Co czeka polski biznes w Unii Europejskiej

Mira Wszelaka
09-06-2003, 00:00

Po wejściu do Unii Europejskiej zmieni się prawodawstwo i krajobraz naszej gospodarki

1 maja 2004

Żywność

>Wdrożenie od 1 stycznia przez duże i średnie firmy powiązane z łańcuchem żywnościowym (produkcja, transport, handel i dystrybucja, gastronomia) systemu wewnętrznej kontroli produkcji HACCP. Rozporządzenie UE nie przewiduje zwolnień dla małych firm (jakie wprowadziła Polska), a jedynie zapowiada możliwość pewnych „ułatwień”. Zapowiadana nowela ustawy wprowadzi taki obowiązek dla małych podmiotów prawdopodobnie od 1 maja 2004 r.

>Dostosowanie do standardów unijnych zakładów branży spożywczej, które nie zostały objęte okresem przejściowym, oraz wszystkich zakładów utylizacyjnych.

Transport

>Zapewnienie licencjonowanym przedsiębiorstwom kolejowym częściowego (20 proc. rocznej ogólnej zdolności przepustowej) dostępu do Transeuropejskiej Kolejowej Sieci Towarowej (TERFN).

>Od początku 2004 r. polscy przewoźnicy będą musieli posiadać zabezpieczenie finansowe wysokości 9 tys. EUR za pierwszy samochód oraz po 5 tys. EUR za każdy następny.

>Trwałe zwolnienie na stosowanie obowiązującej obecnie 0 proc. stawki VAT na usługi międzynarodowego transportu pasażerskiego.

Wyroby przemysłowe

>Wchodzą przepisy nakładające na wszystkich producentów urządzeń podlegających dyrektywom „nowego podejścia” (czyli m.in. elektronicznych, elektrycznych, maszyn, zabawek) obowiązek oznakowania CE. Oznakowanie to nie jest symbolem jakości, lecz znakiem zgodności z podstawowymi wymaganiami, wyznaczonymi w dyrektywie, które w każdej chwili mogą być skontrolowane. Towary nie spełniające tego wymogu zostaną natychmiast wycofane z rynku. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie na rynek wadliwego produktu może podlegać karom grzywny, ograniczeniu wolności lub obu tym karom łącznie. Uwaga! Oznaczenie CE nie może być stosowane na produktach nie objętych unijnym wymaganiem.

>Polska zostanie automatycznie objęta jednolitym prawem znaków towarowych. Nie oznacza to unieważnienia wewnętrznego systemu regulacji prawa znaków towarowych, lecz jedynie przystąpienia do systemu Community Trademark. System ten daje właścicielowi znaku możliwość jego ochrony i używania go we wszystkich państwach członkowskich Unii.

Instytucje finansowe

>Instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, kantory, instytucje ubezpieczeniowe, komisy, lombardy, duże zakłady jubilerskie, kancelarie notarialne) będą podlegały obowiązkowi stałego wewnętrznego monitorowania i zgłaszania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej wszelkich transakcji o wartości powyżej 15 tys. EUR.

>Zostaną zliberalizowane transfery transgraniczne.

>Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- -Kredytowe oraz Bank Gospodarstwa Krajowego ze względu na działalność o charakterze społeczno-publicznym nie będą podlegały wspólnotowym regulacjom prawnym, które dotyczą finansowych podmiotów prywatnych.

Pomoc publiczna

>Skarb Państwa (SP) może korzystać z przywileju tzw. złotej akcji, ale tylko w sytuacjach podyktowanych względami społecznymi lub bezpieczeństwa narodowego. SP może posiadać złotą akcję w spółkach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej, które pierwotnie stanowiły własność państwową, a następnie zostały sprywatyzowane. Państwo utrzymuje wówczas na czas procesu prywatyzacji pozycję uprzywilejowaną przez zachowanie prawa do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec decyzji organów spółki.

>Od dnia akcesji państwo musi uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy danemu przedsiębiorcy, chyba że pomoc mu udzielona nie przekroczy w ciągu trzech kolejnych lat 100 tys. EUR. Pomoc może być udzielana indywidualnie (konkretnemu przedsiębiorcy i na ściśle określony cel) bądź w ramach tzw. programu pomocowego. Drugi przypadek upraszcza procedurę przed komisją: adresaci pomocy w nim wyszczególnieni mogą otrzymywać pomoc publiczną przez określony czas i w ustalonych granicach, bez konieczności otrzymywania każdorazowo zgody KE.

Farmacja

>Objęcie dodatkowym świadectwem ochronnym SPC (do pięciu lat) produktów patentowych, które zostały po raz pierwszy dopuszczone do obrotu po 1 stycznia 2000 r. Aby otrzymać tego typu świadectwo, producent powinien o nie wystąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia akcesji lub od dnia pierwszego dopuszczenia produktu na rynek.

Węgiel

>Sektor węgla kamiennego

będzie musiał sprostać warunkom konkurencji.

BHP

>Dostosowanie do przepisów BHP w zakresie wymiany przestarzałych maszyn użytkowanych w produkcji czy wprowadzenie środków bezpieczeństwa dla pracowników narażonych na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy.

Podatki

>Zmieni się podstawa opodatkowania

z 7 do 22 proc. na odzież dziecięcą, obuwie dziecięce, materiały budowlane, instrumenty muzyczne oraz niektóre wyroby związane z ochroną zdrowia oraz wzrost ze zwolnienia do 22 proc. na usługi sportowo-rekreacyjne i pogrzebowe.

>Nałożenie lub wzrost z 0 do 3 proc. na środki produkcji rolnej, produkty i usługi rolnicze.

>Duże firmy z SSE ulokowane przed 2000 r. będą mogły liczyć na pomoc wartości 75 proc. kosztów inwestycji, pozostałe — na 50 proc.

>Pomoc dla sektora motoryzacyjnego do 30 proc. kosztów inwestycji.

>Zwolnienie z podatku VAT podatników uzyskujących obroty roczne poniżej 40 tys. zł.

Środowisko

>Do końca roku okres przejściowy na wymagania dotyczące instalacji do rozładunku i załadunku cystern na istniejących terminalach o rocznej przepustowości powyżej 150 tys. ton benzyn.

2005

Farmacja

>Do końca roku materiały medyczne np. plastry, opatrunki, strzykawki nie spełniające wymogów UE muszą być stopniowo wycofane. Oznacza to, że materiały medyczne mające certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do obrotu wydane przez Instytut Leków na podstawie uchwalonej w 1991 r. ustawy o środkach farmaceutycznych oraz na podstawie zarządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych i klinicznych będą dopuszczone do obrotu w terminach określonych w certyfikatach, lecz nie później niż do końca 2005 r.

Podatki

> Do maja można stosować obniżone stawki akcyzy na paliwa ekologiczne, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

BHP

> Do końca roku firmy muszą zapewnić minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu przez pracowników. Polska nie wdroży regulacji prawnych dla urządzeń, które były zainstalowane w przedsiębiorstwach przed końcem 2002 r.

Środowisko

> Do końca roku firmy mają czas na zapobieganie, ograniczanie i eliminowanie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, zwłaszcza emisji substancji lotnych związków organicznych powstałych wskutek magazynowania benzyny i jej dystrybucji z terminali do stacji obsługi.

2006

Poczta

> Od początku roku nastąpi obniżenie zastrzeżonej dla Poczty wagi przesyłek z 350 do 50 g.

Transport

> Do końca roku Polska będzie mogła stosować ograniczenia w dostępie wspólnotowych przedsiębiorstw kolejowych do polskiej sieci kolejowej.

Żywność

> Do końca roku mamy czas na dostosowanie 113 zakładów przetwórstwa mlecznego. Do tego czasu zakłady te będą miały prawo sprzedawać swoją produkcję na rynku krajowym oraz eksportować do krajów trzecich (poza UE pod warunkiem specjalnego oznakowania swoich produktów).

> Do końca roku mamy czas na dostosowanie 40 zakładów branży rybnej.

> Do końca roku firmy mogą stosować podwójny system produkcji przetworów mlecznych z mleka zgodnego z normami unijnymi oraz mleka klasy niższej.

> Do końca roku musi się zakończyć restrukturyzacja przemysłu stalowego.

> Do końca roku firmy muszą uzupełnić dokumentację rejestracyjną dla substancji czynnych wchodzących w skład środków ochrony roślin (dla substancji 2,4 D, MCPA, Carbondazin, Merceprop).

Środowisko

> Do końca roku firmy mają czas na redukcję emisji dwutlenku siarki, która jest skutkiem spalania niektórych rodzajów paliw płynnych. Koszty wdrożenia poniosą rafinerie, modernizujące procesy odsiarczania ropy naftowej oraz użytkownicy wykorzystujący oleje opałowe do wytwarzania ciepła, energii lub procesów technologicznych.

> Do końca roku firmy medyczne muszą wymienić sprzęt na chroniący przed promieniowaniem jonizującym.

2007

Transport

> 1 maja mija termin pierwszej części (z układu 3+2) zakazu wykonywania towarowych przewozów kabotażowych na transach wewnątrz państw członkowskich. Państwa członkowskie mogą jednak przedłużyć zakaz o kolejne dwa lata.

Nieruchomości

> Od 1 maja rolnicy indywidualni będący obywatelami państw członkowskich EOG (UE+ Norwegia, Islandia i Liechtenstein), zamieszkujący i samodzielnie prowadzący gospodarstwo rolne w Polsce, będą zwolnieni z wymogu ubiegania się o zezwolenie na nabycie gruntów poza wyłączonymi województwami, które objęte są ochroną do maja 2011 r.

Żywność

> Do końca roku mija termin na dostosowanie 332 zakładów branży mięsnej do wymogów UE. Do tego czasu zakłady te będą miały prawo sprzedawać swoje produkty na rynku krajowym oraz eksportować je do krajów trzecich (poza UE).

Instytucje finansowe

> Do końca roku banki spółdzielcze mają czas na podwyższenie minimalnego poziomu funduszy własnych do poziomu 1 mln EUR na zabezpieczenie wypłacalności i lepszą ochronę zdeponowanych środków finansowych klientów.

> Do końca roku mija termin uruchomienia systemu zabezpieczenia interesów inwestorów rynku kapitałowego. Na razie Polska nie jest w stanie w terminie krótszym osiągnąć obowiązkowego minimalnego poziomu ochrony inwestorów w wysokości 20 tys. EUR (w obu przypadkach dochodzenie do pożądanej wielkości środków odbywać się będzie sukcesywnie według zatwierdzonych harmonogramów z podziałem na lata).

Środowisko

> Do końca roku okres przejściowy na recykling i odzysk odpadów. Do tego czasu musi powstać system zbiórki, segregacji oraz unieszkodliwiania odpadów.

> Do końca roku firmy mają czas na nadzór i kontrolę przesyłania odpadów w obrębie i poza obszarem UE z możliwością przedłużenia do 2012 r. (w przypadku odpadów z tworzyw sztucznych oraz grupy odpadów z tzw. żółtej listy). Ograniczenie ma zapobiec niekontrolowanemu wwożeniu odpadów do Polski.

> Do końca roku okres przejściowy na dostosowanie do przepisów dotyczących zrzutu substancji niebezpiecznych do wód dotyczących zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich ograniczania — okres przejściowy do końca października 2007 r. oraz do końca grudnia 2010 r. (w zależności od grup instalacji).

2008

Podatki

> Od 1 stycznia wzrośnie z 0 do 7 proc.VAT na niektóre książki i czasopisma specjalistyczne, z 7 do 22 proc. na usługi gastronomiczne, z 7 do 22 proc. na nowo budowane mieszkania; budowę, renowację oraz remont budownictwa mieszkaniowego, nie realizowanych w ramach polityki społecznej z wyłączeniem dostawy lokali użytkowych i materiałów budowlanych.

— 1 maja wzrośnie z 3 do 7 proc. VAT na środki produkcji rolnej, produkty i usługi rolnicze.

Żywność

> Do końca roku mija czas na obrót mlekiem z inną niż w UE zawartością tłuszczu (UE: 0,5 proc., 1,5-1,8 proc. 3,5 proc.; Polska: 0,5 proc., 2 proc. i 3,2 proc.).

Paliwa

> Do końca roku mija czas na wprowadzenie obowiązkowych zapasów paliw odpowiadających 90-dniowemu zużyciu.

> Do końca roku mija czas na stosowanie minimalnego udziału podatku akcyzowego, niższego niż 57 proc. maksymalnej ceny detalicznej i osiągnięcie minimalnego podatku w wysokości 64 EUR na 1 tys. sztuk papierosów.

Transport

> Do końca roku pojazdy o maksymalnym nacisku 11,5 tony na oś będą dopuszczone do ruchu na drogach obejmujących podstawowe szlaki komunikacyjne (4300 km) po każdorazowym uzyskaniu zezwolenia o charakterze administracyjnym. Zezwolenia będą wydawane automatycznie wszystkim wnioskującym po wniesieniu opłaty proporcjonalnej w stosunku do przekroczenia dopuszczalnego nacisku i długości przejazdu. Niższe opłaty, co najmniej o 25 proc. będą nakładane na przewoźników korzystających z pojazdów o zawieszeniu pneumatycznym. W tym czasie liczba dróg, na których pobierana będzie ta nowa opłata, będzie systematycznie zmniejszana.

Środowisko

> Do końca roku mija czas na oczyszczanie ścieków komunalnych dla kanalizacji zbiorczej powyżej 10 tys. mieszkańców.

2009

Żywność

> Do końca roku mija czas na dostosowanie wielkości klatek przeznaczonych do chowu drobiu.

Nieruchomości

> Do 1 maja 2009 r. mija zakaz nabywania przez cudzoziemców tzw. drugich domów. Spod działania tego okresu będą wyłączeni obywatele państw EOG, legalnie mieszkający w Polsce przez co najmniej cztery lata. Ograniczeniom czasowym nie podlegają nieruchomości rekreacyjne, które nabyto w celu świadczenia usług turystycznych zaliczonych do inwestycji bezpośrednich.

2010

Pomoc publiczna

> Do końca roku mija termin ulg dla średniej wielkości firm przyznanych w specjalnych strefach ekonomicznych według starych zasad.

Środowisko

> Do końca roku firmy muszą wdrożyć normy dotyczące zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń przemysłowych i oceny ryzyka. Problem dotyczy ciepłowni, elektrociepłowni i wielu zakładów przemysłowych. Firmy będą zobowiązanie do uzyskania pozwoleń zintegrowanych, a nie jak do tej pory indywidualnych (np. pozwolenia na emisję hałasu czy zanieczyszczeń do powietrza).

> Do końca roku mija czas na modernizację lub budowę oczyszczalni w zakładach spożywczych.

2011

Nieruchomości

> Od 1 maja rolnicy indywidualni, będący obywatelami EOG, zamieszkujący i samodzielnie prowadzący gospodarstwo rolne w Polsce, będą zwolnieni z wymogu ubiegania się o zezwolenie na nabycie gruntów w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim i wielkopolskim.

Pomoc publiczna

> Z końcem roku mija termin ulg dla małych firm przyznanych według starych zasad.

2012

Środowisko

> Do 1 lipca firmy mają czas na poprawę standardów składowisk odpadów (budowa uszczelnień lub nowych obiektów).

2015

Środowisko

> Z końcem roku mija najdłuższy okres przejściowy na oczyszczanie ścieków komunalnych dla aglomeracji od 2 tys. do 10 tys. mieszkańców oraz dla zrzutów ścieków z aglomeracji od 15 tys. do ponad 100 tys. mieszkańców.

2016

Nieruchomości

> Do 1 maja (12 lat) kończą się ograniczenia na nabywanie przez obywateli EOG nieruchomości rolnych i leśnych. W czasie okresu przejściowego nabywanie nieruchomości będzie możliwe po uzyskaniu indywidualnego zezwolenia ministra spraw wewnętrznych.

2017

Środowisko

> Do końca roku okres przejściowy na emisje pyłów z dużych obiektów energetycznego spalania i na emisje tlenków azotu z elektrowni, które trafiły na listę załączoną do stanowiska negocjacyjnego.

Dane, na podstawie m.in. informacji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i źródeł unijnych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Mira Wszelaka

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Co czeka polski biznes w Unii Europejskiej