Czym jest jedno przedsiębiorstwo

KOMENTARZ: ARKADIUSZ BÖHM, doradca podatkowy, senior consultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA; MARTA KRYKWIŃSKA, junior consultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA
opublikowano: 18-04-2016, 22:00

Pomoc de minimis to popularny rodzaj pomocy państwa, z której każdego roku korzysta w Polsce wielu przedsiębiorców. Do najbardziej popularnych form pomocy de minimis należą różnego rodzaju dotacje, np. na utworzenie miejsc pracy lub na szkolenia, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, a także gwarancje oraz preferencyjne kredyty i pożyczki. Za pomoc de minimis uznawane jest również dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na podstawie art. 16k ust. 7 ustawy o CIT (art. 22k ust. 7 ustawy o PIT).

Cechą charakterystyczną pomocy de minimis jest, iż uznaje się ją za pomoc niezakłócającą konkurencji i wymiany handlowej pomiędzy krajami UE, w efekcie czego nie musi być ona zgłaszana Komisji Europejskiej, a procedury związane z jej udzieleniem są mniej skomplikowane, aniżeli w przypadku innych rodzajów publicznego wsparcia przedsiębiorców. Jednocześnie jednak pomoc de minimis podlega limitowaniu i jest ograniczona do maksymalnie 200 tys. EUR w okresie trzech lat podatkowych dla jednego przedsiębiorstwa (przy czym np. w przypadku sektora transportu drogowego limit ten wynosi 100 tys. EUR).

Jako że to na podmiocie korzystającym z pomocy de minimis spoczywa obowiązek monitorowania kwoty uzyskanej pomocy, tak by nie przekroczyła ona w/w limitu, kluczowe jest prawidłowe rozumienie pojęcia „jednego przedsiębiorstwa”. Pojęcie to reguluje przepis art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r., zgodnie z którym w praktyce za „jedno przedsiębiorstwo” uznaje się wszystkie jednostki z danego kraju UE, które są ze sobą powiązane w sposób umożliwiający jednej z nich sprawowanie pośrednio lub bezpośrednio faktycznej lub prawnej kontroli nad pozostałymi.

W efekcie podmiot wchodzący w skład szerszej struktury gospodarczej, np. grupy kapitałowej, chcąc ubiegać się o pomoc de minimis, powinien dokładnie przeanalizować powiązania łączące go z innymi członkami grupy, w celu prawidłowego ustalenia, z którymi spośród nich tworzy „jedno przedsiębiorstwo”. W kolejnym kroku należy przeanalizować pułap wykorzystanej dotychczas przez wszystkie podmioty wchodzące w skład ustalonego „jednego przedsiębiorstwa” pomocy de minimis, w celu ustalenia niewykorzystanej dotychczas puli tej pomocy, o którą może ubiegać się dany podmiot. W konsekwencji w przypadku np. grup kapitałowych konieczne jest stworzenie procedur, które umożliwią koordynację działań oraz wymianę informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z pomocy de minimis.

W Polsce weryfikacja uzyskanej przez przedsiębiorców pomocy de minimis odbywa się w praktyce na podstawie zaświadczeń wskazujących wartość uzyskanej pomocy, które podmioty korzystające powinny otrzymywać od podmiotów udzielających tej pomocy. Mimo to zdarza się, że dochodzi do przekroczenia limitu pomocy de minimis. W takim przypadku pomoc uzyskana ponad dopuszczalny limit podlega zwrotowi wraz odsetkami naliczonymi od dnia przyznania pomocy do dnia jej zwrotu. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KOMENTARZ: ARKADIUSZ BÖHM, doradca podatkowy, senior consultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA; MARTA KRYKWIŃSKA, junior consultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu