Deutsche Bank 24 <BWRK.WA> Uchwały ZWZA Deutsche Bank 24 S.A. podjęte w dniu 9 maja 2003 roku - część 2

Deutsche Bank 24 <BWRK.WA> Uchwały ZWZA Deutsche Bank 24 S.A. podjęte w dniu 9 maja 2003 roku - część 2 14. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
15. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia - przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
VI. Inne ustalenia związane z organizacją i przebiegiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
1. Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Banku powinien być dokonywany przez Zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji przez Radę Nadzorczą.
2. Informacje i dokumenty związane ze Zgromadzeniem powinny być dostępne w siedzibie Banku oraz na jego stronach internetowych.
3. Bank powinien, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jego interesy, umożliwić przedstawicielom mediów obecność na Zgromadzeniu.
_______________________________________________________________________________
UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DEUTSCHE BANK 24 SPÓŁKI AKCYJNEJ
w dniu 9 maja 2003 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej - uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej w dniu 9 maja 2003 roku - w następującym składzie osobowym: 1) Bogusław Domagała, 2) Mateusz Rodzynkiewicz, 3) Stanisław Skwarczek.
________________________________________________________________________________
UCHWAŁA NR 4
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DEUTSCHE BANK 24 SPÓŁKI AKCYJNEJ
w dniu 9 maja 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2002.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. 1 statutu Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej oraz oceną Rady Nadzorczej Banku dotyczącą sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej za rok 2002 - uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej i ocenione przez Radę Nadzorczą Banku oraz zbadane przez biegłych rewidentów z firmy KPMG Polska Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie:
1) roczne sprawozdanie finansowe Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2002, obejmujące:
a) bilans za rok obrotowy 2002, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.034.286.696,44 zł (dwa miliardy trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 44/100),
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002, wykazujący zysk netto w wysokości 13.020.308,72 zł (trzynaście milionów dwadzieścia tysięcy trzysta osiem złotych i 72/100),
c) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym 2002, wykazujące stan kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2002 roku w kwocie 191.077.288,24 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i 24/100),
d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 na sumę 58.981.348,82 zł (pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i 82/100),
e) informację dodatkową;
2) dołączone do rocznego sprawozdania finansowego określonego w pkt. 1 - sprawozdanie Zarządu z działalności Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_______________________________________________________________________________
UCHWAŁA NR 5
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DEUTSCHE BANK 24 SPÓŁKI AKCYJNEJ
w dniu 9 maja 2003 roku
w sprawie: podziału zysku Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2002.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. 2 statutu Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej - uchwala, co następuje:
§ 1
Zysk bilansowy netto Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2002 w wysokości 13.020.308,72 zł (trzynaście milionów dwadzieścia tysięcy trzysta osiem złotych i 72/100 ) - postanawia się przeznaczyć na:
1) fundusz zapasowy w wysokości wynikającej z § 32 ust. 1 statutu Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej, to jest w kwocie 1.041.624,70 zł (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote i 70/100) - co stanowi 8% zysku netto osiągniętego przez Deutsche Bank 24 Spółkę Akcyjną w roku obrotowym 2002;
2) fundusz ogólnego ryzyka w wysokości wynikającej z § 33 ust. 2 statutu Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej, to jest w kwocie 65.101,54 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden złotych i 54/100) - co stanowi 0,5% zysku netto osiągniętego przez Deutsche Bank 24 Spółkę Akcyjną w roku obrotowym 2002;
3) w pozostałej części, to jest w kwocie 11.913.582,48 zł (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i 48/100) - na pokrycie strat bilansowych z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_______________________________________________________________________________
UCHWAŁA NR 6
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DEUTSCHE BANK 24 SPÓŁKI AKCYJNEJ
w dniu 9 maja 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. 3 statutu Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej - uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej, sprawującym mandat w roku obrotowym 2002 - od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku: 1) dr Herbertowi Walter, 2) Ulrichowi Kissing, 3) Hubertowi A. Janiszewskiemu, 4) dr Holgerowi Lindner, 5) dr Piergiorgio Pradelli.
§ 2
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej Stanisławowi Szczurek, sprawującemu mandat w roku obrotowym 2002 - od 1 stycznia 2002 roku do 21 listopada 2002 roku.
§ 3
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej Peterowi Schedl, sprawującemu mandat w roku obrotowym 2002 - od 25 kwietnia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_______________________________________________________________________________
UCHWAŁA NR 7
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DEUTSCHE BANK 24 SPÓŁKI AKCYJNEJ
w dniu 9 maja 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. 3 statutu Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej - uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium następującym członkom Zarządu Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej, sprawującym mandat w roku obrotowym 2002 - od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku: 1) Januszowi Janickiemu, 2) Christophowi Bubmann.
§ 2
Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej dr Friedhelmowi Herb, sprawującemu mandat w roku obrotowym 2002 - od 1 stycznia 2002 roku do 1 maja 2002 roku.
§ 3 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej dr Markowi Kulczyckiemu, sprawującemu mandat w roku obrotowym 2002 - od 21 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_______________________________________________________________________________
UCHWAŁA NR 11
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DEUTSCHE BANK 24 SPÓŁKI AKCYJNEJ
w dniu 9 maja 2003 roku
w sprawie: nie podejmowania uchwały o uchwaleniu tekstu jednolitego statutu Banku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej - wobec niepodjęcia uchwał dotyczących zmian Statutu Banku, postanawia nie podejmować uchwały o uchwaleniu tekstu jednolitego Statutu Banku.
_______________________________________________________________________________
UCHWAŁA NR 14
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DEUTSCHE BANK 24 SPÓŁKI AKCYJNEJ
w dniu 9 maja 2003 roku
w sprawie: dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków Zarządu Banku - Jana Blajera i Ryszarda Błachuta oraz przy sprawowaniu nadzoru przez byłego członka Rady Nadzorczej - Józefa Mędralę.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej - zgodnie z art. 393 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 14 statutu Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej - uchwala, co następuje:
§ 1 Wyraża się zgodę na dochodzenie we właściwych postępowaniach sądowych roszczeń Spółki o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków Zarządu: Jana Blajera i Ryszarda Błachuta oraz o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu nadzoru przez byłego członka Rady Nadzorczej Józefa Mędralę.
§ 2
Zatwierdza się wszystkie czynności procesowe dokonane przez Zarząd Spółki w sprawie z powództwa Spółki przeciwko solidarnie zobowiązanym: Janowi Blajerowi, Ryszardowi Błachutowi i Józefowi Mędrali, toczącej się przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział I Cywilny, do sygnatury akt I C 875/01 oraz zobowiązuje się Zarząd Spółki do prowadzenia tego postępowania aż do jego prawomocnego zakończenia, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych prawem środków celem ochrony interesów Spółki, a w szczególności restytucji wyrządzonych Spółce szkód.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia lecz ze skutkiem od dnia 6 lipca 2001r. tj. od dnia wniesienia przez Spółkę pozwu w sprawie, o której mowa w § 2.
_____________________________________________________________________________
Zarząd Deutsche Bank 24 S.A. informuje, że wobec nie uzyskania wymaganej ilości głosów nie zostały podjęte następujące uchwały, których treść została przekazana przez Bank do wiadomości publicznej w dniu 30 kwietnia 2003 roku raportem bieżącym dotyczącym projektów uchwał na ZWZA Banku:
- Projekt Uchwały Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej w sprawie: przyjęcia do przestrzegania zasad zawartych w określonych częściach dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." - uchwalonego i wprowadzonego przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Projekt Uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej w sprawie: zmian statutu Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej.
- Projekt Uchwały Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej w sprawie: zmiany statutu Deutsche Bank 24 S.A. Spółki Akcyjnej - w zakresie upoważnienia Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
- Projekt Uchwały Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2003.
- Projekt Uchwały Nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej w sprawie: zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej.
_______________________________________________________________________________
Zarząd Deutsche Bank 24 S.A. informuje, że w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały zgłoszone do protokołu sprzeciwy w zakresie podjętych przez to zgromadzenie w dniu 9 maja 2003 roku uchwał nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11.
_________________________________________________________________________________
Ponadto Zarząd Deutsche Bank 24 S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 S.A. przy rozpatrywaniu punktu 17 porządku obrad w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej w Krakowie oraz w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej w Krakowie, wobec niezgłoszenia żadnych propozycji powyższych zmian postanowiło nie przystępować do głosowania w niniejszej sprawie i przejść do następnego punktu porządku obrad. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od rozpatrzenia projektów uchwał nr 13-15 których treść została przekazana przez Bank do wiadomości publicznej w dniu 30 kwietnia 2003 roku raportem bieżącym dotyczącym projektów uchwał na ZWZA Banku.
________________________________________________________________________________
KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU DEUTSCHE BANK 24 S.A.
Kraków, 9 maja 2003 roku.
Szanowni Państwo.
W roku 2001 została powołana Rada Nadzorcza Banku. Drobny akcjonariusz, będący istotnym dłużnikiem Banku zaskarżył uchwałę o powołaniu Rady Nadzorczej powołując się na uchybienia formalne w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2001 roku.
W kwietniu 2003 roku Sąd Apelacyjny nieprawomocnym orzeczeniem uwzględnił stanowisko tego akcjonariusza. Bank zamierza wnieść kasację, niemniej jednak stanowisko Sądu może stwarzać ryzyko kwestionowania uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W takiej sytuacji, według informacji posiadanych przez Zarząd Deutsche Bank 24 S.A., główny akcjonariusz Banku stanął na stanowisku, że rozstrzygnięcie spraw wykraczających poza porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymaga dodatkowego przemyślenia. Stanowisko takie dotyczy wszystkich spraw, które z przyczyn prawnych nie musiały być rozstrzygane na dzisiejszym Walny Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Dlatego zrozumiałe jest, że główny akcjonariusz wstrzymał się od głosu przy podejmowaniu uchwał innych, niż związanych z zamknięciem roku obrotowego 2002 oraz dotyczącej dochodzenia roszczeń od byłych członków organów Banku. W tej ostatniej sprawie konieczność podjęcia uchwały wynikała z przebiegu toczącego się postępowania sądowego.
Zarząd Deutsche Bank 24 S.A.
Data sporządzenia raportu: 09-05-2003

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu