Computerland <COMW.WA> uchwały podjęte przez WZA w dniu 28 czerwca 2002 roku oraz informacje o nowych... - część 2

ComputerLand SA
opublikowano: 28-06-2002, 17:40

"Uzasadnieniem wyłączenia poboru akcji serii P jest cel emisji akcji serii P, które zostaną zaoferowane do objęcia przez posiadaczy obligacji Spółki serii C1, C2 i C3, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii P. Obligacje serii C1, C2 i C3 zostaną zaoferowane do objęcia przez powiernika, którym będzie dom maklerski lub bank. Obligacje serii C1, C2 i C3 zostaną następnie zaoferowane przez powiernika do nabycia osobom uprawnionym do objęcia akcji Spółki stosownie do zasad programu opcji menedżerskich realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 czerwca 1997 roku i uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 kwietnia 1998 roku oraz będą stanowić instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników programu opcji menedżerskiej obligacji serii C1, C2 i C3 od powiernika będzie możliwe w przypadku spełnienia przez nich przesłanek określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej stanowiących podstawę realizacji programu opcji menedżerskiej. Ponadto zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Spółki nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się Spółki ze zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich, realizowanego na podstawie wyżej wymienionych uchwał. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki. Możliwość nabycia akcji serii P będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki. Ponadto emisja akcji serii P skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach programu opcji menedżerskiej staną się posiadaczami obligacji serii C1, C2 i C3, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki i spółek jej grupy kapitałowej od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Wysokość ceny emisyjnej akcji serii P została ustalona na poziomie wynikającym z uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 czerwca 1997 roku i uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 kwietnia 1998 roku, opartym na cenie rynkowej akcji Spółki z okresu bezpośrednio poprzedzającego przyznania opcji w ramach programu opcji menedżerskich. Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji serii P przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia posiadaczom obligacji serii C1, C2 i C3 leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki."

Uchwała nr 14:

w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P, dokonanego na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20.1.(g) statutu Spółki oraz w celu uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P, dokonanego na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P, zmienia się statut Spółki, w ten sposób, że na końcu art. 5.1 statutu Spółki dodaje się zdanie o następującej treści:

"Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 323.675 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu pięciu) złotych w drodze emisji 323.675 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja."

Uchwała nr 15:

w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji serii R Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich realizowanym na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 października 2001 roku

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz art. 4a i 20.1.(j) Statutu, w celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich realizowanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 października 2001 roku, uchwala się, co następuje: § 1 Emituje się 211.600 (dwieście jedenaście tysięcy sześćset ) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii R ("Obligacje"). § 2 Obligacje są emitowane jako jedna seria oznaczona literą "D". § 3 Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz za sztukę. § 4 Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 2.116,00 (dwa tysiące sto szesnaście ) złotych.

§ 5 Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane. § 6 Obligacje nie będą oprocentowane. § 7 Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji serii R Spółki. § 8 Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii R będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej: (a) 79,66 (siedemdziesiąt dziewięć 66/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii R obejmowane będą nie później niż w dniu 31 grudnia 2006 roku, (b) 86,43 (osiemdziesiąt sześć 43/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii R obejmowane będą w roku 2007, (c) 93,78 (dziewięćdziesiąt trzy 78/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii R obejmowane będą w roku 2008, (d) 101,75 (sto jeden 75/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii R obejmowane będą w roku 2009, (e) 110,40 (sto dziesięć 40/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii R obejmowane będą w roku 2010, (f) 119,78 (sto dziewiętnaście 78/100) złotych za akcję - w przypadku, gdy akcje serii R obejmowane będą w roku 2011. § 9 Prawo do objęcia akcji serii R wygasa w dniu 31 grudnia 2011 roku. § 10 Szczegółowego oznaczenia terminów, w jakich posiadacze Obligacji będą mogli składać oświadczenia o objęciu akcji serii R, dokona Rada Nadzorcza przed skierowaniem przez Spółkę propozycji nabycia Obligacji. § 11 Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po cenie nominalnej w dniu 31 grudnia 2011 roku. § 12 Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii R, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji serii R. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po dniu 31 grudnia 2011 roku, Obligacje zostaną wykupione w dniu 31 grudnia 2011 roku. § 13 Celem emisji Obligacji jest realizacja programu opcji menedżerskich, przeprowadzanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 października 2001 roku. § 14 Obligacje nie będą zbywalne, poza przypadkami przewidzianymi w warunkach emisji. § 15 Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków i terminów emisji Obligacji i akcji serii R nie zawartych w niniejszej uchwale oraz w zasadach programu opcji menedżerskich określonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 października 2001 roku, a w szczególności określenia innych niż wynikające z zasad programu opcji menedżerskich przypadków, w których Obligacje będą mogły być zbywane, oraz przypadków, w których Spółka będzie mogła dokonać przedterminowego wykupu Obligacji posiadanych przez danego obligatariusza. § 16 Przydziału Obligacji dokona Zarząd Spółki na zasadach określonych w propozycji nabycia Obligacji. § 17 Przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji, treść propozycji nabycia Obligacji, zawierająca warunki emisji Obligacji, powinna zostać zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki. § 18 Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, w trybie art. 9 ust. 3 ustawy o obligacjach, do domu maklerskiego lub banku wybranego przez Zarząd Spółki ("Powiernik"). § 19 Przed objęciem Obligacji przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, w której Powiernik zobowiąże się nie skorzystać z prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii R, przysługującego z tytułu posiadania Obligacji. § 20 1. Uczestnicy programu motywacyjnego przeprowadzanego przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 października 2001 roku, posiadający uprawnienie do objęcia akcji Spółki, będą uprawnieni do nabycia od Powiernika Obligacji w liczbie równej ilości akcji Spółki przyznanych im do objęcia zgodnie z zasadami wyżej wymienionego programu motywacyjnego oraz do skorzystania z wynikającego z Obligacji prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki. 2. Nabycie Obligacji od Powiernika przez uczestników wyżej wymienionego programu motywacyjnego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w wynikającym z zasad tego programu terminie, w którym mogą oni obejmować przyznane im akcje Spółki. 3. Liczba uczestników wyżej wymienionego programu motywacyjnego nie może być większa niż 300 osób. § 21 Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia zasad realizacji niniejszej uchwały w zakresie nieuregulowanym w jej treści oraz w zasadach programu opcji menedżerskich określonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 października 2001 roku, w tym w szczególności do zawierania stosownych umów oraz ustanawiania niezbędnych regulacji i regulaminów dotyczących zbywania Obligacji przez Powiernika. § 22 1. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. 2. W przypadku określonym wyżej, prawo do objęcia akcji serii R wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki. § 23 1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset ) złotych w drodze emisji 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R staje się skuteczne, o ile posiadacze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii R na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji Obligacji. 3. Akcje serii R będą oferowane do objęcia posiadaczom Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej: (a) 79,66 (siedemdziesiąt dziewięć 66/100) złotych za akcję - w przypadku akcji serii R obejmowanych nie później niż w dniu 31 grudnia 2006 roku, (b) 86,43 (osiemdziesiąt sześć 43/100) złotych za akcję - w przypadku akcji serii R obejmowanych w roku 2007, (c) 93,78 (dziewięćdziesiąt trzy 78/100) złotych za akcję - w przypadku akcji serii R obejmowanych w roku 2008, (d) 101,75 (sto jeden 75/100) złotych za akcję - w przypadku akcji serii R obejmowanych w roku 2009, (e) 110,40 (sto dziesięć 40/100) złotych za akcję - w przypadku akcji serii R obejmowanych w roku 2010, (f) 119,78 (sto dziewiętnaście 78/100) złotych za akcję - w przypadku akcji serii R obejmowanych w roku 2011. 4. Akcje serii R mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych na zasadach przewidzianych w § 9 i 10 niniejszej uchwały. 5. Akcje serii R będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, na którym powzięta zostanie uchwała o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy. 6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii R. § 24 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii R, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii R oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: "Uzasadnieniem wyłączenia poboru akcji serii R jest cel emisji akcji serii R, które zostaną zaoferowane do objęcia przez posiadaczy obligacji Spółki serii D, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii R. Obligacje serii D zostaną zaoferowane do objęcia przez powiernika, którym będzie dom maklerski lub bank. Obligacje serii D zostaną następnie zaoferowane przez powiernika do nabycia osobom uprawnionym do objęcia akcji Spółki stosownie do zasad programu opcji menedżerskich realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 października 2001 roku oraz będą stanowić instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników programu opcji menedżerskiej obligacji serii D od powiernika będzie możliwe w przypadku spełnienia przez nich przesłanek określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia stanowiącej podstawę realizacji programu opcji menedżerskiej. Ponadto zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Spółki nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się Spółki ze zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich, realizowanego na podstawie wyżej wymienionej uchwały. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki. Możliwość nabycia akcji serii R będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki. Ponadto emisja akcji serii R skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach programu opcji menedżerskiej staną się posiadaczami obligacji serii D, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki i spółek jej grupy kapitałowej od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Wysokość ceny emisyjnej akcji serii R została ustalona na poziomie wynikającym z wyżej wymienionych, opartym na cenie rynkowej akcji Spółki z okresu bezpośrednio poprzedzającego przyznania opcji w ramach programu opcji menedżerskich. Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji serii R przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia posiadaczom obligacji serii D leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki."

Uchwała nr 16:

w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R, dokonanego na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20.1.(g) statutu Spółki oraz w celu uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R, dokonanego na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R, zmienia się statut Spółki, w ten sposób, że na końcu art. 5.1 statutu Spółki dodaje się zdanie o następującej treści:

"Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset ) złotych w drodze emisji 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset ) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja."

Uchwała nr 17:

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki i wprowadzenia do statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym

"Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki oraz do wprowadzenia zmian redakcyjnych polegających na wprowadzeniu jednolitej i ciągłej numeracji jednostek redakcyjnych w statucie Spółki, a także do podziału wybranych przez Radę Nadzorczą jednostek redakcyjnych statutu Spółki na mniejsze w celu zapewnienia większej przejrzystości tekstu."

Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. Ponadto Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wobec podjęcia uchwał wymienionych w punktach 16-19 porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dziś, na godzinę 12:00, nie odbędzie się, gdyż byłoby to bezprzedmiotowe.

II. Informacje dotyczące nowopowołanych członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie uchwały nr 10 w dniu 28 czerwca 2002 roku powołało nowych członków Rady Nadzorczej ComputerLand SA Andrzeja K. Koźmińskiego, Lecha H. Jaworowicza oraz Marka Nowakowskiego.

Profesor dr hab. Andrzej K. Koźmiński Wiek - 61 lat Profesor nauk ekonomicznych specjalności ,,organizacja i zarządzanie". Członek korespondent PAN, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania SA. Doświadczenia Zawodowe: 1981-1987 Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 1982-1989 wykładowca Uniwersytetu w Orleanie we Francji 1991-1996 Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 1990-1996 wykładowca University of California Los Angeles

Inne pełnione funkcje: Członek International Academy of Management, Academie Europeene i Academie des Sciences Commerciales w Paryżu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wiceprezydent Central and East European Management Development Association, czonkiem zarządu European Fundation for Management Development z siedzibą w Brukseli oraz członkiem komitetu międzynarodowego American Association of Collegiate Schools of Business. Członek prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Premierze.

Marek Nowakowski Wiek - 52 lata wykształcenie wyższe (Politechnika Łódzka, 2-letnie Podyplomowe Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego).

Doświadczenie zawodowe: 1) IV.1996 do chwili obecnej: Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o.

usługi doradcze dla klientów krajowych i zagranicznych w kwestiach korporacyjnych i w zakresie tworzenia strategii promocji korporacyjnej w sektorach energetycznym, łączności, obronnym i bankowości.

2) XI1992-III 1996 BURSON-MARSTELLER, Country Manager, członek zarządu Burson-Marsteller Europe.

3) IX 1990-VI 1992 Ministerstwo Ochrony Środowiska, Dyrektor, Departament Współpracy z Zagranicą

4) VI 1989 - IX 1990 Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Główny Specjalista

5) II 1984 - VI 1989 Urząd Rady Ministrów, Zastępca Dyrktora Gabinetu Prezesa Rady Ministrów

6) III 1980 - II 1984 Kancelaria Sejmu, Sekretarz Komisji Sejmowych

7) IX 1978 - XII 1980 Zarząd Główny SZSP, Sekretarz ZG SZSP

8) X 1975 - XI 1978 Politechnika Łódzka, nauczyciel akademicki

Lech, Henryk Jaworowicz

Wiek - 59 lat Wykształcenie 1958 - 1962 Liceum Stefana Batorego Warszawa 1962 - 1972 Politechnika Warszawska - Wydział Elektryczny mgr inż. Elektryk Ukończone kursy zdany egzamin i dyplom kandydata na członka Rad Nadzorczych organizowany przez: Międzynarodowa Fundacja Rynku Kapitałowego Kapitałowego Przekształceń Własnościowych, Międzynarodowe Centrum Prywatyzacji

Przebieg pracy zawodowej 1997 Jabox Sp. z o.o. - Prokurent 1989 - 1997 Przedsiębiorstwo Zagraniczne "MANTEX" - Dyrektor Naczelny 1983 - 1989 Przedsiębiorstwo Zagraniczne "ARTCH 80" - Pełnomocnik 1972 - 1983 Telewizja Polska - realizator I kategorii, Naczelnik Wydziału Realizacji Światła, P/o Dyrektora Wydziału Realizacji

Inne pełnione funkcje: 1993 - 1995 PTK "CENTERTEL" Rada Nadzorcza - członek 1995 - 1997 TP S.A. Rada Nadzorcza - członek

Data sporządzenia raportu: 28-06-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ComputerLand SA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Computerland &lt;COMW.WA> uchwały podjęte przez WZA w dniu 28 czerwca 2002 roku oraz informacje o nowych... - część 2