Centrozap <CNTZ.WA> Treść podjętych uchwał przez ZWZ obadujące w dniu 11 czerwca 2002 r.

Centrozap Spółka Akcyjna
11-06-2002, 17:41

TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ ZWZ OBADUJĄCE W DNIU 11 CZERWCA 2002 R.

Raport bieżący 51/2002

Zarząd Centrozap SA przekazuje treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało obradowało w dniu 11 czerwca 2002 r.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA DOTYCZĄCEGO WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Antoni Pioskowik 2. Tadeusz Magoński 3. Andrzej Malinowski

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 85/2002 z dnia 25 maja 2002 pod poz. 4484.

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓLKI ZA ROK OBROTOWY 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2001, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - bilans Centrozap SA na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 176.791.159,87 zł; - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 zamykający się zyskiem netto 52.285.839,41 zł; - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2001 do 31.12.2001 na sumę 1.032.671,87 zł; - informację dodatkową. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓLKI W 2001 ROKU Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001 będące składnikiem raportu rocznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓLKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi Królowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001, w okresie od 1 stycznia 2001 do 19 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓLKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi Jabłońskiemu - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001, w okresie od 1 stycznia 2001 do 19 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓLKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Rafałowi Gabrylewiczowi - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001, w okresie od 1 stycznia 2001 do 19 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓLKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Bortnowskiemu - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001, w okresie od 1 stycznie 2001 do 19 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrozap SA za rok 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi Nawrockiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Jędrysowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi Pliszowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu Chojnie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi Wysokiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 30 czerwca 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Kośmiderowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 8 marca 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Grażynie Zielińskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 w okresie od 8 marca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Andrzejowi Wrębiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 w okresie od 8 marca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Iwonie Łojewskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 w okresie od 30 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Piotrowi Robakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 8 marca 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2001 ROK Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2001 w kwocie 52.285.839,41 zł przeznaczyć na częściowe pokrycie pozostałej do rozliczenia straty Spółki w poprzednich okresach w kwocie 145.438.940,52 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 11 CZERWCA 2002 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU WALNYCH ZGROMADZEŃ CENTROZAP SA Na podstawie postanowienia § 26 ust. 2 Statutu Centrozap SA zwyczajne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić "Regulamin Walnych Zgromadzeń Centrozap SA" - stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik - 1 "Regulamin Walnych Zgromadzeń Centrozap SA" (czerwiec 2002 r.) Załącznik do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. z dnia 11 czerwca 2002 r. REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ CENTROZAP S. A. § 1. 1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach. 2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie. 3. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, pełnomocnicy akcjonariuszy, przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi, którzy spełnili wymagania zawarte w art. 406 ksh. 4. Oprócz osób uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie władz Spółki, osoby zaproszone (eksperci, dziennikarze itp.). Listę zaproszonych gości sporządza i zatwierdza Zarząd Spółki. § 2. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub jego zastępca. 2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zgłasza kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Nie wyklucza to uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania innych kandydatów spośród osób uprawnionych. 3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę przez otwierającego Walne Zgromadzenie, po złożeniu do notarialnego protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. 4. Otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza listę kandydatów, którą po odczytaniu uważa się za zamkniętą. 5. Walne Zgromadzenie wybiera spośród kandydatów uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu Przewodniczącego Zgromadzenia. 6. Głosowanie jest jawne o ile ktoś z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu nie zażąda tajnego głosowania. 7. Głosuje się na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. 8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. § 3. 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania, b) udzielanie głosu osobom uprawnionym, c) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad, e) zarządzanie przerwy w obradach, f) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania, g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad, h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych. § 4. 1. Na podstawie listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza się listę obecności. 2. Przy sporządzaniu listy obecności należy: a) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego,

b) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone wraz z listą obecności do protokołu Walnego Zgromadzenia,

c) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności,

d) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania. 3. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, może być wybierana Komisja Mandatowa. Komisja Mandatowa składa się z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej Komisji, pozostali członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie. 4. Komisja Mandatowa sprawdza prawidłowość sporządzenia listy obecności oraz uchwałą przedstawia swoje stanowisko co do dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 5. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą być kierowane do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub Komisji Mandatowej. W przypadku nie powołania Komisji Mandatowej decyzję o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu podejmuje samo Zgromadzenie przez podjęcie odpowiedniej uchwały w głosowaniu jawnym. 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności, ogłasza ile akcji jest reprezentowanych, ilu akcjonariuszy lub ich przedstawicieli przybyło na zgromadzenie oraz jaką liczbą głosów dysponuje każdy akcjonariusz, a także potwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdza jego zdolność do podejmowania uchwał. 7. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Ewidencja zmiany składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia jest dokonywana w formie elektronicznej poprzez włożenie przez akcjonariusza karty magnetycznej do czytnika systemu komputerowego przy wyjściu i wejściu. Ewidencja dokumentowana jest stosownym wydrukiem przekazywanym Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przez Komisję Skrutacyjną. § 5. 1. Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu kandydatów do Komisji Skrutacyjnej wśród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Każdy akcjonariusz może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

Komisja Skrutacyjna składa się z 3 do 5 osób. Osoby wskazane jako kandydaci do Komisji Skrutacyjnej winny wyrazić zgodę na kandydowanie.

Jeżeli ilość kandydatów jest większa od 5-ciu, zarządza się wybory na każdego z kandydatów osobno, a wybranymi zostają osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów. Jeżeli kandydatów jest mniej niż 5-ciu Przewodniczący może zarządzić głosowanie nad całym proponowanym składem komisji.

Głosowanie jest jawne chyba, że któryś z uprawnionych uczestników Walnego Zgromadzenia zażąda jego utajnienia. 2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 3. Zadaniem komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich do wiadomości Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza je zgromadzeniu. 4. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. § 6. 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad. 2. Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zaproponowany porządek obrad bądź podejmuje zwykłą większością głosów decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad. 3. Walne Zgromadzenie może wprowadzić do porządku obrad nowe sprawy jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wprowadzić pod obrady wnioski o charakterze porządkowym, które mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad. 5. Po podjęciu uchwały o przyjęciu porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza przystąpienie do jego realizacji. § 7. 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom. 2. Przewodniczący może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub łamiącej postanowienia niniejszego regulaminu. 3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Dany mówca nie może zebrać głosu w danej sprawie więcej niż dwa razy. Ograniczenie to nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i innych zaproszonych osób. 4. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść zgłoszonej pod głosowanie uchwały. § 8. 1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. 2. Członkowie organów Spółki, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są do udzielenia wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadane pytania. § 9. 1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. 2. Propozycje powyższe, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy firmy akcjonariusza - na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 10. 1. Głosowanie nad uchwałą jest jawne. 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. 3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów w jawnym głosowaniu imiennym i powinny być ogłoszone. 4. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy. 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zgodnie z § 20 do 29 Statutu Spółki. 6. Głosowanie nad uchwałami odbywa się przy pomocy magnetycznych kart do głosowania z zaznaczeniem ilości głosów jakimi dysponuje akcjonariusz - posiadacz karty, przy wykorzystaniu elektronicznych środków obliczeniowych, opartych na systemie komputerowym. Przed rozpoczęciem porządku obrad Walnego Zgromadzenia przedstawiciel firmy komputerowej informuje akcjonariuszy o przyjętym sposobie głosowania. 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje treść projektu uchwały i zarządza głosowanie. 8. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania większości głosów wymaganej przez Statut Spółki lub Kodeks spółek handlowych. § 11. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. § 12. 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez przedstawicieli. 2. Jeden akcjonariusz może mieć jednocześnie tylko jednego przedstawiciela. 3. Przedstawiciele ustawowi powinni wykazać swoje prawo do reprezentowania danego akcjonariusza odpowiednimi dokumentami (dowodem osobistym, odpisem aktu urodzenia lub postanowieniem sądu). 4. Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji aktualnym wypisem z rejestru handlowego. 5. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach. 6. Stosownie do właściwych przepisów, składane pełnomocnictwo powinno być opatrzone znaczkami należytej opłaty skarbowej, które po naklejeniu kasuje mocodawca lub pełnomocnik, umieszczając na nich datę i swój podpis. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą sporządzenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo jest jednak ważne, pomimo nie uiszczenia opłaty skarbowej. § 13. 1. Wszelkie zarządzenia osoby otwierającej Walne Zgromadzenie lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia mogą być uchylone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Po stwierdzeniu, że porządek obrad został wyczerpany, Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. § 14. Traci moc Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Centrozap S.A. stanowiący załącznik do Uchwały nr 1/97 NWZA z dnia 24.10.1997 r. § 15. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia jego treści przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Ponadto Zarząd Centrozap SA informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. W trakcie obrad żaden z biorących udział w ZWZ akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu w sprawie podejmowanych uchwał.

Data sporządzenia raportu: 11-06-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Centrozap Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Centrozap &lt;CNTZ.WA> Treść podjętych uchwał przez ZWZ obadujące w dniu 11 czerwca 2002 r.