Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2018

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
POLSKA FIRMA – MIĘDZYNARODOWY CZEMPION
EDYCJA 2018

 

§ 1
Organizatorzy, Partnerzy i Patroni Konkursu


1. Organizatorem Merytorycznym Konkursu jest PwC (PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej PwC Polska Sp. z o.o.). ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa), Organizatorem Medialnym jest „Puls Biznesu” (Bonnier Business Polska, ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa)

2. Partnerem Strategicznym Konkursu jest PKO Bank Polski (ul. Puławska 15 02-515 Warszawa).

3. Partnerami konkursu są KUKE (Sienna 39, 00-121 Warszawa), ARP (Nowy Świat 6/12, 00-497 Warszawa) i KGHM Polska Miedź (ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin)

4. Nadzór nad Konkursem sprawuje Kapituła.

5. Patronem konkursu jest program „Polski Czempion”.


§ 2
Cele Konkursu


1. Celem Konkursu “POLSKA FIRMA – MIĘDZYNARODOWY CZEMPION” jest wyłonienie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia i strategii ekspansji zagranicznej przez polskie przedsiębiorstwa z korzyścią dla budowy długofalowego rozwoju firmy i z uwzględnieniem promowania marki polskiej za granicą.

2. W Konkursie premiowane będą firmy realizujące długofalową strategię ekspansji na rynkach zagranicznych, odnoszące na nich sukcesy i przyczyniające się do promocji polskiej marki.

3. Poprzez ekspansję zagraniczną rozumiemy działalność eksportową lub inwestycyjną prowadzoną przez firmy poza granicami Polski.


§ 3
Przedmiot konkursu i nagrody


1. W ramach konkursu przyznane będą nagrody podstawowe w formie statuetki w następujących kategoriach:
1.1. Za najlepszą strategię inwestycyjną i jej realizację w kategorii Inwestor - polskie firmy prywatne (w których decyzyjność jest w rękach polskiego kapitału prywatnego) i polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa w podziale na MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.
1.2. Za najlepszą strategię eksportową i jej realizację w kategorii Eksporter - polskie firmy prywatne (w których decyzyjność jest w rękach polskiego kapitału prywatnego) i polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa w podziale na MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.
1.3. Za rozwój przedsiębiorstwa poprzez wyjście na rynki zagraniczne i przełomowy z perspektywy firmy sukces na tych rynkach w kategorii Debiutant na rynkach zagranicznych.

2. Każda firma może ubiegać się tylko o jedną nagrodę.

3. Nagroda specjalna – polska firma promująca polską markę za granicą, osiągająca spektakularne sukcesy na rynkach zagranicznych.

4. Nagroda „Wizjoner Ekspansji Zagranicznej” – nagroda specjalna dla ambasadora polskiej marki i polskiej przedsiębiorczości za granicą; osoby, która w sposób przemyślany i konsekwentny, a jednocześnie nieszablonowy realizuje strategię ekspansji.

5. Podstawowymi kryteriami w ocenie są:
5.1. Kryteria ilościowe
5.1.1. Kategoria Inwestor - polskie firmy prywatne i polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa MŚP i duże przedsiębiorstwa:
- relacja kwoty zainwestowanej za granicą w ciągu ostatnich 3lat do średniej sprzedaży,
- dynamika przychodów ze sprzedaży produktów i usług firmy,
- liczba krajów (aktualny zasięg geograficzny) inwestycji.
5.1.2. Kategoria Eksporter - polskie firmy prywatne i polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa MŚP i duże przedsiębiorstwa:
- całkowity udział eksportu w produkcji sprzedanej,
- zmiana udziału eksportu w produkcji sprzedanej,
- dynamika eksportu w ciągu ostatnich 3 lat,
- wielkość eksportu,
- liczba krajów (aktualny zasięg geograficzny) eksportu,
- dywersyfikacja rynków eksportowych.
- dywersyfikacja rynków zagranicznych.
5.1.3. Kategoria Debiutant na rynkach zagranicznych:
- relacja kwoty zainwestowanej za granicą w ciągu ostatniego roku do średniej sprzedaży,
- całkowity udział eksportu w produkcji sprzedanej,
- dynamika przychodów ze sprzedaży produktów i usług firmy,
- liczba krajów (aktualny zasięg geograficzny) inwestycji i /lub eksportu,
- dywersyfikacja rynków zagranicznych.
5.2. Kryteria jakościowe
5.2.1. Kategorie Inwestor - polskie firmy prywatne i polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa MŚP i duże przedsiębiorstwa, Eksporter - polskie firmy prywatne i polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa MŚP i duże przedsiębiorstwa:
- strategia inwestycyjna i/lub eksportowa,
- promocja marki polskiej.
5.2.2. Kategoria Debiutant na rynkach zagranicznych:
- strategia inwestycyjna i/lub eksportowa,
- innowacyjność eksportowanego produktu/usługi lub produktu wytwarzanego/ usługi świadczonej na rynku zagranicznym,
- promocja marki polskiej.

6. Działania będą oceniane na podstawie ankiety internetowej wypełnionej przez firmę na stronie: czempioni.pb.pl

7. Nagrody główne będą przyznawane tylko firmom, które zgłosiły się do udziału w konkursie. Kapituła zastrzega sobie prawo do wyłonienia laureatów nagrody specjalnej za promocję polskiej marki za granicą oraz nagrody „Wizjoner Ekspansji Zagranicznej” również spoza grona zgłoszonych firm.


§ 4
Uczestnicy Konkursu


1. Konkurs adresowany jest do firm prywatnych (rozumianych, jako przedsiębiorstwa, w których decyzyjność jest w rękach polskiego kapitału prywatnego) oraz do spółek z udziałem Skarbu Państwa, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych firm, które w ustalonym terminie poprawnie wypełnią ankietę umieszczoną na stronie czempioni.pb.pl oraz prześlą e-mailem (w formie zeskanowanego dokumentu) deklarację chęci wzięcia udziału w konkursie podpisaną przez upoważnioną osobę.

3. W kategoriach Inwestor - polskie firmy prywatne i polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa MŚP i duże przedsiębiorstwa, Eksporter - polskie firmy prywatne i polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa MŚP i duże przedsiębiorstwa do Konkursu kwalifikują się firmy, które prowadzą aktualnie działalność eksportową lub realizowały projekty inwestycyjne za granicą w przeciągu ostatnich 3 lat.

4. W kategorii Debiutant na rynkach zagranicznych do konkursu kwalifikują się polskie przedsiębiorstwa, które w 2017 roku rozpoczęły działalność na rynkach zagranicznych i w ciągu ostatniego roku odniosły duży i zauważalny sukces w ekspansji zagranicznej lub dotychczasowy udział ekspansji zagranicznej w przychodach przedsiębiorstwa nie przekraczał 5%, natomiast w 2017 roku udział ten znacząco wzrósł, a przedsiębiorstwo odniosło przełomowy z perspektywy firmy sukces na rynku/rynkach zagranicznych

5. Kategorię MŚP definiujemy jako firmy, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Kategorię duże przedsiębiorstwa definiujemy jako firmy, które zatrudniają 250 i więcej pracowników i których roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 43 milionów euro.


§ 5
Zasady uczestnictwa i oceny nadesłanych zgłoszeń


1. Deklarację uczestnictwa należy wypełnić zgodnie z danymi wymaganymi w Formularzu Deklaracji, a następnie przesłać je elektronicznie (skan przesłany mailem) na adres miedzynarodowyczempion@pl.pwc.com, załączając do wiadomości logotyp firmy oraz minimum dwa zdjęć wysokiej jakości (minimalna rozdzielczość 1280 x 960), które najtrafniej obrazują działalność firmy na rynkach zagranicznych. Zdjęcia oraz logotyp mogą zostać zaprezentowane podczas Gali Finałowej.

2. Nieodłącznym elementem deklaracji jest podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy oświadczenia o prawdziwości i rzetelności danych podanych w wypełnionym formularzu internetowym oraz pozwolenie na przetwarzanie danych i upublicznienie ich określonej szczegółowo części.

3. Warunkiem akceptacji zgłoszenia jest przesłanie drogą elektroniczną Formularza Deklaracji wraz z logotypem i zdjęciami oraz wypełnienie odpowiedniej ankiety na stronie internetowej PwC do dnia 9 listopada 2018 roku.

4. Zgłoszenia nadesłane po 9 listopada 2018 r. nie będą uwzględniane.

5. Nadesłane aplikacje przechodzą analizę zgodności z wymogami formalnymi oraz analizę wyników ilościowych, następnie wyłonione w ten sposób grono finalistów przejdzie ocenę Kapituły złożonej z ekspertów świata biznesu, administracji publicznej i mediów, mianowanych przez przedstawicieli Organizatorów, Partnerów i Patronów. Skład Kapituły jest dostępny na stronie internetowej Konkursu.

6. W Formularzu Deklaracji wyraźnie zostały wymienione informacje publiczne, które będą dostępne na stronie Konkursu. Pozostałe informacje będą dostępne jedynie dla członków Kapituły.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawdziwość danych nadesłanych przez uczestników Konkursu.

8. Kapituła zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji prawdziwości przedstawionych informacji.


§ 6
Zasady Oceny


1. Kapituła składać się będzie maksymalnie z 10 członków, minimalnie z 5.

2. Organizatorzy będą dążyć do powołania Kapituły o nieparzystej liczbie członków, tak aby decyzje mogły być automatycznie podejmowane większością głosów. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Kapituła składać się będzie z parzystej liczby członków i głosy rozłożą się równomiernie, Kapituła może zdecydować o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród lub po dyskusji przystąpić do ponownego głosowania.

3. Kapituła podejmuje decyzje większością głosów.

4. Kapituła podejmie decyzję o znaczeniu poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie danego zgłoszenia, przypisując określone wagi poszczególnym kryteriom.

5. Po otrzymaniu zgłoszeń finalistów Kapituła przystąpi do oceny wg. skali punktowej dla każdej z kategorii. Przemnożenie punktów uzyskanych w danej kategorii przez wagę przypisaną danym kategoriom przez Kapitułę, da po zsumowaniu końcowy wynik dla danego Uczestnika.

6. Kapituła zastrzega sobie prawo osobistego skontaktowania się z wybranymi firmami, w przypadku kiedy będzie to konieczne dla rzetelnej oceny zgłoszenia i podjęcia decyzji o przyznawanej punktacji.

7. W przypadku uzyskania takich samych wyników końcowych dla dwóch firm, Kapituła może przyznać równorzędne nagrody lub podjąć decyzję o ponownym głosowaniu nad zgłoszeniami o tych samych wynikach.

8. Kapituła w zależności od oceny nadesłanych zgłoszeń może powstrzymać się od przyznania pierwszej nagrody, może również przyznać nagrody równorzędne w liczbie przez siebie ustalonej, tak aby werdykt możliwie jak najlepiej odzwierciedlał poziom nadesłanych zgłoszeń.

9. Kapituła przewiduje przyznanie wyróżnień dla firm, które zdobędą liczbę punktów zbliżoną do wyniku głównego laureata.

10. Kapituła zastrzega sobie prawo do wyodrębnienia z głównych kategorii Eksportera i Inwestora subkategorii dla polskich firm z Udziałem Skarbu Państwa w przypadku dużej liczby zgłoszeń pochodzących od tych spółek (minimum 5 w każdej z kategorii).

11. Do chwili oficjalnego ogłoszenia werdyktu, Kapituła zobowiązana jest do zachowania poufności i nie przekazywania informacji osobom trzecim.

12. Wszelkie niejednoznaczne przypadki i wymagające dodatkowych interpretacji przypadki rozstrzyga Kapituła.

13. Decyzje Kapituły nie podlegają odwołaniu.

14. Nazwy firm mogą być wykorzystywane na potrzeby redakcji Pulsu Biznesu oraz w celach promocji Konkursu przez Organizatorów i Partnerów.

15. Firmy otrzymują prawo posługiwania się tytułem „Laureata Nagrody POLSKA FIRMA – MIĘDZYNARODOWY CZEMPION” w celach promocyjnych przez 12 miesięcy od chwili ogłoszenia wyników Konkursu.

16. Dane zawarte w aplikacji mogą być przetwarzane przez Organizatorów w celach badawczych lub redakcyjnych pod warunkiem zachowania poufności informacji i prezentowane publicznie w sposób zagregowany.