W 2014 roku po raz pierwszy opublikowaliśmy ranking „e-Gazel Biznesu”, w którym nagradzamy najdynamiczniej rozwijające się firmy prowadzące handel w internecie o rocznych obrotach z przedziału od 50 tys. zł do 100 mln zł.

[czytaj dalej...] ZGŁOŚ FIRMĘ DO RANKINGU

W 2014 roku po raz pierwszy opublikowaliśmy ranking „e-Gazel Biznesu”, w którym nagradzamy najdynamiczniej rozwijające się firmy prowadzące handel w internecie o rocznych obrotach z przedziału od 50 tys. zł do 100 mln zł.

[czytaj dalej...] ZGŁOŚ FIRMĘ DO RANKINGU

Regulamin rankingu e-Gazele Biznesu 2020

Art. 1 Postanowienia wstępne

1.    Organizatorem przedsięwzięcia pod nazwą „Ranking e-Gazele Biznesu 2020” (dalej: „Ranking”) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847 (dalej: „Organizator”).

2.    Celem Rankingu jest wskazanie i wyróżnienie najdynamiczniej rozwijających się firm e-commerce w Polsce oraz jego upublicznienie w formach wg własnego uznania Organizatora, w tym w ramach specjalnego dodatku do dziennika „Puls Biznesu”, którego wydawcą jest Organizator.

3.    Na potrzeby Rankingu pod pojęciem firma (dalej: „Firma”) – z zastrzeżeniem Art. 2 ust. 5 Regulaminu - rozumie się:

a)    jednoosobową działalność gospodarczą,

b)    działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej,

c)    działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych,

d)    oddział zagranicznego przedsiębiorcy,

e)    inne formy działalności gospodarczej.

Art. 2 Zasady Uczestnictwa

1.    W Rankingu zostaną zamieszczone najdynamiczniej (biorąc pod uwagę przyjęte przez Organizatora obiektywne kryteria) rozwijające się małe i średnie Firmy działające w branży e-commerce, które spełniają kryteria:

a)    dodatnia dynamika wzrostu wartości sprzedaży zarządzanej Firmy w latach 2018-2019,

b)    dodatnia dynamika wzrostu zysku zarządzanej Firmy w latach 2018-2019,

c)   w roku bazowym 2018 Firma nie może odnotować straty, 

d)    w sprawozdaniach finansowych sporządzonych za rok 2019 Firma wykazała zysk netto.

2.    O miejscu w Rankingu decydować będzie procentowa różnica we wzroście przychodów pomiędzy rokiem 2019 a 2018.

3.    Intencją Organizatora jest przyznanie Firmom ujętym w Rankingu tytułu „e-Gazela Biznesu 2020.

4.    W Rankingu nie są brane pod uwagę wyniki grup kapitałowych.

5.    W Rankingu nie są uwzględniane następujące Firmy z sektora usług finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne.

Art. 3 Ranking

1.    Firma zainteresowana udziałem w Rankingu dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej: „Formularz”) udostępnianego przez Organizatora do publicznej wiadomości na stronie egazele.pb.pl.

2.    Do udziału w Rankingu kwalifikowane będą wyłącznie te Firmy, które dokonają zgłoszenia na Formularzu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Regulaminu.

3.    Formularz udostępniany jest przez Organizatora do publicznej wiadomości w okresie przyjmowania zgłoszeń do Rankingu tj. od 18.06.2020 do 9.10.2020 Formularz udostępniany jest w formie elektronicznej umożliwiającej jego wypełnienie i przekazanie Organizatorowi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą uwzględniane.

4.    Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie przez Firmę na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu stosownego komunikatu od Organizatora.

5.    W Rankingu ujęte zostaną Firmy spełniające wszystkie kryteria wymienione w Art. 2 ust. 1 Regulaminu.

6.    Podmiotem odpowiedzialnym za weryfikację i analizę danych i wyników finansowych Firm oraz opracowanie Rankingu jest Organizator. Organizator dokłada należytej staranności co do kompletności i prawidłowości danych na dzień opracowania Rankingu.

7.    W przypadku gdy przekazane przez Firmę w Formularzu dane finansowe różnią się od danych pozyskanych przez Organizatora wówczas w Rankingu uwzględniane będą dane pozyskane przez Organizatora w oficjalnych i publicznie dostępnych źródłach

8.    Udział w Rankingu jest bezpłatny.

9.    Laureatom Rankingu przysługuje prawo posługiwania się logotypem "e- Gazele Biznesu 2020” w celach promocyjnych bezterminowo od chwili ogłoszenia wyników Rankingu, z zastrzeżeniem, że Organizator może zażądać  zaprzestania posługiwania się logotypem "Gazele Biznesu 2020” w każdym czasie w przypadku, gdy będzie  wykorzystywany w sposób naruszający dobra osobiste Organizatora (lub Partnerów) lub wg uznania Organizatora  będzie wykorzystywane w sposób naruszający lub zagrażający interesom Organizatora (lub Partnerów). 

Art. 4 Ogłoszenie Rankingu i gale

1.    Firmy ujęte w Rankingu zostaną zakwalifikowane przez Organizatora do zestawień (podrankingów) regionalnych wg właściwych województw. O kwalifikacji do danego zestawienia regionalnego jest miejsce siedziby Firmy.

2.    Organizator nie ma obowiązku informowania osobno Firm o tym, że została ujęta w Rankingu i które miejsce w nim zajęła. Informacje powyższe zostaną przekazane do publicznej wiadomości z chwilą publikacji Rankingu w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu” oraz w dalszej kolejności udostępnione na stronie internetowej Rankingu egazele.pb.pl.

3.    Informacje o Firmach, które znalazły się w rankingu, będą także dostępne po jego publikacji na stronie internetowej egazele.pb.pl.

4.    Intencją Organizatora jest by przedstawiciele Firm, które znajdą się w Rankingu zostali zaproszeni na uroczystą galę regionalną, podczas której otrzymają certyfikaty potwierdzające przyznanie tytułu „e-Gazela Biznesu 2020”. Organizacja gali, o których mowa w zdaniu poprzedzającym planowana jest na listopad 2020 r., a o jej miejscu i terminie Organizator poinformuje zainteresowanych drogą elektroniczną.

5.    Udział przedstawicieli Firmy w gali jest bezpłatny. Udział w gali odbywa się na podstawie odrębnego zgłoszenia.

Art.5 Dane Osobowe

1.    W przypadku pozyskiwania danych osobowych z wykorzystaniem Formularza, administratorem danych osobowych jest Organizator. Pełne dane administratora danych osobowych: Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03‐738, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113‐01‐55‐210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e‐mail: iod@bonnier.pl.

2.    Organizator jako administrator danych osobowych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa polskiego. 

3.    Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z opracowaniem Rankingu, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Rankingiem, dla celów kontaktowych – do 31 grudnia 2020 r., a dla celów archiwizacyjnych ‐ do 31 grudnia 2025 r.

4.    Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej) – do czasu złożenia sprzeciwu.

6.    Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej), do czasu ich wycofania. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez osobę której dane dotyczą w każdym czasie. Zakończenie Rankingu nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zgłoszenia Firmy do Rankingu i uczestnictwa w gali. Podjęte przez zgłaszającego (w przypadku posiadania upoważnienia do zgłoszenia) lub przez osobę której dane dotyczą czynności, które skutkować będą pozbawieniem Organizatora prawa do przetwarzania danych osobowych mogą wpływać na brak możliwości uczestnictwa w Rankingu i w gali.

8. W związku z charakterem Rankingu, w trakcie dokonywania zgłoszeń, osoba której dotyczą dane osobowe, powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez Organizatora w formie elektronicznej lub za pośrednictwem połączeń telefonicznych. Organizator przygotowuje oferty specjalne na swoje produkty, co stanowi dodatkowy benefit jaki przyznaje każdemu Uczestnikowi Rankingu, a tym samym jest jego integralną częścią. Wyrażenie zgody, o której mowa w niniejszym Punkcie jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Rankingu.

9.    W przypadku konieczności, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zobowiązań Organizatora wynikających z Rankingu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie stosownych upoważnień (w przypadku pracowników lub współpracowników Organizatora).

10.    Osoba której dane zostały wskazane w Formularzu i której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.

11.    W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z Usługi do potrzeb Użytkowników. 

Art. 6 Postanowienia Końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Rankingu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi.

2.    Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Organizator

Puls Biznesu

Partnerzy

MasterCard PKO BP Poczta Polska PayU