Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach, ogłasza przetarg pisemny na najem powierzchni użytkowych

  • Materiał partnera
opublikowano: 20-08-2018, 09:55

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, ogłasza przetarg pisemny na najem powierzchni użytkowych:

1. Powierzchnia użytkowa pod zabudowę wyspy kawowej z przeznaczeniem do sprzedaży półproduktów/produktów gotowych, lekkostrawnych, pożywnych, bogatych w białko i witaminy, mieszcząca się w Budynku Radioterapii (Ip.) o łącznej powierzchni 10,60 m2 . (Umowa będzie obowiązywała od 02.10.2018 r.)

2. Powierzchnia użytkowa pod zabudowę wyspy kawowej z przeznaczeniem do sprzedaży półproduktów/produktów gotowych, lekkostrawnych, pożywnych, bogatych w białko i witaminy, mieszcząca się w Budynku Kliniki (Ip.) o łącznej powierzchni 11,10 m2 . (Umowa będzie obowiązywała od 02.10.2018 r.)

Informacje dodatkowe: Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu powierzchni:

1. 1110,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc sto dziesięć złotych)

2. 1340,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych)

Termin oględzin w/w powierzchni: 23.08.2018 r. o godz. 10.00

Miejsce spotkania zainteresowanych: Pokój nr 126 w Budynku Głównym na parterze.

Termin składania ofert do dn. 04.09.2018 r. do godz. 9.30 w Centrum Onkologii- Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, Budynek Główny, Kancelaria - pokój nr 134. Termin otwarcia ofert: 04.09.2018 r. godz. 10.00. w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej -Curie Oddziale w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, w Budynku Głównym na parterze, pokój nr 126

Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w zaklejonej, nienaruszonej kopercie / w opakowaniu / oznakowanej w następujący sposób:

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-101 GLIWICE PRZETARG PISEMNY ( nr sprawy: DA/AA-221-29-1/18)

Najem powierzchni mieszczącej się w Budynku …………………….. pod zabudowę wyspy kawowej z przeznaczeniem do sprzedaży półproduktów/produktów gotowych, lekkostrawnych, pożywnych, bogatych w białko i witaminy.

NIE OTWIERAĆ przed terminem 04.09.2018 r. godz. 10.00

Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wyżej opisany sposób, prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. Oferta najmu powierzchni winna zawierać: dane osobowe lub dane przedsiębiorcy, zaoferowaną stawkę miesięcznego czynszu najmu, ksero dowodu wpłaty wadium, dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdz. III SIWP. Okres wiązania ofertą - do chwili podpisania umowy z oferentem, który wygrał przetarg,  Projekt umowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu do wglądu na stronie internetowej prowadzącego przetarg: www.io.gliwice.pl/instytut/ogloszenia

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

1. 111,00 zł (słownie: sto jedenaście złotych)

2. 134,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery złote)

Wadium należy wnieść najpóźniej do dn. 03.09.2018 godz. 15.00, przelewem bankowym środków pieniężnych na rachunek ING BANK Śląski O / Gliwice nr konta: 96 1050 1285 1000 0002 0211 3460. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach w terminie określonym w ogłoszeniu. Do oferty należy dołączyć ksero dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada na rzecz prowadzącego przetarg, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje stawki miesięcznego czynszu najmu równej co najmniej wywoławczej stawce tego czynszu. Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet opłaty czynszowej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu (nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu).

Uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą stawkę czynszu i wygrał przetarg, obowiązany jest do podpisania umowy najmu powierzchni niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Przez niezwłoczne podpisanie umowy rozumie się podpisanie jej w ciągu 2 godzin od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się oferenta wygrywającego przetarg od zawarcia umowy najmu powierzchni, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą stawkę czynszu, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej między tymi oferentami, która odbędzie się bezpośrednio po otwarciu kopert.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od podpisania umowy w terminie wyżej określonym Komisja Przetargowa może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

Umowę najmu powierzchni zawiera się na okres 2 lat.

Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania powodów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu