BZ WBK FL Zamiar emisji obligacji - I PEO. Raport bieżący nr 5 / 2003 / BZ WBK F&L

BZ WBK FL Zamiar emisji obligacji - I PEO. Raport bieżący nr 5 / 2003 / BZ WBK F&L ZAMIAR EMISJI OBLIGACJI - I PEO. RAPORT BIEŻĄCY NR 5 / 2003 / BZ WBK F&L Zarząd BZ WBK Finanse & Leasing SA (Spółka) informuje, że w dniu 13 lutego 2004 roku wyraził zamiar emisji obligacji poprzez podjęcie Uchwały w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji o nazwie "I Program Emisji Obligacji BZ WBK Finanse & Leasing S.A." (I PEO). Spółka wyemituje do 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.000.000.000 (dwa miliardy) złotych. Obligacje danej serii emitowane w ramach I PEO będą papierami wartościowymi: 1)na okaziciela, 2)o okresach zapadalności wynoszących nie więcej niż 10 lat, 3)których wykup nastąpi nie później niż 31 grudnia 2014 roku, 4)jednostkowej wartości nominalnej 100 (sto) złotych (PLN), 5)oprocentowanymi, o oprocentowaniu stałym lub zmiennym, wypłacanym po każdym okresie odsetkowym lub kapitalizowanym i wypłacanym w dniu wykupu, przy czym oprocentowanie może być indeksowane według zdefiniowanego parametru, który może być inny dla każdej z serii, 6)niezabezpieczonymi, 7)zdematerializowanymi, 8)uprawniającymi do świadczeń pieniężnych albo do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych jednocześnie, 9)oferowanymi po cenie emisyjnej, ustalanej przed dniem rozpoczęcia subskrypcji danej serii obligacji, 10)subskrybowanymi po cenie zakupu, ustalanej przed dniem rozpoczęcia subskrypcji danej serii obligacji, 11)z nabyciem których może wiązać się konieczność uiszczenia opłaty subskrypcyjnej, przy czym wysokość opłaty może być różna dla różnych grup inwestorów, 12)które mogą posiadać opcję put, czyli prawo przedstawienia obligacji do przedterminowego wykupu Emitentowi przez obligatariusza, lub opcję call, czyli prawo do wezwania obligatariuszy przez Emitenta do przedterminowego przedstawienia obligacji do wykupu, 13)Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu przed rozpoczęciem subskrypcji obligacji. Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji obligacji zostaną wykorzystane w celu finansowania prowadzonej przez Spółkę działalności leasingowej. Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ