Działania podprogowe, zamówienia od 6 do 60 tys. euro

(Paweł Kubisiak)
30-10-2006, 21:13

Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi o równowartości w złotych od 6000 do 60 000 euro maja być proste i szybkie.

Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi o równowartości w złotych od 6000 do 60 000 euro maja być proste i szybkie. Ten typ zamówień określany jest mianem zamówień podprogowych.

W przypadku zamówienia podprogowego, ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamawiający zamieszcza na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej, a jeżeli takiej nie posiada, umieszcza w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, wskazując:

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego nie jest obowiązkowe powołanie komisji przetargowej. Zasadą jest, że za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiedzialna jest osoba lub organ, który jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego.

Ustalone przez zamawiającego terminy składania wniosków i ofert nie mogą być krótsze niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. W postępowaniu zamieszczenie w SIWZ informacji dotyczących wadium oraz wymagań dotyczących zabezpieczenia wykonania umowy jest fakultatywne. Specyfikację istotnych warunków zamówienia umieszcza się na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych na okres od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania do upływu terminu składania ofert. Nie jest też obowiązkowe stosowanie wniesienie wadium przez wykonawców.

Postępowanie jest prostsze ale są też minusy. Jednym z nich jest przepis, który w przypadku zamówienia publicznego do 60000 euro nie przewiduje odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz skargi do sądu okręgowego. W ten sposób uczestnikom postępowania, zapewne z racji „bagatelnej” wartości takiego zamówienia, pozostał protest wnoszony do zamawiającego.

Uprawnionymi do wniesienia protestu są wykonawcy, uczestnicy konkursu oraz inne osoby, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Protest można wnieść do zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec czynności podjętych w toku postępowania przez zamawiającego oraz w przypadku zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany. Protest można wnieść tylko przed zawarciem umowy, której dotyczy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zamawiający zobowiązany jest, co do zasady, rozstrzygnąć protest w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego jest ostateczne. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie wskazanym przez ustawę uważa się za oddalenie protestu.

Nowością jest wprowadzona regulacja jednoczesnego rozstrzygania wszystkich protestów, które zostały złożone i dotyczą tego samego przedmiotu protestu - przykładowo protestów dotyczących treści ogłoszenia. Zamawiający zobowiązany jest rozstrzygnąć protesty te jednocześnie, w terminie 10 dni od dnia wniesienia ostatniego protestu.

Zgodnie z rządowym projektem zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych próg stosowania ustawy ma być podniesiony do 14 000 euro, natomiast próg 60 000 euro, do którego stosowana jest procedura uproszczona, ma zostać zlikwidowany. Procedura uproszczona będzie wtedy stosowana do wartości tzw. progów unijnych do kwoty 137 tys. euro dla sektora rządowego i 211 tys. euro dla sektora samorządowego. Dla robót budowlanych wynosi on 5 mln 278 tys. euro. Nie planuje się natomiast wprowadzenia innych środków ochrony prawnej poza protestem. Takie rozwiązanie budzi poważne zastrzeżenia dotyczące braku dostępności realnej procedury zaskarżania rozstrzygnięć protestów przez zamawiającego.

Katarzyna Wiśniewska, Kancelarie Radców Prawnych Z. Rogowski K. Wiśniewska Grupa Partnerska w Katowicach.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: (Paweł Kubisiak)

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Działania podprogowe, zamówienia od 6 do 60 tys. euro