Efekt <EFEK.WA> uchwały NWZA powzięte w dniu 9.09.2003 r.

10-09-2003, 09:49

Efekt <EFEK.WA> uchwały NWZA powzięte w dniu 9.09.2003 r. UCHWAŁY NWZA POWZIĘTE W DNIU 9.09.2003 R.
Raport bieżący nr 23/2003
Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 września 2003 roku:
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu WZA - wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Bogumiła Przybyłę.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 9 Regulaminu WZA - wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1. Józef Błachut
2. Janusz Kozera
3. Marek Bartkiewicz
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisu art. 404 Kodeksu spółek handlowych - uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
5. Wybory Rady Nadzorczej:
a) podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VI kadencji;
b) wybór członków Rady Nadzorczej na VI kadencję.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:
I.
Dotychczasowy § 2 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"§ 2
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) świadczenie usług wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości, lokali oraz urządzeń handlowych;
2) świadczenie usług w zakresie prowadzenia powierzonych interesów, w tym działalność prawnicza, doradztwo związane z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, reklama oraz pozostała działalność komercyjna;
3) świadczenie usług projektowych i doradczych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz obsługa inwestycji proekologicznych, w tym także organizowanie finansowania działalności ekologicznej;
4) działalność inwestycyjna na rynku instrumentów finansowych;
5) handel hurtowy i detaliczny, w tym także na rynkach zagranicznych;
6) eksport i import towarów i usług;
7) świadczenie usług pośrednictwa handlowego z uwzględnieniem obrotu towarowego i obrotu prowadzonego na giełdach;
8) świadczenie usług magazynowania, składowania i przechowywania towarów, w tym prowadzenie składów giełdowych;
9) świadczenie usług przewozowych, spedycyjnych, przeładunkowych i naprawczych;
10) organizowanie i prowadzenie działalności produkcyjnej, zwłaszcza na rzecz wsi i rolnictwa."
otrzymuje brzmienie:
"§ 2
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) świadczenie usług wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości, lokali oraz urządzeń handlowych;
2) świadczenie usług w zakresie prowadzenia powierzonych interesów, w tym doradztwo związane z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, reklama oraz pozostała działalność komercyjna;
3) świadczenie usług projektowych i doradczych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz obsługa inwestycji proekologicznych, w tym także organizowanie finansowania działalności ekologicznej;
4) działalność inwestycyjna na rynku instrumentów finansowych;
5) handel hurtowy i detaliczny, w tym także na rynkach zagranicznych;
6) eksport i import towarów i usług;
7) świadczenie usług pośrednictwa handlowego z uwzględnieniem obrotu towarowego i obrotu prowadzonego na giełdach;
8) świadczenie usług magazynowania, składowania i przechowywania towarów, w tym prowadzenie składów giełdowych;
9) świadczenie usług przewozowych, spedycyjnych, przeładunkowych i naprawczych;
10) organizowanie i prowadzenie działalności produkcyjnej, zwłaszcza na rzecz wsi i rolnictwa."
II.
Dotychczasowy §9 ust. 2 pkt 11/ w brzmieniu:
"11/ wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki i zbycie przez Spółkę nieruchomości, których cena przewyższa 1/10 łącznej wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki;"
otrzymuje brzmienie:
"11/ wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki i zbycie przez Spółkę nieruchomości, których cena przewyższa 1/5 łącznej wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki;"
III.
Niniejsza uchwała w zakresie zmiany §2 ust. 1 Statutu podjęta zostaje celem dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki do obowiązujących przepisów prawa, które nie dopuszczają świadczenia usług prawniczych przez spółki kapitałowe i w związku z tym zmiana ta nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
IV.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do rejestru.
V.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statut Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.
Sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz reprezentujący 10 głosów. W głosowaniu oddano 1.655.023 głosy za uchwałą, 10 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących nie było.
UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VI kadencji
I.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki - ustala, iż Rada Nadzorcza VI kadencji liczyć będzie 5 członków.
II.
Ustalona w pkt I liczba członków Rady Nadzorczej nie wyklucza możliwości zmiany liczebności Rady w trakcie kadencji, z uwzględnieniem postanowień Statutu Spółki.
UCHWAŁA NR 6/A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie -przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - wybiera w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Pana prof. Romana Niestroja.
UCHWAŁA NR 6/B
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie -przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - wybiera w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Pana Jana Leśniaka.
UCHWAŁA NR 6/C
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie -przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - wybiera w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Pana Bogumiła Przybyło.
UCHWAŁA NR 6/D
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie -przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - wybiera w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Pana Stanisława Laskę.
UCHWAŁA NR 6/E
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie -przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - wybiera w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Pana Ryszarda Rudzkiego.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana prof. Romana Niestroja.
Równocześnie Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. przekazuje informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:
I.
1. Roman Niestrój - lat 59
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej
3. wykształcenie wyższe ekonomiczne
4. nauczyciel akademicki, profesor ekonomii
5. od 1969 zatrudniony w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kierownik Zakładu Zarządzania Marketingiem; od 1995 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej "efekt" S.A.; w latach 1995-1999 członek Rady Nadzorczej ZPO "Vistula" S.A.; od marca 1998 roku profesor w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
6. nie prowadzi innej działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do "efekt" S.A.
7. nie jest wpisany do Rejestru dłużników w KRS
II.
1. Jan Leśniak - lat 68
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. wykształcenie wyższe
4. magister prawa i administracji
5. od 1955 zatrudniony w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "ROLA" w Skawinie; od 1968 do 1979 roku Wiceprezes ds. handlu i gastronomii; od 1979 do lipca 2003 roku Prezes Zarządu
6. nie prowadzi innej działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do "efekt" S.A.
7. nie jest wpisany do Rejestru dłużników w KRS
III.
1. Stanisław Bolesław Laska - lat 70
2. Członek Rady Nadzorczej
3. wykształcenie średnie
4. finansista
5. lustrator i kierownik rejonu lustracyjnego w Terenowym Zespole Lustracji; likwidator Krakowskiej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w likwidacji
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej Małopolskiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Krakowie; działalność tej jednostki nie jest konkurencyjna do działalności gospodarczej prowadzonej przez "efekt" S.A.; nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej
7. nie jest wpisany do Rejestru dłużników w KRS
IV.
1. Bogumił Przybyło - lat 63
2. Członek Rady Nadzorczej
3. wykształcenie wyższe
4. magister zootechniki
5. od 1977 do 1987 Prezes Zarządu w Gminnej Spółdzielni w Dobczycach; od 1987 do dnia dzisiejszego Prezes Zarządu "NIWA" Rejonowej Spółdzielni "SCh" w Myślenicach
6. nie prowadzi innej działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do "efekt" S.A.
7. nie jest wpisany do Rejestru dłużników w KRS
V.
1. Ryszard Rudzki - lat 51
2. Członek Rady Nadzorczej
3. wykształcenie średnie techniczne
4. od 1974 roku pracownik pionu spółdzielczości SCh; od 1986 do 1991 roku Wiceprezes Zarządu RSZZ Krzeszowice, a od 1994 roku Prezes Zarządu tej spółdzielni
5. nie prowadzi innej działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do "efekt" S.A.
6. nie jest wpisany do Rejestru dłużników w KRS
Data sporządzenia raportu: 10-09-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Efekt &lt;EFEK.WA&gt; uchwały NWZA powzięte w dniu 9.09.2003 r.