Elzab <ELZB.WA> uchwały podjęte na WZA w dniu 10.06.2003 - część 3

opublikowano: 16-06-2003, 16:59

Elzab <ELZB.WA> uchwały podjęte na WZA w dniu 10.06.2003 - część 3 Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. -------------------------------------------------
§ 14
1. Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. --------------------------------------------------------------------------------------
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą --- albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady------ Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. ---------------------------------------
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin----- uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. ------------------------------------------
§ 15
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. --------------------------------------------
§ 16
Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. --------------------------------------------------------------------------------------------------
B. RADA NADZORCZA. ----------------------------------------------------------------------------
§ 17
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej.---------------------
2. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał Rady------- Nadzorczej o ile skład Rady Nadzorczej do najbliższego Walnego------------- Zgromadzenia Akcjonariuszy jest nie mniejszy niż 5 osób.-----------------------------
§ 18
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady------------ Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady. ----------
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje------ i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. ------------------------------------------------------------
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę---------- i Sekretarza Rady. ---------------------------------------------------------------------------------
§ 19
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -------------------
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać------- posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej --- jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch -- tygodni od chwili złożenia wniosku. -----------------------------------------------------------
§ 20
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na------------- posiedzenie wszystkich członków Rady. -----------------------------------------------------
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy------ obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.--------------------------------
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej-------------------------------------------------------------
4. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwały podejmowane w tym trybie są ważne , gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.------------------
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia (np. telekonferencja)
6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. ----------------------------------------------------------------------------------
§ 21
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -------------------
2. Oprócz prac zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: --------------------------------------- 1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat, -------------------------------------- 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do ------- podziału zysków lub pokrycia strat, ----------------------------------------------------- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników --- czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, ----------------------------------------------- 4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, ----------------------------------------------------------------------------- 5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy-- też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki .------------------------------------------- 7) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, -------------------------- 8) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały--------------- jednolitego tekstu Statutu Spółki.------------------------------------------------------- 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego---------------------------------------------------------------- 10) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza
wysokość kapitału zakładowego--------------------------------------------------------- 11) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. ----
§ 22
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ------
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. ---
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego-------- wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza. ------
C. WALNE ZGROMADZENIE. ------------------------------------------------------------------
§ 23
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----------------. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu ------ miesięcy po upływie roku obrotowego -------------------------------------------------------
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy------- przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego-----------------------------
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady----------- Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch-- tygodni od daty zgłoszenia wniosku. ------------------------------------------------------- 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: ------------------------------------------ 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego-------- Zgromadzenia w przepisanym terminie, ------------------------------------------ 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
§ 24
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. ---------------------------------------------------------------------
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. --------------------------------------------------------
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 -------- kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na---- porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------
§ 25
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. ------------
§ 26
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę---------- obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. ---------------------------------------
2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na------ Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----------------------------------------
§ 27
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów--------- oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. --------
2. W przypadku przewidzianym w art. 459 Ksh., do uchwały o rozwiązaniu----- Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -------------------------------
§ 28
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź-------- o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. --- Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego---------------- z obecnych z uprawnionych do głosowania. -----------------------------------------------
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.----------------------------------------------------
§ 29
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant największego z akcjonariuszy, po czym--------- spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu---------- wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -------------------------------------------------------------------------------
§ 30
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ------------------------------------------ 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, ------------------ 3) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ------------------------------------------------------------------------ 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -------------------------------------- 5) zmiana Statutu Spółki, ------------------------------------------------------------------ 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego ----------------------------- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, ---------------------------------------- 8) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych--------------------------------------- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -------------------------------------------------------- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim ----------- prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,--------- 11) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń ------ służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą ------- część wpłaconego kapitału zakładowego jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki, --------------------------- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody -------- wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu ---------- lub nadzoru. -------------------------------------------------------------------------------- 13) wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu -------------------- publicznego.--------------------------------------------------------------------------------
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia----------- wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych-------------------------
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 , 13.---------- Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony --------- łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych ------- sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
§ 31
Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----------------------------------------
V. GOSPODARKA SPÓŁKI. ----------------------------------------------------------------------
§ 32
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------
§ 33
1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi-------------- przepisami.--------------------------------------------------------------------------------------------
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ----------------------------------------
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy --- się 31 grudnia 1993 roku. ------------------------------------------------------------------------ § 34
1. Spółka tworzy następujące kapitały: ---------------------------------------------------------- 1) kapitał zakładowy, ---------------------------------------------------------------------- 2) kapitał zapasowy. -----------------------------------------------------------------------
2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o kwotę stanowiąca różnicę pomiędzy--- dotychczasową wyceną majątku trwałego a zaktualizowaną na zasadach-------- określonych w odrębnych przepisach.--------------------------------------------------------
3. Spółka może tworzyć, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, inne ------ kapitały lub fundusze. Zasady wykorzystania tych kapitałów lub funduszy -------- określa Walne Zgromadzenie.-------------------------------------------------------------------
§ 35
Bilans coroczny, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie roczne powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.-------------------------------------------------------------- § 36
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -------------------- 1) odpisy na kapitał zapasowy, ---------------------------------------------------------- 2) inwestycje, --------------------------------------------------------------------------------- 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -------- 4) dywidendę dla akcjonariuszy, -------------------------------------------------------- 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.---------------------
2. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określane są w uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-------------------------------------------------------------------
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. -----------------------------------------------------------
§ 37
Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.-------------------------------------------------------------------------
Data sporządzenia raportu: 11-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu