Drosed <DROS.WA> Strata netto w 2002 r. wyniosła 2.255 tys. zł

Drosed <DROS.WA> Strata netto w 2002 r. wyniosła 2.255 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 319.259 366.306 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4.415 2.132 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 287.092 332.129 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 32.167 34.177 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 276.774 320.867 w tym: - od jednostek powiązanych 5.998 5.126 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 245.383 287.601 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31.391 33.266 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 42.485 45.439 IV. Koszty sprzedaży 28.792 25.199 V. Koszty ogólnego zarządu 10.845 14.296 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2.848 5.944 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.133 1.482 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 2. Dotacje - - 3. Inne przychody operacyjne 1.133 1.482 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5.652 2.882 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21 75 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 849 330 3. Inne koszty operacyjne 4.782 2.477 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1.671 4.544 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 171 327 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 171 296 - od jednostek powiązanych - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne - 31 XI. Koszty finansowe 886 1.615 1. Odsetki, w tym: 730 1.455 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4. Inne 156 160 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -2.386 3.256 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -2.386 3.256 XV. Podatek dochodowy 131 1.184 a) część bieżąca 184 915 b) część odroczona -315 269 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -2.255 2.072 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2.255 2.072 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.840.000 1.840.000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,23 1,13 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: DROSED Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 04-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ