W 2014 roku po raz pierwszy opublikowaliśmy ranking „e-Gazel Biznesu”, w którym nagradzamy najdynamiczniej rozwijające się firmy prowadzące handel w internecie o rocznych obrotach z przedziału od 50 tys. zł do 100 mln zł.

[czytaj dalej...]

W 2014 roku po raz pierwszy opublikowaliśmy ranking „e-Gazel Biznesu”, w którym nagradzamy najdynamiczniej rozwijające się firmy prowadzące handel w internecie o rocznych obrotach z przedziału od 50 tys. zł do 100 mln zł.

[czytaj dalej...]

Regulamin rankingu e-Gazele Biznesu 2019

 

 

Art. 1 Postanowienia wstępne

 

1.    Organizatorem przedsięwzięcia pod nazwą „Ranking e-Gazele Biznesu 2019” (dalej: „Ranking”) rankingu jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847 (dalej: „Organizator”).

 

2.    Celem Rankingu jest wskazanie i wyróżnienie najdynamiczniej rozwijających się firm e-commerce w Polsce oraz jego upublicznienie w formach wg własnego uznania Organizatora w tym w ramach specjalnego dodatku do dziennika „Puls Biznesu”, którego wydawcą jest Organizator.

 

3.    Na potrzeby Rankingu pod pojęciem firma (dalej: „Firma”) – z zastrzeżeniem Art. 2 ust. 5 Regulaminu - rozumie się:

a)    jednoosobową działalność gospodarczą,

b)    działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej,

c)    działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych,

d)    oddział zagranicznego przedsiębiorcy,

e)    inne formy działalności gospodarczej.

 

4.    Autorem Rankingu jest spółka: ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121884, wartość kapitału zakładowego 50 000 zł, NIP 525-20-88-592, REGON 014834651 (dalej: „ARC”).

 

Art. 2 Zasady Uczestnictwa

 

1.    W Rankingu zostaną zamieszczone najdynamiczniej (biorąc pod uwagę przyjęte przez Organizatora obiektywne kryteria) rozwijające się małe i średnie Firmy działające w branży e-commerce, które spełniają kryteria:

a)    dodatnia dynamika wzrostu wartości sprzedaży zarządzanej Firmy w latach 2017-2018,

b)    dodatnia dynamika wzrostu zysku zarządzanej firmy w latach 2017-2018,

c)   w roku bazowym 2017 firma nie może odnotować straty. 

2)    w sprawozdaniach finansowych sporządzonych za rok 2018 wykazały zysk netto.

 

2.    O miejscu w Rankingu decydować będzie procentowa różnica we wzroście przychodów pomiędzy rokiem 2018 a 2017.

 

3.    Intencją Organizatora jest przyznanie Firmom ujętym w Rankingu tytułu „e-Gazela Biznesu 2019”.

 

4.    W Rankingu nie są brane pod uwagę wyniki grup kapitałowych.

 

5.    W Rankingu nie są uwzględniane następujące Firmy z sektora usług finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne.

 

Art. 3 Ranking

 

1.    Firma zainteresowana udziałem w Rankingu dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej: „Formularz”) udostępnianego przez Organizatora do publicznej wiadomości na stronie egazele.pb.pl.

 

2.    Do udziału w Rankingu kwalifikowane będą wyłącznie te Firmy które dokonają zgłoszenia na Formularzu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Regulaminu.

 

3.    Formularz udostępniany jest przez Organizatora do publicznej wiadomości w okresie przyjmowania zgłoszeń do Rankingu tj. od 4.07.2019 r. do 11.10.2019 r. Formularz udostępniany jest w formie elektronicznej umożliwiającej jego wypełnienie i przekazanie Organizatorowi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą uwzględniane.

 

4.    Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie przez Firmę na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu stosownego komunikatu od Organizatora.

 

5.    W Rankingu ujęte zostaną Firmy spełniające wszystkie kryteria wymienione w Art. 2 ust. 1 Regulaminu.

 

6.    Podmiotem odpowiedzialnym za weryfikację i analizę danych i wyników finansowych Firm oraz opracowanie Rankingu na zlecenie Organizatora jest ARC. ARC dokłada należytej staranności co do kompletności i prawidłowości danych na dzień opracowania Rankingu.

 

7.    W przypadku gdy przekazane przez Firmę w Formularzu dane finansowe różnią się od danych pozyskanych przez ARC wówczas w Rankingu uwzględniane będą dane pozyskane przez ARC w oficjalnych i publicznie dostępnych źródłach.

 

8.    Udział w Rankingu jest bezpłatny.

 

Art. 4 Ogłoszenie Rankingu i gale

 

1.    Firmy ujęte w Rankingu zostaną zakwalifikowane przez Organizatora do zestawień (podrankingów) regionalnych wg właściwych województw. O kwalifikacji do danego zestawienia regionalnego jest miejsce siedziby Firmy.

 

2.    Organizator nie ma obowiązku informowania osobno Firm o tym, że została ujęta w Rankingu i które miejsce w nim zajęła. Informacje powyższe zostaną przekazane do publicznej wiadomości z chwilą publikacji Rankingu w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu” oraz w dalszej kolejności udostępnione na stronie internetowej Rankingu egazele.pb.pl.

 

3.    Informacje o firmach, które znalazły się w rankingu, będą także dostępne po jego publikacji na stronie internetowej egazele.pb.pl.

 

4.    Intencją Organizatora jest by przedstawiciele Firm, które znajdą się w Rankingu zostali zaproszeni na uroczystą galę regionalną, podczas której otrzymają certyfikaty potwierdzające przyznanie tytułu „e-Gazela Biznesu 2019”. Organizacja gali, o których mowa w zdaniu poprzedzającym planowana jest na listopad 2019 r., a o jej miejscu i terminie Organizator poinformuje zainteresowanych drogą elektroniczną.

 

5.    Udział przedstawicieli Firmy w gali jest bezpłatny. Udział w gali odbywa się na podstawie odrębnego zgłoszenia.

 

Art.5 Dane Osobowe

 

1.    W przypadku pozyskiwania danych osobowych z wykorzystaniem Formularza, administratorem danych osobowych jest ARC. Pełne dane administratora danych osobowych: ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121884, wartość kapitału zakładowego 50 000 zł, NIP 525-20-88-592, REGON 014834651.

 

2.    ARC jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa polskiego w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

3.    Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z opracowaniem Rankingu, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy w związku z zasadami określonymi w Regulaminie będą powierzone do przetwarzania Organizatorowi. Powierzenie do przetwarzania nastąpi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej pomiędzy Organizatorem i ARC.

 

4.    Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ARC, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).

 

5.    Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy dla celów, o których mowa w ustępie powyżej będą przetwarzane do zakończenia Rankingu tj. do czasu przeprowadzenia gali Rankingu, o której mowa w Art. 4 Regulaminu.

 

6.    Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez osobę której dane dotyczą w każdym czasie. Zakończenie Rankingu nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.

 

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zgłoszenia Firmy do Rankingu. Podjęte przez zgłaszającego (w przypadku posiadania upoważnienia do zgłoszenia) lub przez osobę której dane dotyczą czynności które skutkować będą pozbawieniem ARC (a tym samym Organizatorowi jako procesorowi) prawa do przetwarzania danych osobowych mogą wpływać na brak możliwości uczestnictwa w Rankingu.

 

8.    W przypadku konieczności dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zobowiązań Organizatora wynikających z Rankingu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

 

9.    Osoba której dane zostały wskazane w Formularzu i której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.

 

10.    W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Art. 6 Postanowienia Końcowe

 

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania rankingu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi.

 

2.    Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

ARC rynek i opinia

Partnerzy

Mastercard