Eldorado <EDRO.WA> Nr 1/04 Zawarcie znaczącej umowy

Eldorado <EDRO.WA> Nr 1/04 Zawarcie znaczącej umowy NR 1/04 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY Zarząd "Eldorado" S.A. informuje o zawarciu następujących umów/aneksów kredytowych przez spółkę zależną "Stokrotka" Sp. z o.o. z Kredyt Bankiem Spółka Akcyjna Oddział w Lublinie: 1.) Umowa nr LU/I/01/04 o kredyt inwestycyjny zawarta w dniu 21.01.2004 roku. Wysokość udzielonego kredytu wynosi 3.400.000 zł ( słownie: trzy miliony czterysta tysięcy). Data całkowitej spłaty kredytu: 30 grudnia 2006r. Kredyt jest oprocentowany wg stawki WIBOR 1M + marża banku. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowią: a) przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości - środków trwałych o łącznej wartości netto 3.088.588,28 zł (wartość ewidencyjna 3.457.805,70 zł) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej b) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy z wniesioną opłatą skarbową od pełnej sumy wekslowej, c) list patronacki "Eldorado" S.A. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 2.) Aneks nr 11 do Umowy nr 74636/74/96 o kredyt w rachunku bieżącym zawarty w dniu 30.06.2003 roku. Wysokość udzielonego limitu wynosi 4.900.000 PLN ( słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) i obowiązuje do dnia 06.03.2004r. Kredyt jest oprocentowany wg stawki WIBOR O/N + marża banku. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowią: a) przewłaszczenie rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku - towarów handlowych o ogólnej wartości 8.400.000 zł. wraz z cesją polis ubezpieczeniowych dotyczących przewłaszczonych zapasów, b) przewłaszczenie urządzeń chłodniczych na kwotę 1.764.870,68 zł wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych, c) weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna kwota umów kredytowych zawartych z Kredyt Bankiem Spółka Akcyjna Oddział w Lublinie przez "Stokrotkę" Sp. z o.o. wynosi 8.300.000 zł (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy). Kryterium uznania umowy(ów) za znaczącą(e) jest przekroczenie przez nią (e) wartości 10% kapitałów własnych emitenta tj. kwoty 7.505,6 tys.PLN. Data sporządzenia raportu: 21-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ