Elzab <ELZB.WA> projekty uchwał na WZA w dniu 10.06.2003 r.

Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany
opublikowano: 30-05-2003, 16:56

Elzab <ELZB.WA> projekty uchwał na WZA w dniu 10.06.2003 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA W DNIU 10.06.2003 R.
Raport bieżący nr 15
Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10.06.2003 r.:
Projekt
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2002 rok, w tym zbadany przez biegłego rewidenta:
- bilans według stanu na dzień 31.12.2002r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 50 052 972 ,98 zł (pięćdziesiąt milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 98/100)
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 2 274 578,60 zł. (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100)
- rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku o kwotę 2 360 801,94 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset jeden złotych 94/100)
- komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki
- informacje dodatkowe.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: podziału zysku za rok 2002
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
1. Przeznacza się zysk netto za okres obrachunkowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. w kwocie 2 274 578,60 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Pokrywa się stratę netto z lat ubiegłych wynikającą ze skutków przekształcenia sprawozdania finansowego za 2001 r. w celu zapewnienia porównywalności danych z tytułu zmian zastosowanych zasad rachunkowości w 2002 r. w kwocie 159 390,92 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 92/100) z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 2a
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: podziału zysku za rok 2002
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Przeznacza się zysk netto za okres obrachunkowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
w kwocie 2 274 578,60 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100) następująco:
1. Kwotę 159 390,92 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych
92/100) przeznacza się na kapitał zapasowy.
2. Stratę netto z lat ubiegłych wynikającą ze skutków przekształcenia sprawozdania finansowego za 2001r w celu zapewnienia porównywalności danych z tytułu zmian zastosowanych zasad rachunkowości w 2002r w wysokości 159 390,92 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 92/100), pokrywa się z kapitału zapasowego.
3. Kwotę 2 115 187,68 (dwa miliony sto piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 68/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy co stanowi 1, 69 (jeden złoty 69/100) na każdą akcję.
4. Ustala się, że liczba akcji dających prawo do dywidendy wynosi 1 251 546
(jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć)
5. Ustala się dzień 30 czerwca 2003 roku dniem nabycia prawa do dywidendy ,
a dzień 15 lipca 2003 roku dniem wypłaty dywidendy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003 r.
W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za 2002r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust.3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2002 rok , w tym zbadane przez biegłego rewidenta:
- skonsolidowany bilans według stanu na dzień 31.12.2002r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 68 003 537,74 zł (sześćdziesiąt osiem milionów trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem 74/100 złotych)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrachunkowy wykazujący zysk netto w wysokości 2 274 578,60 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem 60/100 złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 659 974,03 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery 3/100 złotych)
- informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ,art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
za 2002r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust.3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 6a
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Jerzemu Biernatowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2002r do 31.12.2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 6b
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Jerzemu Malokowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2002r do 31.12.2002r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 6c
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Stefanowi Opieli absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2002r do 31.12.2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7a
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Roga absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7b
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7c
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7d
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Mario Colombo absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7e
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Claudio Montanari absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7f
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Eugenio Riccio absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję.
§ 1
Działając na podstawie art. 381 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
Powołuje się Radę Nadzorczą V kadencji w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Międzywodziu przy ulicy Armii Krajowej 2 i Puławskiej 5.
§ 2
Do wyboru nabywcy oraz zatwierdzenia ceny sprzedaży Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki - po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A. z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie § 29 ust. 2 statutu spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
I. Zmianie ulega Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. w następujący sposób:
1/ w § 1 oraz § 8 pkt a) słowa "kodeks handlowy" zastępuje się słowami "kodeks spółek handlowych" w odpowiednim przypadku.
2/ § 2 otrzymuje poniższe brzmienie: "§ 2.
1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy, zwane dalej "walnym zgromadzeniem", odbywa się w miejscu wskazanym w Statucie
2. Zarząd przedstawia uzasadnienie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. W przypadku gdy żądanie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia, to niezależnie od wykonania obowiązku zwołania walnego zgromadzenia Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie"
3/ w § 3 pkt 1 lit a) po akapicie 2.. przed terminem walnego zgromadzenia ...dodaje
się "imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi."
4/ w § 3 pkt 1 lit b) otrzymuje poniższe brzmienie: "b) pełnomocnicy wymienionych w pkt a) pod warunkiem złożenia pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru."
5/ § 3 pkt 2 otrzymuje poniższe brzmienie: "2. W walnym zgromadzeniu powinni uczestniczyć bez prawa głosu: a) członkowie Rady Nadzorczej; b) członkowie Zarządu. W przypadku nieobecności członkowie tych organów zobowiązani są do przedstawienia walnemu zgromadzeniu pisemnego usprawiedliwienia c) biegły rewident badający sprawozdanie finansowe spółki - w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy d) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący walne zgromadzenie, chyba że na wniosek akcjonariusza zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad - walne zgromadzenie bezwzględną większością głosów oddanych postanowi inaczej."
6/ W § 5 po słowie "oryginał" dodaje się słowa "lub poświadczony odpis"
7/ § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8.
1. W toku obrad do obowiązków Przewodniczącego należy:
a) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz przeciwdziałanie nadużywania uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych.
b) udzielanie głosu uczestnikom posiedzenia, w tym również , w razie takiej potrzeby, zaproszonym ekspertom,
c) odbieranie głosu uczestnikom posiedzenia w szczególności w przypadku gdy akcjonariusz rażąco narusza prawo lub dobre obyczaje,
d) zarządzanie głosowania nad usunięciem z sali obrad osób rażąco naruszających prawo, postanowienia statutu Spółki lub dobre obyczaje,
e) zarządzanie jedynie w uzasadnionych przypadkach krótkich przerw w obradach,
f) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół,
g) zarządzanie głosowań nad uchwałami walnego zgromadzenia,
h) stwierdzenie prawidłowości ich przebiegu i wyników,
i) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników walnego zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków.
8/ Dodaje się § 8a o poniższej treści:
"§ 8a
1. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
3. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały przewodniczący zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
9/ Dodaje się § 9a i 9b o następującej treści:
"§ 9a
1.Na wniosek akcjonariuszy o przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący ustala, ile akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, po czym zarządza przerwę w celu sformowania grup.
2.Po sformowaniu grup oraz ustaleniu, ilu członków Rady Nadzorczej będzie wybieranych grupowo, jak też liczby akcji zaangażowanych w tę formę wyborów, ustala się ile akcji weźmie udział w głosowaniu ogólnym oraz ilu członków Rady Nadzorczej będzie w ten sposób wybranych.
3.Grupy dokonują wyboru członków Rady Nadzorczej w liczbie wcześniej ustalonej i przekazują wyniki Komisji Wyborczej, która po otrzymaniu wyników wszystkich grup przeprowadza wybory uzupełniające wśród akcjonariuszy nie uczestniczących w wyborach grupowych - według zasad określonych w § 9b.
§ 9b.
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym według następujących zasad:
1.Kandydatów na członków Rady nadzorczej zgłaszają akcjonariusze w liczbie
nieograniczonej,
2.Zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3.zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- krótką charakterystykę kandydata,
- imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę akcjonariusza, którego reprezentuje,
4.do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
5.Przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów po upływie czasu wyznaczonego dla dokonywania zgłoszeń,
6.członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów "za", przy czym liczba ta jest większa niż liczba głosów oddanych "przeciwko" kandydatowi,
7. jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej zarządza się wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad."
10/ § 11 otrzymuje brzmienie:
"§ 11
W sprawach nie unormowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki jak również ustalone przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych Zasady Ładu Korporacyjnego w spółkach publicznych."
II Uchwala się jednolity tekst Regulaminu WZA stanowiący załącznik do uchwały.
III Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekt
Uchwała Nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003 r.
W sprawie: zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 5) statutu spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zmianie ulega Statut Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
w następujący sposób:
1. § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02 Z
2. Konserwacja i naprawa komputerów oraz urządzeń peryferyjnych sklasyfikowanych w PKD 72.50 Z
3. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10 G
4. Reklama PKD 74.40 Z
5. Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20 Z
6. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13 Z
7. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42 B
8. Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 55.23 Z
9. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23 Z
10. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70 A"
2. w § 8, § 21 ust. 1 pkt 10), § 23 ust. 3., § 24 ust. 3, § 30 ust. 1. Pkt. 6) i 11) oraz § 34 ust. 1 pkt. 1) słowa "kapitał akcyjny" zastępuje się słowami "kapitał zakładowy" w odpowiednim przypadku.
3. § 8a ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."
4. § 13 ust.1 otrzymuje brzmienie: Zarząd Spółki składa się z 2 do 4 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
5. w § 23 ust. 2, § 33 ust. 2 i 3 oraz w § 35 słowa "rok obrachunkowy" zastępuje się słowami "rok obrotowy" w odpowiednim przypadku.
6. § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie "2. W przypadku przewidzianym w art. 459 Kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
7. § 30 ust.1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
8. występujące w treści statutu słowa "Kodeks handlowy" zastępuje się słowami "Kodeks spółek handlowych" w odpowiednim przypadku.
§ 2
Uchwala się jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do
Uchwały WZA
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania w KRS.
Projekt
Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 10 czerwca 2003r.
W sprawie: przestrzegania zasad dobrych praktyk.
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy deklaruje przestrzeganie zasad "Dobrych praktyk" zawartych w uchwałach Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nr 58/952/2002 i 68/962/2002 oraz akceptuje treść oświadczenia Zarządu w tej sprawie.
Stanowi ono załącznik do uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 30-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Elzab &lt;ELZB.WA&gt; projekty uchwał na WZA w dniu 10.06.2003 r.