Elektrobudowa <LBUD.WA> 18/2004 - projekty uchwał na ZWZ ELEKTROBUDOWY SA w dniu 10.05.2004 r.

27-04-2004, 16:50

Elektrobudowa <LBUD.WA> 18/2004 - projekty uchwał na ZWZ ELEKTROBUDOWY SA w dniu 10.05.2004 r. 18/2004 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ ELEKTROBUDOWY SA W DNIU 10.05.2004 R.
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 10 maja 2004 r.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki:
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2003,
II. zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 155.805.286,94 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów osiemset pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2003 do 31.12.2003 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 3.068.165,84 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
3. rachunek przepływu środków pieniężnych za okres 1.01.2003 do 31.12.2003 roku, wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w wysokości 6.173.876,09 złotych (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy).
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2003 do 31.12.2003 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.343.198,84 złote (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze).
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2003.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2003.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2003.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2003.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2003.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 roku do 27.02.2003 roku, w tym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 roku do 27.01.2003 roku.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku, w tym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 27.01.2003 roku do 31.12.2003 roku.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Boniemu (Boni) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Julke absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Sołdek absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.02.2003 roku do 31.12.2003 roku.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Romanowi Zalewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.02.2003 roku do 31.12.2003 roku.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. w kwocie 3.068.165,84 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) podzielić, w następujący sposób:
1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 1.985.500 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) tj. po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
2. na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeznaczyć kwotę 5.956,50 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy);
3. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 1.076.709,34 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięć złotych trzydzieści cztery grosze).
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 1 lipca 2004 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2004 roku.
2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i biur maklerskich.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt. g, oraz § 27 pkt. a, Statutu Spółki, rozlicza stratę z lat ubiegłych w kwocie 724.967,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych), z tytułu rozliczenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy z lat ubiegłych, poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego. PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana ........
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 10 maja 2004 roku
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. i Statutu Spółki zmienia treść § 5 ust. 6 do 13 Statutu Spółki nadając mu brzmienie: "6.Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych; PKD 33.20.B
7. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi; PKD 33.30.Z
8. Przygotowanie terenu pod budowę PKD. 45.1
9. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna PKD. 45.2
10. Wykonywanie instalacji budowlanych PKD. 45.3
11. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.4
12. Działalność w zakresie oprogramowania; PKD 72.20.Z
13. Przetwarzanie danych; PKD 72.30.Z"
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Data sporządzenia raportu: 27-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Elektrobudowa &lt;LBUD.WA&gt; 18/2004 - projekty uchwał na ZWZ ELEKTROBUDOWY SA w dniu 10.05.2004 r.