Centrostal <CENL.WA> Uchwały podjęte na NWZA w dniu 22.12.2003 r.

Centrostal <CENL.WA> Uchwały podjęte na NWZA w dniu 22.12.2003 r. UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA W DNIU 22.12.2003 R. RB 33/2003 Centrostal S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.12.2003 roku. UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następujące zmiany Statutu Spółki : §9 ust. 1 dotychczasowe brzmienie : Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę na warunkach ustalonych w Uchwale Walnego Zgromadzenia. otrzymuje brzmienie: a) Akcje Spółki mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. b) Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. c) Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian Statutu Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki, należą do Zarządu. d) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. e) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa jako najniższa wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej. W §10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu : 3. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 22 grudnia 2006 roku do podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 22.160.204 zł (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście cztery złote) tj. o kwotę 9.497.230 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych) w drodze emisji do 4.748.615 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda akcja- kapitał docelowy zgodnie z treścią przepisu art. 444 k.s.h. i następnych, z zastrzeżeniem, że: a) Zarząd może wydać akcje w podwyższonym kapitale tylko w zamian za wkłady pieniężne, b) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h., c) uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy wymagają zgody Rady Nadzorczej. 4. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 10 ust. 3 Statutu Spółki. UCHWALA nr 2 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółki Akcyjnej w Gdańsku wyraża zgodę na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. §2 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia w ilości nie większej niż 1.500.000 sztuk akcji, 2. na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Zarząd może przeznaczyć łącznie nie więcej niż 4.000.000 zł. 3. finansowanie nabywania akcji własnych w celu umorzenia może odbywać się ze środków własnych Spółki, kredytów bankowych, środków pozyskanych ze sprzedaży zbędnych składników majątku - nieruchomości, akcji i udziałów w innych podmiotach. §3 1. Ujęte w niniejszej uchwale upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych przez Spółkę obowiązuje do 31 grudnia 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 23-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ