Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2018

Kapituła

Ewa Kaucz

Ma wykształcenie filologiczne (Uniwersytet Wrocławski), wzbogacone studiami podyplomowymi i kursami z dziedziny prawa, finansów i public relations oraz kursem dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Ukończyła studia Executive MBA. W ARAW-ie odpowiada za nadzorowanie pracy Centrum Wspierania Biznesu, strategię rozwoju biznesu oraz pozyskiwanie inwestorów zagranicznych. Funkcję prezesa zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA pełni od lipca 2017 r.

Andrzej Kensbok

Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od 2017 r. Jest absolwentem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji. Od początku swojej kariery zawodowej związany z działalnością biznesową. Posiada doświadczenie z międzynarodowych korporacji, firm produkcyjnych, konsultingowych, a także z prowadzenia własnej działalności. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem menadżerskim. Prowadził projekty rekrutacyjne, restrukturyzacyjne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży, realizowane w Polsce i za granicą. Przygotowuje analizy, raporty i artykuły na tematy gospodarcze, przedsiębiorczości, zarządzania i regulacyjne. Jest Przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Tadeusz Kościński

16 stycznia 2018 r. powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Przez całą karierę zawodową związany z sektorem bankowym. Od 1997 roku pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK S.A. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju S.A., Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim i Banku Pomorskim, a także w dwóch bankach w Londynie. Od 27 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2018 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Absolwent Goldsmith’s University of London. Fundator Fundacji Kresy Historii. Zna biegle język angielski.

Jakub Papierski

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w ProInvest International i Domu Maklerskim ProCapital, gdzie pełnił funkcje konsultanta oraz analityka. Od 1996 r. do 1997 r. sprawował obowiązki analityka sektora bankowego w CAIB Creditanstalt Investment Bank, następnie zaś pełnił funkcję starszego analityka sektora bankowego w Deutsche Bank. W latach 2001-2013 Jakub Papierski wykonywał obowiązki dyrektora wykonawczego ds finansów i prokurenta w Banku Pekao S.A. Od 2003 r. do 2009 r. piastował funkcję prezesa zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., a następnie pełnił tę samą funkcję w Allianz Bank Polska (od maja 2009 r. do lutego 2010 r.). Od marca 2010 r. Jakub Papierski zajmuje stanowisko wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w PKO BP. Przewodniczący oraz członek Rad Nadzorczych m.in. PKO TFI, PTE PKO, PKO Leasing, PKO Faktoring, PKO Bank Hipoteczny, Kredobank, Pioneer Pekao TFI. Jakub Papierski ukończył w 1996 r. Szkołę Główną Handlową w Warszawie uzyskując tytuł magistra. W 1997 r. został wpisany do rejestru SFA w Wielkiej Brytanii. W 2000 r. uzyskał licencję Chartered Financial Analyst (CFA) wydaną przez Association Management and Research (AIMR) w USA (obecnie : CFA Institute).

Tomasz Pisula

Przed nominacją na prezesa PAIiIZ S.A. (obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.), Tomasz Pisula był m.in. odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru właścicielskiego w imieniu Ministerstwa Rozwoju nad ponad setką podległych mu podmiotów, w tym m.in. nad specjalnymi strefami ekonomicznymi, wydziałami handlu i inwestycji przy ambasadach RP, instytutami naukowo badawczymi, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Przemysłu, Polskim Funduszem Rozwoju, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, PKO BP, Urzędem Dozoru Technicznego, Urzędem Zamówień Publicznych. Łączna wartość aktywów w podmiotach podległych i nadzorowanych przez Departament przekraczała 300 miliardów złotych. Z ramienia Ministerstwa Rozwoju zaangażowany od samego początku w powoływanie do życia Polskiego Funduszu Rozwoju i związaną z nim reformą kadrową systemu WPHI. Przed Ministerstwem Rozwoju, Tomasz Pisula pracował także m.in. jako menedżer Public Policy w Banku Zachodnim WBK, gdzie kierował zespołem monitorującym zmiany regulacyjne oraz budował relacje z instytucjami je tworzącymi. Współpracował także przy tworzeniu analiz i stanowisk dotyczących kwestii regulacyjnych dla kierownictwa Grupy Santander. W latach 2006 - 2014 współtworzył jedną z największych wówczas polskich organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami praw człowieka i demokracji, fundację Wolność i Demokracja. Jako prezes fundacji był odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie i wydatkowanie środków zagranicznych na potrzeby zagranicznego kanału Telewizji Polskiej, Belsat TV. Na inicjatywy związane z promocją demokracji pozyskał łącznie kwotę ponad 12 milionów dolarów, nawiązując współpracę z szeregiem największych międzynarodowych agencji rozwojowych. Wdrażał projekty pomocowe w szeregu państw autorytarnych i postkomunistycznych, w tym m.in. na Kubie, Białorusi, Ukrainie, w Rosji, Azerbejdżanie, Egipcie. Wielokrotnie występował jako ekspert ds. demokracji przed zespołami roboczymi polskiego parlamentu, blisko współpracował z polskimi i zagranicznymi mediami. W latach 1998-2003 współpracował z Senatorem Zbigniewem Romaszewskim w fundacji Obrony Praw Człowieka, gdzie był odpowiedzialny za kontakty zagraniczne Senatora

Tomasz Siemieniec

Redaktor naczelny "Pulsu Biznesu". Z dziennikiem związany od 1996 r., pracę rozpoczynał jako dziennikarz, potem awansował na redaktora w sekcji news, następnie zastępcę redaktora naczelnego, a w lutym 2009 r. objął obecnie pełnione stanowisko. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

Jacek Socha

Partner w dziale usług doradczych PwC i wiceprezes firmy w Polsce. Zajmował stanowisko Ministra Skarbu Państwa, wcześniej był Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Jest Honorowym Członkiem Związku Maklerów i Doradców oraz Izby Domów Maklerskich. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), przewodniczył także Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu i Grupie Konsultacyjnej (zrzeszającej instytucje nadzorujące rynki kapitałowe w krajach aspirujących o członkostwo w Unii Europejskiej).

Janusz Władyczak

Prezes zarządu KUKE. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora departamentu produktów inwestycyjnych w PKO TFI, odpowiadając za kształtowanie strategii produktowej w zakresie funduszy inwestycyjnych, tworzenie i wdrażanie rozwiązań inwestycyjno-oszczędnościowych oferowanych klientom na rynku polskim. Podczas swojej pracy w instytucji finansowej w Austrii wdrażał strukturyzowane produkty inwestycyjne dla klientów bankowości prywatnej oraz detalicznej jak również instrumenty pochodne w formie certyfikatów oraz warrantów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. We francuskich bankach inwestycyjnych odpowiadał za relacje oraz zawieranie transakcji z największymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi z krajów byłego ZSRR takich jak Rosja, Kazachstan, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Litwa, Łotwa i Estonia. Był również odpowiedzialny za zabezpieczanie wielomilionowych pożyczek bilateralnych, kredytów strukturyzowanych i syndykowanych oraz transakcji export finance, współpracując z największymi agencjami kredytów eksportowych (ECA’s) na świecie. Zajmował się także szerokim spektrum transakcji na rynku kapitałowym. Ukończył ESCP European School of Management z siedzibą w Paryżu. Studiował również na Uniwersytecie w Wiedniu, w Graduate Insititute of International and Development Studies w ramach Uniwersytetu Genewskiego, jak i w Asian Institute of Technology w Bangkoku.