Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2016

Kapituła

Ewa Kaucz

Ma wykształcenie filologiczne (Uniwersytet Wrocławski), wzbogacone studiami podyplomowymi i kursami z dziedziny prawa, finansów i public relations oraz kursem dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Ukończyła studia Executive MBA. W ARAW-ie odpowiada za nadzorowanie pracy Centrum Wspierania Biznesu, strategię rozwoju biznesu oraz pozyskiwanie inwestorów zagranicznych. Funkcję prezesa zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA pełni od lipca 2017 r..

Tadeusz Kościński

27 listopada 2015 roku powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Przez całą karierę zawodową związany z sektorem bankowym. Od 1997 roku pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK S.A. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju S.A., Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim i Banku Pomorskim, a także w dwóch bankach w Londynie. Absolwent Goldsmith’s University of London. Fundator Fundacji Kresy Historii. Zna biegle język angielski.

Jakub Papierski

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w ProInvest International i Domu Maklerskim ProCapital, gdzie pełnił funkcje konsultanta oraz analityka. Od 1996 r. do 1997 r. sprawował obowiązki analityka sektora bankowego w CAIB Creditanstalt Investment Bank, następnie zaś pełnił funkcję starszego analityka sektora bankowego w Deutsche Bank. W latach 2001-2013 Jakub Papierski wykonywał obowiązki dyrektora wykonawczego ds finansów i prokurenta w Banku Pekao S.A. Od 2003 r. do 2009 r. piastował funkcję prezesa zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., a następnie pełnił tę samą funkcję w Allianz Bank Polska (od maja 2009 r. do lutego 2010 r.). Od marca 2010 r. Jakub Papierski zajmuje stanowisko wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w PKO BP. Przewodniczący oraz członek Rad Nadzorczych m.in. PKO TFI, PTE PKO, PKO Leasing, PKO Faktoring, PKO Bank Hipoteczny, Kredobank, Pioneer Pekao TFI. Jakub Papierski ukończył w 1996 r. Szkołę Główną Handlową w Warszawie uzyskując tytuł magistra. W 1997 r. został wpisany do rejestru SFA w Wielkiej Brytanii. W 2000 r. uzyskał licencję Chartered Financial Analyst (CFA) wydaną przez Association Management and Research (AIMR) w USA (obecnie : CFA Institute).

Tomasz Pisula

Przed nominacją na prezesa PAIiIZ S.A. (obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.), Tomasz Pisula był m.in. odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru właścicielskiego w imieniu Ministerstwa Rozwoju nad ponad setką podległych mu podmiotów, w tym m.in. nad specjalnymi strefami ekonomicznymi, wydziałami handlu i inwestycji przy ambasadach RP, instytutami naukowo badawczymi, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Przemysłu, Polskim Funduszem Rozwoju, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, PKO BP, Urzędem Dozoru Technicznego, Urzędem Zamówień Publicznych. Łączna wartość aktywów w podmiotach podległych i nadzorowanych przez Departament przekraczała 300 miliardów złotych. Z ramienia Ministerstwa Rozwoju zaangażowany od samego początku w powoływanie do życia Polskiego Funduszu Rozwoju i związaną z nim reformą kadrową systemu WPHI. Przed Ministerstwem Rozwoju, Tomasz Pisula pracował także m.in. jako menedżer Public Policy w Banku Zachodnim WBK, gdzie kierował zespołem monitorującym zmiany regulacyjne oraz budował relacje z instytucjami je tworzącymi. Współpracował także przy tworzeniu analiz i stanowisk dotyczących kwestii regulacyjnych dla kierownictwa Grupy Santander. W latach 2006 - 2014 współtworzył jedną z największych wówczas polskich organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami praw człowieka i demokracji, fundację Wolność i Demokracja. Jako prezes fundacji był odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie i wydatkowanie środków zagranicznych na potrzeby zagranicznego kanału Telewizji Polskiej, Belsat TV. Na inicjatywy związane z promocją demokracji pozyskał łącznie kwotę ponad 12 milionów dolarów, nawiązując współpracę z szeregiem największych międzynarodowych agencji rozwojowych. Wdrażał projekty pomocowe w szeregu państw autorytarnych i postkomunistycznych, w tym m.in. na Kubie, Białorusi, Ukrainie, w Rosji, Azerbejdżanie, Egipcie. Wielokrotnie występował jako ekspert ds. demokracji przed zespołami roboczymi polskiego parlamentu, blisko współpracował z polskimi i zagranicznymi mediami. W latach 1998-2003 współpracował z Senatorem Zbigniewem Romaszewskim w fundacji Obrony Praw Człowieka, gdzie był odpowiedzialny za kontakty zagraniczne Senatora

Tomasz Siemieniec

Redaktor naczelny "Pulsu Biznesu". Z dziennikiem związany od 1996 r., pracę rozpoczynał jako dziennikarz, potem awansował na redaktora w sekcji news, następnie zastępcę redaktora naczelnego, a w lutym 2009 r. objął obecnie pełnione stanowisko. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

Jacek Socha

Partner w dziale usług doradczych PwC i wiceprezes firmy w Polsce. Zajmował stanowisko Ministra Skarbu Państwa, wcześniej był Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Jest Honorowym Członkiem Związku Maklerów i Doradców oraz Izby Domów Maklerskich. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), przewodniczył także Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu i Grupie Konsultacyjnej (zrzeszającej instytucje nadzorujące rynki kapitałowe w krajach aspirujących o członkostwo w Unii Europejskiej).

Piotr Stolarczyk

Wiceprezes zarządu KUKE, doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, a także jej absolwent na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również na uczelniach za granicą, na National University of Singapore w Singapurze w ramach stypendium Rządu Królestwa Danii. Ponadto, uzyskał dyplom na poziomie magisterskim z zakresu zarządzania i prawa europejskiego wyższej uczelni University of Aarhus w Danii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w instytucjach publicznych i prywatnych w Polsce i za granicą. Przez kilka ostatnich lat pracował w polskim sektorze bankowym zajmując się finansowaniem projektów inwestycyjnych (stuctured finance oraz export finance), pracując na stanowiskach analitycznych, dalej kierowniczych, do ostatniego przed rozpoczęciem pracy w KUKE, stanowiska zastępcy dyrektora departamentu finansowania eksportu w BGK. Piotr Stolarczyk jest również wieloletnim pracownikiem naukowym oraz kierownikiem Katedry Finansów i Bankowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na wydziale Ekonomii i Zarządzania, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii i finansów. Prowadzi również wykłady w ramach programu współpracy z Coventry University (a wcześniej University of Wales) w Wielkiej Brytanii.

Iwona Woicka-Żuławska

W latach 1997-2009 pracowała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, zajmując się negocjacjami I procesem akcesji Polski do UE, w zakresie swobody świadczenia usług, raz społeczeństwa informacyjnego. Od maja 2004 r., po uzyskaniu przez RP członkostwa w Unii, pracowała w Departamencie Polityki Integracyjnej, uczestnicząc w procesie decyzyjnym UE w trzech obszarach: usług, społeczeństwa informacyjnego oraz polityki naukowej. W 2010 r. objęła stanowisko samodzielnego eksperta w zakresie rynku wewnętrznego UE w Departamencie Strategii I Planowania MSZ. W latach 2010-2014 została oddelegowana do pracy w Ambasadzie RP w Londynie, gdzie pełniła funkcje kierownika wydziału ekonomicznego. Po powrocie z Wielkiej Brytanii, została nominowana zastępcą dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej, zajmując się kwestiami bezpieczeństwa energetycznego, polskim członkostwem w międzynarodowych organizacjach gospodarczych oraz promocją polskiej gospodarki i wsparciem polskich podmiotów gospodarczych na rynkach Afryki i Ameryki Łacińskiej. Od listopada 2015 r. piastowała funkcje p.o. dyrektora, odpowiedzialnego również za wsparcie na rynkach Ameryki Północnej oraz Europy. Od kwietnia 2016 r. pełni funkcję dyrektora DWE. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, obroniony na SGH; jest autorką licznych artykułów i opracowań dot. integracji europejskiej. Mężatka. Języki – angielski, hiszpański, włoski oraz w stopniu podstawowym – francuski.