Debica <DEBA.WA> TC Dębica S.A. zawarła z The Goodyear Tire & Rubber Company Umowę o pomocy technicznej i udzielaniu...

Debica <DEBA.WA> TC Dębica S.A. zawarła z The Goodyear Tire & Rubber Company Umowę o pomocy technicznej i udzielaniu... TC DĘBICA S.A. ZAWARŁA Z THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY UMOWĘ O POMOCY TECHNICZNEJ I UDZIELANIU LICENCJI. RB 3/2004 Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w Dębica podaje do wiadomości, iż po negocjacjach z The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron, spółką zarejestrowaną i prowadzącą działalność zgodnie z prawem Stanu Ohio; Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Spólka zawarła z wymienionym podmiotem Umowę o pomocy technicznej i udzielaniu licencji. The Goodyear Tire & Rubber Company jest podmiotem powiązanym ze Spółką. Goodyear S.A. z siedziba w Luksemburgu (spółka koncernu Goodyear) jest właścicielem 59,87% akcji Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Warunki Umowy, zakres korzyści przyznanych Spółce na jej podstawie, powinny mieć korzystny wpływ na wyniki Spółki w kolejnych latach. Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Spółkę w okresie trwania umowy należących do The Goodyear Tire & Rubber Company praw do korzystania z wszelkich udoskonaleń i wynalazków technicznych, planów, szkiców, procesów wytwórczych objętych tajemnicą produkcji, receptur, specyfikacji, wykazów materiałów i innych praw związanych z działaniem i dalszym udoskonalaniem technologii produkcji opon, dętek, ochraniaczy, materiałów do produkcji i naprawy wskazanych produktów w takiej technologii w jakiej odbywa się wytwarzanie lub używanie wskazanych produktów przez koncern Goodyear. W wyżej wymienionym zakresie The Goodyear Tire & Rubber Company udziela Spółce nie wyłącznej licencji do korzystania z w/w praw oraz prowadzenie sprzedaży takich produktów na terenie Polski oraz poza jej granicami. Ponadto The Goodyear Tire & Rubber Company zabezpiecza Spółkę przed roszeniami osób trzecich związanymi z prawami I patentami przyznanymi Spółce na mocy umowy. The Goodyear Tire & Rubber Company zapewnia Spółce przekazanie wszelkich danych technicznych które mogą być potrzebne do rozwoju, wytwarzania, testowania, obsługi, utrzymania, działania, wykorzystywania i udoskonalania produktów; w tym także usług świadczonych przez naukowców, techników i inne osoby w zakresie niezbędnym do pełnego wykorzystania przyznanych Spółce praw. W zamian za nabycie w/w praw Spółka zobowiązana jest do płatności na rzecz The Goodyear Tire & Rubber Company wynagrodzenia w wysokości 5% wartości sprzedaży netto produktów objętych umową. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach kwartalnych w dolarach amerykańskich przy zastosowaniu kursu wymiany obowiązującego w dacie płatności. Umowa zawarta będzie z mocą od 1 stycznia 2004 r. na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne okresy roczne. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszego jej rozwiązania w przypadku naruszenia przez stronę zobowiązań z niej wynikających i nie usunięcia skutków naruszenia w okresie 60 dni od otrzymania pisemnego oświadczenia drugiej strony w tej kwestii. Ponadto umowa może być rozwiązana w przypadku nie dokonania płatności przea Spółkę, ogłoszenia upadłości Spółki, przejęcia jej majątku przez władze publiczne, utraty przez The Goodyear Tire & Rubber Company praw przekazanych na mocy umowy. W uzupełnieniu Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w Dębicy informuje, iż zawarcie nowej umowy związane jest z wygaśnięciem w dniu 3112 2003 dotychczas obowiązującej umowy o pomocy technicznej i licencyjnej zawartej pomiędzy stronami w 1996 r. W poprzednich 8 latach poziom wynagrodzenia wynosił 4 procenty. Od momentu nabycia przez koncern Goodyear większościowego pakietu akcji Spółki udział przedmiotowej pomocy The Goodyear Tire & Rubber Company w technicznych i technologicznych aspektach produkowanych wyrobów w fabryce w Dębicy stale rośnie. Dzisiaj nie ma produktu w ofercie produkcyjnej Dębicy który nie jest przygotowany przez własne Ośrodki rozwojowe The Goodyear Tire & Rubber Company. Powszechna zasada stosowana w całej korporacji GY stanowi o 5 procentowej stawce wyngarodzenia i w takiej wysokości stosowana jest w znakomitej większości podmiotów korzystających z praw licencyjnych i danych technologicznych The Goodyear Tire & Rubber Company. Obecnie po 8 letnim okresie przejściowym - wynikającym m.in. z zapisów umowy sprzedaży akcji zawartej przez koncern Goodyear ze Skarbem Państwa RP w 1995 r. - również Dębica, jako jedna z najszybciej rozwijających się pod względem produkcji fabryk GY w świecie dzięki również skali praw przyznanych Spółce przez koncern Goodyear, przyłączy się do stosowania 5 procentowego wynagrodzenia za przyznane prawa licencyjne i patentowe. Treść Umowy będącej przedmiotem niniejszego raportu nie odbiega od warunków umowy pomocy technicznej i licencyjnej zawartej pomiędzy stronami w 1996 r. i nie zawiera zapisów odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Data sporządzenia raportu: 23-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ