Computerland <COMW.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 5.416 tys. zł

Computerland <COMW.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 5.416 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 172.251 143.175 522.338 502.340 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2.328 2.500 6.670 4.085 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 125.623 92.419 365.196 387.259 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 46.628 50.756 157.142 115.081 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, -116.352 -100.855 -358.162 -352.477 w tym: - od jednostek powiązanych -9.241 -2.264 -23.176 -7.370 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -74.403 -59.473 -219.887 -257.837 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -41.949 -41.382 -138.275 -94.640 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 55.899 42.320 164.176 149.863 IV. Koszty sprzedaży -14.027 -10.894 -47.907 -38.596 V. Koszty ogólnego zarządu -26.677 -23.855 -89.375 -84.394 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 15.195 7.571 26.894 26.873 VII. Pozostałe przychody operacyjne 447 952 2.312 3.064 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - 33 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 447 952 2.312 3.031 VIII. Pozostałe koszty operacyjne -1.015 -1.004 -1.956 -4.332 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -60 -2 -37 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -186 -534 -186 -2.334 3. Inne koszty operacyjne -769 -468 -1.733 -1.998 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14.627 7.519 27.250 25.605 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.631 3.038 10.779 14.737 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - 3.332 868 - od jednostek powiązanych - - 2.377 655 2. Odsetki, w tym: 671 934 3.669 2.840 - od jednostek powiązanych 44 22 128 22 3. Zysk ze zbycia inwestycji 311 1.275 3.501 6.976 4. Aktualizacja wartości inwestycji - 667 - 2.528 5. Inne 649 162 277 1.525 XI. Koszty finansowe -6.354 -9.921 -19.007 -22.683 1. Odsetki, w tym: -4.504 -4.078 -17.282 -15.704 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji -1.850 -4.833 -1.561 -4.919 4. Inne - -1.010 -164 -2.060 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 9.904 636 19.022 17.659 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 9.904 636 19.022 17.659 XV. Podatek dochodowy -4.488 -1.691 -6.975 -5.371 a) część bieżąca -4.126 -2.203 -7.157 -4.586 b) część odroczona -362 512 182 -785 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 5.416 -1.055 12.047 12.288 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 12.047 12.288 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6.774.990 6.734.613 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,78 1,82 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 8.011.659 8.011.659 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,25 2,95 - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: ComputerLand SA Data sporządzenia raportu: 14-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ