Duda <DUDA.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 5.018 tys. zł

Duda <DUDA.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 5.018 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ)


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2002 2001

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 219.875 194.530
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 97 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 218.936 193.570
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 939 960
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 202.588 179.589
w tym:
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 201.809 178.700
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 779 889
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 17.287 14.941
IV. Koszty sprzedaży 7.217 3.961
V. Koszty ogólnego zarządu 2.125 2.192
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 7.945 8.788
VII. Pozostałe przychody operacyjne 4.189 49
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 3.161 0
3. Inne przychody operacyjne 1.028 49
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2.739 2.917
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1.911 23
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
3. Inne koszty operacyjne 828 2.894
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9.395 5.920
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 1.061 897
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 929 881
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji - -
4. Aktualizacja wartości inwestycji - -
5. Inne 132 0
XI. Koszty finansowe 3.192 3.379
1. Odsetki, w tym: 2.158 3.283
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji - -
3. Aktualizacja wartości inwestycji - -
4. Inne 1.034 96
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 7.264 3.438
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 54
1. Zyski nadzwyczajne 0 60
2. Straty nadzwyczajne 0 6
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 7.264 3.492
XV. Podatek dochodowy 2.246 978
a) część bieżąca 1.682 875
b) część odroczona 564 103
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0
(zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - -
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 5.018 2.514
- -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - -


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Zakłady Mięsne DUDA S.A.

Data sporządzenia raportu: 13-06-2003

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabaty na konferencje i szkolenia

10% dla subskrypcji 12-miesięcznych, 5% jednorazowo w pozostałych przypadkach

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu