Elektromontaz Ex <ELMO.WA> Strata netto w 3 kw. 2003 r. wyniosła 6.110 tys. zł

Elektromontaz Ex <ELMO.WA> Strata netto w 3 kw. 2003 r. wyniosła 6.110 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 22.830 36.132 55.163 114.945 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 763 129 1.801 145 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20.889 35.985 52.824 111.099 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1.941 147 2.339 3.846 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 22.972 38.208 71.632 112.760 w tym: - od jednostek powiązanych 702 182 1.218 197 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21.744 38.043 70.186 109.962 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.228 165 1.446 2.798 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) -142 -2.076 -16.469 2.185 IV. Koszty sprzedaży 802 403 1.318 1.923 V. Koszty ogólnego zarządu 779 1.045 2.967 3.506 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1.723 -3.524 -20.754 -3.244 VII. Pozostałe przychody operacyjne 415 1.706 2.572 2.816 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 131 860 169 1.313 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 284 846 2.403 1.503 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 599 426 16.181 1.635 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 599 426 16.181 1.635 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1.907 -2.244 -34.363 -2.063 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 744 434 912 1.383 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 15 45 54 436 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 729 389 858 947 XI. Koszty finansowe 5.658 1.774 12.155 6.921 1. Odsetki, w tym: 5.632 1.950 11.234 6.328 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 890 - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 26 -176 31 593 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -6.821 -3.584 -45.606 -7.601 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - 1 2. Straty nadzwyczajne - - - 1 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -6.821 -3.584 -45.606 -7.601 XV. Podatek dochodowy -711 95 -5.434 479 a) część bieżąca - - - - b) część odroczona -711 95 -5.434 479 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -6.110 -3.679 -40.172 -8.080 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -6.110 -3.679 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11.124.095 11.124.095 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,55 -0,33 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 11.124.095 11.124.095 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,55 -0,33 - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ELEKTROMONTAŻ-EXPORT S.A. Data sporządzenia raportu: 29-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ