Ranking e-Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm e-commerce.

W 2014 roku po raz pierwszy opublikowaliśmy ranking „e-Gazel Biznesu”, w którym nagradzamy najdynamiczniej rozwijające się firmy prowadzące handel w internecie o rocznych obrotach z przedziału od 50 tys. zł do 100 mln zł.

[czytaj dalej...] ZGŁOŚ UDZIAŁ

Ranking e-Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm e-commerce.

W 2014 roku po raz pierwszy opublikowaliśmy ranking „e-Gazel Biznesu”, w którym nagradzamy najdynamiczniej rozwijające się firmy prowadzące handel w internecie o rocznych obrotach z przedziału od 50 tys. zł do 100 mln zł.

[czytaj dalej...] ZGŁOŚ UDZIAŁ

Regulamin rankingu e-Gazele Biznesu 2017


Art. 1 Postanowienia wstępne


1.    Organizatorem rankingu jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847 – Wydawca dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”., zwana dalej „Organizatorem”
2.    Ranking publikowany będzie w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu”.
3.    Autorem rankingu jest ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 12, 01-627 Warszawa Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
4.    Celem rankingu jest wskazanie i wyróżnienie najdynamiczniej rozwijających się firm e-commerce w Polsce.
5.    Pod pojęciem firmy na potrzeby niniejszego rankingu rozumie się:
a. jednoosobową działalność gospodarczą,
b. działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej
c. działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki na podstawie kodeksu spółek handlowych,
d. oddział zagranicznego przedsiębiorcy
6. W rankingu nie mogą brać udziału firmy oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, w szczególności banki, firmy ubezpieczeniowe i firmy factoringowe.Art. 2 Zasady Uczestnictwa


1. Ranking e-Gazele Biznesu 2017 jest oparty na analizie danych finansowych i uwzględni małe i średnie firmy o przychodach poniżej 100 mln PLN w 2016 r. prowadzące handel w internecie, które wykazały w 2016 roku zysk.
2. Oprócz zysku, firmy muszą również wykazać się wzrostem przychodów za 2016 rok w porównaniu do roku 2015 oraz minimalnym przychodem 50 000 zł w roku 2015.
3. W rankingu będzie brana pod uwagę procentowa różnica we wzroście przychodów pomiędzy rokiem 2016 a 2015.
4.   W rankingu nie są uwzględniane wyniki grup kapitałowych.


Art. 3 Ranking


1.    Ranking jest bezpłatny i nieobowiązkowy i obejmuje firmy, które zgłosiły swój udział  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2.    Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie egazele.pb.pl w okresie przyjmowania zgłoszeń tj. od 11 maja 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane.
3.    Weryfikacją danych i wyników finansowych firm zgłaszających się do rankingu oraz opracowaniem na ich podstawie rankingu „e-Gazele Biznesu” na zlecenie Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. zajmuje się firma ARC Rynek i Opinia.
4.    ARC Rynek i Opinia przygotowując ranking, dokłada należytej staranności co do kompletności i prawidłowości informacji na dzień wykonania raportu o firmie nominowanej do rankingu „e-Gazele Biznesu”.
5. Bonnier Business Polska zastrzega sobie możliwość sprawdzenia podanych danych zlecając ARC Rynek i Opinia ich weryfikację.
6.    Gwarancję rozpatrzenia kandydatury firmy do udziału w rankingu daje wypełnienie przez nią elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie e-gazele.pb.pl
7.    Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatora jest wysyłane do firmy na adres mailowy, podany jako kontaktowy w formularzu zgłoszeniowym.


Art. 4 Ogłoszenie Rankingu i Gale


1.    Firmy, które znajdą się w rankingu e-Gazele Biznesu 2017, zostaną zaproszone przez organizatora na uroczyste gale regionalne, podczas których otrzymają dyplomy e-Gazeli Biznesu 2017. O miejscu oraz terminie gal organizator będzie informował drogą elektroniczną. Firmy, które znalazły się w Rankingu e-Gazele Biznesu 2017, a nie przybyły na galę mogę odebrać dyplom z siedziby biura Organizatora (Bonnier Business Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa) do 30 marca 2018 r. Dyplomy nie będą wysyłane przez Organizatora.
2.    Organizator nie ma obowiązku informowania osobno firmy o tym, że znalazła się w rankingu i które miejsce w nim zajęła. Informacje te stają się ogólnodostępne z chwilą publikacji rankingu w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu”.
3.    Informacje o firmach, które znalazły się w rankingu, będą także dostępne po jego publikacji na stronie internetowej egazele.pb.pl.
4.     Udział firmy w rankingu jest bezpłatny.


Art.5 Dane Osobowe


1.    Dane osobowe osób zgłaszających się będą  przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926]. Z chwilą potwierdzenia zgłoszenia osoba zgłaszająca się/firma wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
2.    Dane Osobowe Laureatów Rankingu zostaną udostępnione firmom współpracującym przy realizacji Rankingu i będą wykorzystywane do dalszych działań związanych z Rankingiem  w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych. Organizator oraz Partnerzy Rankingu zapewniają realizację uprawnień wynikających z ww. ustawy. Dane osobowe mogą być udostępniane  podmiotom współpracującym z Organizatorem lub uprawnionym organom za wyraźną zgodą lub na życzenie zgłaszających się albo na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
3.    Organizator jest administratorem zbioru danych osobowych i przetwarza dane osobowe w celach związanych ze swoją działalnością oraz przeprowadzeniem Rankingu, zarówno w bieżącej edycji Rankingu, jak i przyszłych.
4.    Każda osoba ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych oraz innych uprawnień wynikających z ustawy o której mowa w ust. 1.
5.    Rankingowi towarzyszy kampania wizerunkowa poprzez publikację wyników rankingu i fotorelacji na łamach dziennika Puls Biznesu oraz na stronie internetowej  pb.pl, egazele.pb.pl, relacji przeprowadzanych przez  media oraz informacji zamieszczanych na stronach internetowych Partnerów Rankingu.Art. 6 Postanowienia Końcowe


1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania rankingu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi.
2.    Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

ARC rynek i opinia

Partnerzy