Elzab <ELZB.WA> projekty uchwał na WZA w dniu 01.06.2004

Jarosław Królak, Mariusz Zielke
21-05-2004, 17:56

Elzab <ELZB.WA> projekty uchwał na WZA w dniu 01.06.2004 PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA W DNIU 01.06.2004
Raport bieżący nr 15
Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 01.06.2004 r.
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 1 czerwca 2004r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2003 rok, w tym zbadany przez biegłego rewidenta:
- bilans według stanu na dzień 31.12.2003r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 54 988 148,45 zł. ( pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 45/100)
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 1 217 267,26 zł.
(jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 26/100)
- rachunek z przepływów środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku o kwotę 2 443 143,12 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści trzy złote 12/100)
- komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki
- informacje dodatkowe i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 1 czerwca 2004r.
W sprawie: podziału zysku za rok 2003
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Przeznacza się zysk netto za okres obrachunkowy od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. w kwocie 1 217 267, 26 zł (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 26/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 1 czerwca 2004 r.
W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za 2003r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust.3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2003 rok, w tym zbadane przez biegłego rewidenta:
- skonsolidowany bilans według stanu na dzień 31.12.2003r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 63 898 595,92 zł. (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć 92/100 złotych)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrachunkowy wykazujący stratę netto w wysokości 2 873 807,14 zł. (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedem 14/100 złotych )
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 018 455,70 zł. (dwa miliony osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć 70/100 złotych )
- informację dodatkową i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 1 czerwca 2004 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ,art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 1 czerwca 2004 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2003r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust.3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 6a
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 1 czerwca 2004r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Jerzemu Biernatowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2003r. do 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 6b
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 1 czerwca 2004r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Jerzemu Malokowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2003r. do 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 6c
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 1 czerwca2004r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Stefanowi Opieli absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2003r. do 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7a
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 1 czerwca 2004r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Mario Colombo absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7b
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 1 czerwca 2004r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7c
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 1 czerwca 2004r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2003r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7d
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A. z dnia 1 czerwca 2004r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Claudio Montanari absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7e
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 1 czerwca 2004r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Eugenio Riccio absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7f
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 1 czerwca 2004r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Roga absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 1 czerwca 2004r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości położonej we wsi Glinka powiat żywiecki, wpisanej do księgi wieczystej nr 91896 w Sądzie Rejonowym w Żywcu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 21-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Królak, Mariusz Zielke

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Elzab &lt;ELZB.WA&gt; projekty uchwał na WZA w dniu 01.06.2004