Emax <EMXX.WA> Treść uchwał powziętych przez NWZA Emax S.A. w dniu 8 kwietnia 2003 roku.

Emax <EMXX.WA> Treść uchwał powziętych przez NWZA Emax S.A. w dniu 8 kwietnia 2003 roku. TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZA EMAX S.A. W DNIU 8 KWIETNIA 2003 ROKU. Raport bieżący 15/2003 Zarząd Emax S.A. informuje, iż dnia 8 kwietnia 2003 roku, w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd Emax S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: Uchwała nr 1/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMAX S.A. z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. postanawia o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Krasowskiego, 2. Rada Nadzorcza wyraża Panu Robertowi Krasowskiemu serdeczne podziękowanie za udział i zaangażowanie w pracach Rady w okresie pełnionej funkcji. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 2/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMAX S.A. z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie: zmiany ilości członków Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. postanawia rozszerzyć skład Rady Nadzorczej do sześciu członków. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 3/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMAX S.A. z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. postanawia o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Henryka Mruka. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMAX S.A. z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. postanawia o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Ogonowskiego. 2. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMAX S.A. z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki: a) wykreśla się dotychczasową treść § 9 ust. 1 i wprowadza nowy zapis w brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.900.000 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na: 1) 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 0500000, 2) 718.420 (siedemset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia) Akcji imiennych serii A o numerach od 0500001 do 1218420, 3) 1.681.580 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt) Akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1681580." b) wykreśla się dotychczasową treść § 10 ust.1 Statutu i nadaje mu nową w brzmieniu następującym: "1. 718.420 (siedemset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji serii A jest akcjami imiennymi." c) w § 13 uchyla się ust. 1 w brzmieniu dotychczasowym i wprowadza nowy zapis w brzmieniu: "1. Na każdą imienną Akcję serii A przypada pięć głosów." 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Data sporządzenia raportu: 08-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ