ComArch <COMH.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 4.047 tys. zł

ComArch <COMH.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 4.047 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 83.322 68.184 184.556 156.205 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 11.761 4.135 17.846 7.701 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 34.459 31.219 97.153 81.637 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 48.863 36.965 87.403 74.568 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 68.703 52.941 144.803 118.751 w tym: - od jednostek powiązanych 5.851 4.071 19.476 7.459 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 22.315 20.685 62.333 52.700 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 46.388 32.256 82.470 66.051 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 14.619 15.243 39.753 37.454 IV. Koszty sprzedaży 3.515 2.799 10.270 9.157 V. Koszty ogólnego zarządu 5.014 7.039 14.561 16.631 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6.090 5.405 14.922 11.666 VII. Pozostałe przychody operacyjne 357 608 444 1.015 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -7 50 - 70 2. Dotacje - 30 - 126 3. Inne przychody operacyjne 364 528 444 819 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 75 482 729 1.548 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 - 4 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 21 -269 33 154 3. Inne koszty operacyjne 50 751 692 1.394 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6.372 5.531 14.637 11.133 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 463 1.668 4.970 5.211 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 430 898 2.067 3.513 - od jednostek powiązanych 123 28 327 477 3. Zysk ze zbycia inwestycji 28 1.141 714 1.141 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 2.184 - 5. Inne 5 -371 5 557 XI. Koszty finansowe 2.788 1.373 6.719 7.164 1. Odsetki, w tym: 1.095 1.118 4.376 3.369 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - 192 - 192 3. Aktualizacja wartości inwestycji - -936 - 2.184 4. Inne 1.693 999 2.343 1.419 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 4.047 5.826 12.888 9.180 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 4.047 5.826 12.888 9.180 XV. Podatek dochodowy - 96 590 -590 a) część bieżąca - - - - b) część odroczona - 96 590 -590 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 4.047 5.730 12.298 9.770 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 12.298 9.770 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6.875.602 7.228.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,79 1,35 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: COMARCH SA Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ