligacji
Otwarcie subskrypcji: 1 grudnia 2003 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów: 1 grudnia 2003 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów: 10 grudnia 2003 r.
Zamknięcie subskrypcji: 12 grudnia 2003 r.
Przydział Obligacjii: 15 grudnia 2003 r.
Bank zastrzega sobie możliwość zmiany terminów subskrypcji, zapisów lub przydziału. W szczególności w przypadku wystąpienia istotnych zmian warunków rynkowych, np. stóp procentowych, Emitent może skrócić okresy subskrypcji i przyjmowania zapisów dla Obligacji serii 5S1208 nawet w przypadku, gdy nie wszystkie Obligacje oferowane w ramach serii 5S1208 zostały objęte zapisami, przy zachowaniu ważności wszystkich zapisów prawidłowo złożonych i opłaconych do dnia zakończenia ich przyjmowania. Informacja o ewentualnej zmianie tych terminów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanej zmiany.
Z uwagi na przyjęte zasady przydziału, Emitent zakończy przyjmowanie zapisów przed pierwotnie ustalonym dniem zakończenia przyjmowania zapisów również w przypadku objęcia zapisami wszystkich Obligacji serii 5S1208.
9.4 Miejsce przyjmowania zapisów na Obligacje Zapisy na Obligacje przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. wymienionych w załączniku nr 1 do Prospektu Serii 5S1208.
9.5 Zasady składania zapisów na Obligacje
9.5.1 Zasady składania zapisów
Pojedynczy zapis składany przez inwestora musi opiewać na minimum 50 sztuk Obligacji oraz nie może opiewać na więcej niż na 100.000 sztuk Obligacji.
Inwestor ma prawo do złożenia wielu zapisów na Obligacje serii 5S1208, jednakże każdy zapis musi spełniać warunki minimalnej i maksymalnej liczby Obligacji w zapisie.
Zapis na Obligacje zawiera w szczególności następujące informacje:
§ imię i nazwisko/nazwę inwestora,
§ adres zamieszkania/siedzibę i adres inwestora,
§ w przypadku rezydentów: numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osób fizycznych albo numer REGON lub inny numer identyfikacyjny, w przypadku pozostałych podmiotów,
§ w przypadku nierezydentów: numer paszportu - osoby fizyczne oraz numer rejestru, właściwego dla kraju pochodzenia - pozostałe podmioty,
§ określenie serii Obligacji,
§ liczbę Obligacji objętych zapisem,
§ Cenę Zakupu Obligacji,
§ wysokość dokonywanej wpłaty,
§ określenie sposobu zapłaty za Obligacje,
§ określenie formy ewentualnego zwrotu wpłaconych środków.
Na formularzu zapisowym zawarte jest oświadczenie, w którym inwestor stwierdza, że:
§ zapoznał się z treścią Prospektu oraz Prospektu Serii 5S1208, akceptuje treść statutu Banku i warunki emisji i Oferty,
§ wyraża zgodę na nieprzydzielenie Obligacji, jeśli formularz wpłaty lub przelewu na opłacenie zapisu nie będą prawidłowo wypełnione, w szczególności, jeśli nie będą zawierały prawidłowego numeru nadanego przy składaniu zapisu.
Osoba fizyczna składa ponadto oświadczenie o dobrowolnym przekazaniu swoich danych osobowych i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru nabywców Obligacji oraz realizowaniu z nich świadczeń.
Inwestor składający zapis na Obligacje powinien okazać w miejscu przyjmowania zapisów:
§ dokument tożsamości - osoby fizyczne,
§ aktualny wypis z właściwego rejestru - osoby prawne,
§ akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli - jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Zapis na Obligacje jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny.
Na dowód złożonego zapisu inwestor otrzyma jeden egzemplarz formularza zapisowego. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisowego ponosi inwestor.
9.5.2 Działanie przez pełnomocnika
Czynności prawne dotyczące Obligacji mogą być dokonywane przez właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnik musi być osobą fizyczną albo prawną.
Osoba występująca w charakterze pełnomocnika przedkłada pisemne pełnomocnictwo, z którego wynika do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik, z zastrzeżeniem, że do odbioru dokumentów potwierdzających nabycie Obligacji oraz do dysponowania Obligacjami zapisanymi w Rejestrze Sponsora Emisji wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy poświadczonym przez pracownika Domu Maklerskiego BZ WBK SA lub Banku Zachodniego WBK S.A. lub przez notariusza. Pełnomocnictwo winno zawierać odpowiednio następujące informacje o pełnomocniku i inwestorze:
§ gdy jest on osobą fizyczną: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL,
§ gdy jest on osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej: nazwę, siedzibę, adres i numer statystyczny REGON (w przypadku nierezydentów - numer właściwego rejestru lub powołanie się na dokument potwierdzający istnienie inwestora w danym kraju, dokument ten winien zostać przedłożony w momencie składania zapisu).
Liczba pełnomocnictw udzielanych przez inwestora nie jest ograniczona. Od każdego pełnomocnictwa winna zostać uiszczona opłata skarbowa, zgodnie z przepisami Ustawy o Opłacie Skarbowej. W przypadku pełnomocnictwa wystawionego w języku obcym wymagane jest jego przetłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia, potwierdzona przez pracownika POK za zgodność z oryginałem, jest pozostawiany w Punkcie Obsługi Klientów.
9.5.3 Składanie Dyspozycji deponowania Obligacji
W momencie składania zapisu na Obligacje inwestor może złożyć nieodwołalną Dyspozycję deponowania Obligacji na swoim rachunku papierów wartościowych.
Dyspozycja deponowania Obligacji stanowi część formularza zapisowego i zawiera:
§ nazwę podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych inwestora oraz numer rachunku, na którym mają być zdeponowane Obligacje,
§ klauzulę: "proszę o zdeponowanie na moim rachunku papierów wartościowych wszystkich przydzielonych Obligacji",
§ klauzulę: "zobowiązuję się do poinformowania na piśmie Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. o zmianie numeru rachunku, który wskazałem w Dyspozycji".
Inwestorzy, którzy nie posiadają rachunku papierów wartościowych, będą mogli go otworzyć w DM BZ WBK.
Konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Dyspozycji deponowania Obligacji ponosi inwestor.
Nie przewiduje się wydawania potwierdzeń nabycia Obligacji inwestorom, którzy złożą Dyspozycję deponowania Obligacji. Przydzielone Obligacje zostaną w tym przypadku zdeponowane na rachunku papierów wartościowych inwestora, najpóźniej w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zarejestrowania ich w Krajowym Depozycie.
Inwestorom, którzy nie złożyli Dyspozycji deponowania Obligacji, po dokonaniu przydziału zostaną na życzenie inwestora wydane dokumenty potwierdzające nabycie Obligacji. Rejestr nabywców Obligacji, którzy nie złożyli Dyspozycji deponowania będzie prowadził Sponsor Emisji - Dom Maklerski BZ WBK S.A. Rejestr ten będzie zawierał zapisy identyfikujące osoby, którym przysługują prawa z Obligacji.
9.5.4 Termin związania dokonanym zapisem
Inwestor składający zapis na Obligacje serii 5S1208 jest nim związany do dnia zapisania Obligacji na jego rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze Sponsora Emisji.
9.6 Szczegółowe zasady i terminy płatności za Obligacje
Zapis na Obligacje musi być w pełni opłacony. Przez pełną wpłatę rozumie się iloczyn liczby Obligacji objętych zapisem oraz Ceny Zakupu.
Wpłata na Obligacje winna odpowiadać dokładnie kwocie określonej w formularzu zapisowym i powinna być dokonana w złotych polskich, na wyodrębniony rachunek Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., prowadzony w Domu Maklerskim BZ WBK S.A., nr rachunku:
41 1090 1867 0000 0000 8336 1071
w następującej formie:
§ gotówką,
§ przelewem.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Katarzyna Kozińska, Paulina Sztajnert

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BZ WBK &lt;BZWB.WA&gt; Prospekt Emisyjny Obligacji serii 5S1208 emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji - część 1