Deutsche Bank 24 <BWRK.WA> Uchwały ZWZA Deutsche Bank 24 S.A. podjęte w dniu 9 maja 2003 roku - część 1

Deutsche Bank 24 <BWRK.WA> Uchwały ZWZA Deutsche Bank 24 S.A. podjęte w dniu 9 maja 2003 roku - część 1 UCHWAŁY ZWZA DEUTSCHE BANK 24 S.A. PODJĘTE W DNIU 9 MAJA 2003 ROKU
Raport bieżący 21 / 2003
Zarząd Deutsche Bank 24 SA podaje do wiadomości publicznej treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 S.A. w dniu 9 maja 2003 roku.
UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DEUTSCHE BANK 24 SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 9 maja 2003 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Wiesława Olesia.
________________________________________________________________________________
UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DEUTSCHE BANK 24 SPÓŁKI AKCYJNEJ
w dniu 9 maja 2003 roku
w sprawie: przyjęcia regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej - uchwala co następuje:
§ 1
Przyjmuje się regulamin obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Załącznik
do uchwały nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2003 roku.
REGULAMIN OBRAD
Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej
I. Znaczenie wyrazów użytych w niniejszym regulaminie :
1. Regulamin - niniejszy regulamin obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej.
2. Zgromadzenie - każde zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej.
3. Spółka lub Bank - Deutsche Bank 24 Spółka Akcyjna.
4. Rada Nadzorcza, Zarząd - odpowiednio: Rada Nadzorcza Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej, Zarząd Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej.
5. Akcjonariusz - odpowiednio: osoba uprawniona do uczestniczenia w Zgromadzeniu z prawem głosu lub pełnomocnik takiej osoby.
6. Przewodniczący - osoba wybrana przez Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia i prowadząca jego obrady.
7. Komisja - Komisja Skrutacyjna Zgromadzenia.
II. Zasady ogólne.
1. Zgromadzenie i Przewodniczący nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których Zgromadzenie i Przewodniczący są uprawnieni i zobowiązani przepisami prawa.
2. Zgromadzenie odbywa się w miejscowościach określonych w tym celu w statucie Spółki. Zgromadzenie powinno się odbywać w takich miejscach znajdujących się w tych miejscowościach, jak również powinno odbywać się w takim czasie - aby ułatwiało to jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.
3. Żądanie zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłoszone przez uprawniony podmiot, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Zgromadzenie oraz inne materiały i dokumenty określone w Kodeksie spółek handlowych - powinny być wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny, a najpóźniej w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Zgromadzenie zwołane na żądanie Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w takim żądaniu, a jeśli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady, określonych w tym żądaniu.
5. W przypadku uchwalenia przez Zgromadzenie zmian do niniejszego Regulaminu - zmiany te wchodzą w życie począwszy od Zgromadzenia bezpośrednio następnego po tym, na którym przyjęto te zmiany do Regulaminu.
III. Uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
1. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy:
1) w przypadku posiadania akcji imiennych - zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia ,
2) w przypadku posiadania akcji zwykłych na okaziciela - złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia; akcje w liczbie wskazanej w treści tego świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu tego świadectwa wystawcy.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności - z tym, że stosuje się w tym zakresie domniemanie, iż taki dokument jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń , chyba, że jego autentyczność lub ważność budzi zdecydowane wątpliwości. Pełnomocnictwo dołącza się do protokołu Zgromadzenia.
3. Przed rozpoczęciem Zgromadzenia uczestniczący w nim Akcjonariusze są zobowiązani do wylegitymowania się dokumentem tożsamości, złożenia stosownych pełnomocnictw, podpisania wyłożonej listy obecności i pobrania kart do głosowania oraz zarejestrowania się w systemie komputerowym. Osoby działające w imieniu osób prawnych winny okazać ponadto oryginał wyciągu z właściwego rejestru potwierdzający ich umocowanie do działania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu i powinni być obecni na Zgromadzeniu. Zarząd zapewnia obecność na Zgromadzeniu biegłego rewidenta wybranego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
IV. Głosowanie.
1. Akcja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu.
2. Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 75 % kapitału.
3. Z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań zawartych w tym zakresie w Kodeksie spółek handlowych i w statucie Banku, wskazujących sprawy w których uchwały Zgromadzenia zapadają inną określoną większością głosów - przy podejmowaniu uchwał przez Zgromadzenie obowiązuje bezwzględna większość głosów, oznaczająca podjęcie uchwały ilością głosów "za" wynoszącą więcej niż połowa głosów oddanych - czyli więcej niż połowa sumy głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" ważnie złożonych podczas głosowania.
4. Głosowanie jest przeprowadzane w trybie jawnym - z zastrzeżeniem pkt. IV.5. Regulaminu.
5. Zgodnie z art. 420 Kodeksu spółek handlowych - tryb tajny głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organu Spółki lub likwidatorów, jak również w sprawach osobowych - a ponadto na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.
6. Zarządzając dane głosowanie Przewodniczący informuje uczestników Zgromadzenia o większości głosów oraz o trybie głosowania - obowiązujących w tym głosowaniu.
7. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
8. W celu sprawnego przebiegu głosowania Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną złożoną z trzech osób spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Wybrane osoby wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.
9. Do zakresu pracy Komisji należy : 1) organizacja głosowania i obliczanie głosów przy głosowaniu przeprowadzanym w trybie jawnym i tajnym,
2) obliczanie ilości głosów oddanych po głosowaniu za każdą uchwałą, w tym głosów za jej przyjęciem, przeciw jej przyjęciu, wstrzymujących się oraz nieważnych,
3) sporządzenie protokołu z czynności Komisji podpisanego przez jej członków,
4) informowanie Przewodniczącego o wyniku każdego głosowania.
10. Głosowanie w trybie jawnym odbywa się poprzez podniesienie do góry przez Akcjonariuszy kart do głosowania obowiązujących na danym Zgromadzeniu. Karty te Akcjonariusze otrzymują przed rozpoczęciem Zgromadzenia, a bezpośrednio po podpisaniu wyłożonej listy obecności.
11. Głosowanie w trybie tajnym odbywa się przy wykorzystaniu systemu komputerowego (elektronicznego) - i jest przeprowadzane według zasad obowiązujących na danym Zgromadzeniu. Zasady takie opracowane w formie papierowej Akcjonariusze otrzymują przed rozpoczęciem Zgromadzenia, a bezpośrednio po podpisaniu wyłożonej listy obecności.
V. Przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej. Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
3. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia, podpisuje on listę obecności Akcjonariuszy zawierającą wymienienie liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista jest wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.
4. Przewodniczący prowadzi Zgromadzenie zgodnie z ustalonym porządkiem obrad kierując obradami, udzielając głosu i go odbierając, zarządzając głosowanie i podając do ogólnej wiadomości akcjonariuszy jaka zapadła uchwała. Przewodniczący nie ma prawa samodzielnie usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy.
6. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Zgromadzenia.
7. Zgromadzenie może ogłaszać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie takie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
8. Przewodniczący może zarządzać krótkie przerwy w obradach, z których każda nie może trwać dłużej niż piętnaście minut. Krótkie przerwy w obradach nie wliczają się do przerw w obradach o jakich mowa w pkt. V.7., a nie może ich być więcej niż trzy w każdym dniu danego Zgromadzenia.
9. Przewodniczący prowadzi obrady w sposób zapewniający prawidłowy przebieg Zgromadzenia, w szczególności:
1) przedstawia projekt każdej uchwały według kolejności zgodnej z ustalonym porządkiem obrad; 2) udziela głosu w pierwszej kolejności członkom Rady Nadzorczej i Zarządu w sprawach wnoszonych przez te organy , a czas wystąpień tych osób nie może być dłuższy w poszczególnych sprawach, aniżeli 20 minut;
3) po zakończeniu wystąpienia przedstawicieli organów Banku, Przewodniczący zarządza dyskusję udzielając głosu każdemu zgłaszającemu się Akcjonariuszowi, a czas wystąpień poszczególnych Akcjonariuszy nie może być dłuższy, aniżeli 10 minut;
4) Przewodniczący jest uprawniony do odebrania głosu osobie, której wystąpienie nie pozostaje w związku z omawianą sprawa zgodnie z punktem porządku obrad lub ma na celu zakłócenie przebiegu obrad Zgromadzenia, jak również Przewodniczący jest uprawniony do uchylenia z tych samych przyczyn pytania skierowanego do Zarządu;
5) Przewodniczący może w trakcie Zgromadzenia zasięgać opinii zaproszonych przez Zarząd ekspertów w przypadku zaistnienia wątpliwości formalno-prawnych w trakcie Zgromadzenia;
6) po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie;
7) po zakończeniu głosowania i obliczeniu głosów przez Komisję, Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania i stwierdza, czy uchwała w proponowanej wersji zastała przyjęta, czy odrzucona;
8) po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.
10. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident wybrany do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki - powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie lub gdy jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad - udzielać uczestnikom Zgromadzenia odpowiedzi na postawione przez nich pytania dotyczące Spółki oraz udzielać uczestnikom Zgromadzenia, na ich żądanie, wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki - z zastrzeżeniem pkt. V.11. Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić odpowiedzi, wyjaśnień i informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Zgromadzenia - również z zastrzeżeniem pkt. V.11. Regulaminu.
11. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytania oraz udzielenie wyjaśnień i informacji, o jakich mowa w pkt. V.10. Regulaminu - spowodowałoby naruszenie przepisów ustawowych - można odmówić ich udzielenia. Ponadto udzielenie odpowiedzi na pytania oraz udzielenie wyjaśnień i informacji, o jakich mowa w pkt. V.10. Regulaminu - powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Bank, jako spółka publiczna, wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
12. Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez Zgromadzenie uchwały, Przewodniczący lub Zarząd powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
13. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały - należy zapewnić możliwość przedstawienia zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu