Ranking e-Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm e-commerce.

W 2014 roku po raz pierwszy opublikowaliśmy ranking „e-Gazel Biznesu”, w którym nagradzamy najdynamiczniej rozwijające się firmy prowadzące handel w internecie o rocznych obrotach z przedziału od 50 tys. zł do 100 mln zł.

[czytaj dalej...] ZGŁOŚ UDZIAŁ W GALI

Ranking e-Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm e-commerce.

W 2014 roku po raz pierwszy opublikowaliśmy ranking „e-Gazel Biznesu”, w którym nagradzamy najdynamiczniej rozwijające się firmy prowadzące handel w internecie o rocznych obrotach z przedziału od 50 tys. zł do 100 mln zł.

[czytaj dalej...] ZGŁOŚ UDZIAŁ W GALI

Regulamin rankingu e-Gazele Biznesu 2017


Art. 1 Postanowienia wstępne


1.    Organizatorem rankingu jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847 – Wydawca dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”., zwana dalej „Organizatorem”
2.    Ranking publikowany będzie w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu”.
3.    Autorem rankingu jest ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 12, 01-627 Warszawa Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
4.    Celem rankingu jest wskazanie i wyróżnienie najdynamiczniej rozwijających się firm e-commerce w Polsce.
5.    Pod pojęciem firmy na potrzeby niniejszego rankingu rozumie się:
a. jednoosobową działalność gospodarczą,
b. działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej
c. działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki na podstawie kodeksu spółek handlowych,
d. oddział zagranicznego przedsiębiorcy
6. W rankingu nie mogą brać udziału firmy oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, w szczególności banki, firmy ubezpieczeniowe i firmy factoringowe.Art. 2 Zasady Uczestnictwa


1. Ranking e-Gazele Biznesu 2017 jest oparty na analizie danych finansowych i uwzględni małe i średnie firmy o przychodach poniżej 100 mln PLN w 2016 r. prowadzące handel w internecie, które wykazały w 2016 roku zysk.
2. Oprócz zysku, firmy muszą również wykazać się wzrostem przychodów za 2016 rok w porównaniu do roku 2015 oraz minimalnym przychodem 50 000 zł w roku 2015.
3. W rankingu będzie brana pod uwagę procentowa różnica we wzroście przychodów pomiędzy rokiem 2016 a 2015.
4.   W rankingu nie są uwzględniane wyniki grup kapitałowych.


Art. 3 Ranking


1.    Ranking jest bezpłatny i nieobowiązkowy i obejmuje firmy, które zgłosiły swój udział  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2.    Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie egazele.pb.pl w okresie przyjmowania zgłoszeń tj. od 11 maja 2017 roku do 3 września 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane.
3.    Weryfikacją danych i wyników finansowych firm zgłaszających się do rankingu oraz opracowaniem na ich podstawie rankingu „e-Gazele Biznesu” na zlecenie Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. zajmuje się firma ARC Rynek i Opinia.
4.    ARC Rynek i Opinia przygotowując ranking, dokłada należytej staranności co do kompletności i prawidłowości informacji na dzień wykonania raportu o firmie nominowanej do rankingu „e-Gazele Biznesu”.
5. Bonnier Business Polska zastrzega sobie możliwość sprawdzenia podanych danych zlecając ARC Rynek i Opinia ich weryfikację.
6.    Gwarancję rozpatrzenia kandydatury firmy do udziału w rankingu daje wypełnienie przez nią elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie e-gazele.pb.pl
7.    Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatora jest wysyłane do firmy na adres mailowy, podany jako kontaktowy w formularzu zgłoszeniowym.


Art. 4 Ogłoszenie Rankingu i Gale


1.    Firmy, które znajdą się w rankingu e-Gazele Biznesu 2017, zostaną zaproszone przez organizatora na uroczyste gale regionalne, podczas których otrzymają dyplomy e-Gazeli Biznesu 2017. O miejscu oraz terminie gal organizator będzie informował drogą elektroniczną. Firmy, które znalazły się w Rankingu e-Gazele Biznesu 2017, a nie przybyły na galę mogę odebrać dyplom z siedziby biura Organizatora (Bonnier Business Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa) do 30 marca 2018 r. Po tym terminie dyplomy nie będą udostępniane. Dyplomy nie będą wysyłane przez Organizatora.
2.    Organizator nie ma obowiązku informowania osobno firmy o tym, że znalazła się w rankingu i które miejsce w nim zajęła. Informacje te stają się ogólnodostępne z chwilą publikacji rankingu w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu”.
3.    Informacje o firmach, które znalazły się w rankingu, będą także dostępne po jego publikacji na stronie internetowej egazele.pb.pl.
4.     Udział firmy w rankingu jest bezpłatny.


Art.5 Dane Osobowe


1.    W przypadku, gdy informacje przetwarzane w ramach realizacji Rankingu Gazele Biznesu stanowią dane osobowe informujemy, że ich administratorem jest Organizator Rankingu -  Bonnier Business (Polska) sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia w oparciu o Regulamin Rankingu, w tym przyjęcia zgłoszenia do Rankingu, koordynacji Gali, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, czy bieżącego kontaktu.
2.    Rankingowi towarzyszy kampania wizerunkowa poprzez publikację wyników Rankingu i fotorelacji z Gali na łamach dziennika Puls Biznesu oraz na stronach internetowych: pb.pl, egazele.pb.pl, relacji przeprowadzanych przez  media oraz informacji zamieszczanych na stronach internetowych Partnerów Rankingu (Partnerzy Rankingu wskazani na stronie egazele.pb.pl). W związku z charakterem realizacji Rankingu i Wydarzenia w przypadku, gdy publikowane informacje stanowią dane osobowe, osoba, której te dane dotyczą powinna wyrazić Organizatorowi zgodę na ich udostępnienie w ww. celu. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Rankingu i Gali.
3.    W trakcie zgłoszeń do Rankingu osoba może zostać poproszona o wyrażenie zgody na  przetwarzanie jej danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez Organizatora w formie elektronicznej lub telefonicznej, dotyczących własnych produktów lub usług bądź produktów lub usług podmiotów współpracujących z Organizatorem (podmioty współpracujące wskazane na stronie gazele.pb.pl). Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem, aby mogły one przeprowadzać własne działania marketingowe w formie elektronicznej lub telefonicznej, w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.
4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
5.    Przy realizacji Rankingu bądź Gali Organizator współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Organizatora (np. ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ul. Juliusza Słowackiego 12). W przypadku, gdy dostawcy usług będą mieć dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez administratora, dochodzić będzie nie do udostępnienia, lecz powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.Art. 6 Postanowienia Końcowe


1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania rankingu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi.
2.    Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

ARC rynek i opinia

Partnerzy