Computerland <COMW.WA> Emisja obligacji serii E z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii S spółki

Arkadiusz Rojek
31-12-2003, 02:42

Computerland <COMW.WA> Emisja obligacji serii E z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii S spółki EMISJA OBLIGACJI SERII E Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI SERII S SPÓŁKI
CL/96/2003
Zgodnie z paragrafem 5 ust. 1 pkt. 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku (Dziennik Ustaw nr 139, poz. 1569), Zarząd ComputerLand Spółka Akcyjna, Warszawa, Al. Jerozolimskie 180, informuje o emisji obligacji serii E z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii S Spółki.
1.
Celem emisji Obligacji jest realizacja programu opcji menedżerskich, przeprowadzanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 października 2001 roku.
2.
Emituje się 185.200 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii S ("Obligacje").
Obligacje są emitowane jako jedna seria oznaczona literą "E".
Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz za sztukę.
Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1.852 (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt dwa) złote.
Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane.
Obligacje nie będą oprocentowane.
Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji serii S Spółki.
Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii S będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej:
(a) 96,30 (dziewięćdziesiąt sześć 30/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii S obejmowane będą nie później niż w dniu 31 grudnia 2007 roku,
(b) 104,49 (sto cztery 49/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii S obejmowane będą w roku 2008,
(c) 113,37 (sto trzynaście 37/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii S obejmowane będą w roku 2009,
(d) 123,00 (sto dwadzieścia trzy) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii S obejmowane będą w roku 2010,
(e) 133,46 (sto trzydzieści trzy 46/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii S obejmowane będą w roku 2011,
(f) 144,80 (sto czterdzieści cztery 80/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii S obejmowane będą w roku 2012.
Prawo do objęcia akcji serii S będzie mogło być realizowane w następujących terminach:
(a) od dnia 2 stycznia 2004 roku, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji obligatariuszom; oraz
(b) nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 roku.
3.
Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po cenie nominalnej w dniu 31 grudnia 2012 roku.
Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii S, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji serii S. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po dniu 31 grudnia 2012 roku, Obligacje zostaną wykupione w dniu 31 grudnia 2012 roku.
Obligacje nie będą zbywalne, poza przypadkami przewidzianymi w warunkach emisji.
Uczestnicy programu motywacyjnego przeprowadzanego przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 października 2001 roku, posiadający uprawnienie do objęcia akcji Spółki, będą uprawnieni do nabycia od Powiernika Obligacji w liczbie równej ilości akcji Spółki przyznanych im do objęcia zgodnie z zasadami wyżej wymienionego programu motywacyjnego oraz do skorzystania z wynikającego z Obligacji prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii S Spółki.
Nabycie Obligacji od Powiernika przez uczestników wyżej wymienionego programu motywacyjnego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w wynikającym z zasad tego programu terminie, w którym mogą oni obejmować przyznane im akcje Spółki.
Liczba uczestników wyżej wymienionego programu motywacyjnego nie może być większa niż 300 osób.
W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.
W przypadku określonym wyżej, prawo do objęcia akcji serii S wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.
W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 185.200 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu) złotych w drodze emisji 185.200 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S staje się skuteczne, o ile posiadacze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii S na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji Obligacji.
4.
Akcje serii S będą oferowane do objęcia posiadaczom Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej:
(a) 96,30 (dziewięćdziesiąt sześć 30/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii S obejmowane będą nie później niż w dniu 31 grudnia 2007 roku,
(b) 104,49 (sto cztery 49/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii S obejmowane będą w roku 2008,
(c) 113,37 (sto trzynaście 37/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii S obejmowane będą w roku 2009,
(d) 123,00 (sto dwadzieścia trzy) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii S obejmowane będą w roku 2010,
(e) 133,46 (sto trzydzieści trzy 46/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii S obejmowane będą w roku 2011,
(f) 144,80 (sto czterdzieści cztery 80/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii S obejmowane będą w roku 2012.
Akcje serii S mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w § 9 niniejszej uchwały.
Akcje serii S będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, na którym powzięta zostanie uchwała o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy.
Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii S.
5.
Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki na dzień 30 września 2003 roku wyniosła 195 050 zł, z czego 70 635 zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe.
W związku z faktem, iż łączna wartość nominalna Obligacji, po której ma nastąpić wykup Obligacji stanowi kwotę nie mającą istotnego znaczenia dla działalności Spółki biorąc pod uwagę skalę działalności Spółki, perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji nie będą miały wpływu na wykup Obligacji przez Emitenta.
Data sporządzenia raportu: 30-12-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Arkadiusz Rojek

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Computerland &lt;COMW.WA&gt; Emisja obligacji serii E z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii S spółki