Emax <EMXX.WA> Zmiany w prospekcie emisyjnym.

Emax Spółka Akcyjna
opublikowano: 13-06-2003, 18:44

Emax <EMXX.WA> Zmiany w prospekcie emisyjnym. ZMIANY W PROSPEKCIE EMISYJNYM.
Raport bieżący 37/2003
Zarząd Emax S.A. informuje o zmianach w prospekcie emisyjnym wynikających z rejestracji przez sąd, w dniu 9 czerwca 2003 roku, zmian w Statucie, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emax S.A. w dniu 8 kwietnia 2003 roku, polegających na zamianie 500 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii A na akcje zwykłe na okaziciela Serii A.
Rozdział I str. 7 pkt. 5.2
było:
"Jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA jest spółka BBI Capital Sp. z o.o.
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, podmiot ten posiada 2.177.391 akcji Emitenta (75,08% udział w kapitale), które dają 7.050.111 głosów na walnym zgromadzeniu (90,69% udział w liczbie głosów)."
jest:
"Jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA jest spółka BBI Capital Sp. z o.o.
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, podmiot ten posiada 2.177.391 akcji Emitenta (75,08% udział w kapitale), które dają 5.050.111 głosów na walnym zgromadzeniu (87,47% udział w liczbie głosów)."
Rozdział II str. 23 pkt. 2.1
było:
"Emitent jest podmiotem bezpośrednio zależnym od BBI Capital Sp. z o.o. Na dzień sporządzenia Prospektu akcjonariusz ten posiada 2.177.391 akcji Emitenta (75,08% udział w kapitale zakładowym) dających 7.050.111 głosów na walnym zgromadzeniu (90,70% udział w głosach na walnym zgromadzeniu)."
jest:
"Emitent jest podmiotem bezpośrednio zależnym od BBI Capital Sp. z o.o. Akcjonariusz ten posiada 2.177.391 akcji Emitenta (75,08% udział w kapitale zakładowym) dających 5.050.111 głosów na walnym zgromadzeniu (87,47% udział w głosach na walnym zgromadzeniu)."
Rozdział IV str. 47 pkt. 2
było:
"Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Emax S.A. wynosił 2.900.000 złotych i podzielony był na:
§ 1.218.420 akcji imiennych serii A. Akcje Serii A są uprzywilejowane co do głosu w taki sposób, że na każdą Akcję Serii A przypada pięć głosów.
§ 1.681.580 akcji na okaziciela serii B.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 złoty.
W dniu 8 kwietnia 2003 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiana polegała na dokonaniu konwersji 500.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, na 500.000 akcji zwykłych na okaziciela. Po zarejestrowaniu zmiany Statutu przez sąd, kapitał zakładowy wynosił będzie 2.900.000 złotych i podzielony będzie na:
§ 718.180 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na 1 akcję przypada 5 głosów na walnym zgromadzeniu,
§ 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
§ 1.681.580 akcji zwykłych na okaziciela serii B,"
jest:
"Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Emax S.A. wynosił 2.900.000 złotych i podzielony był na:
§ 1.218.420 akcji imiennych serii A. Akcje Serii A są uprzywilejowane co do głosu w taki sposób, że na każdą Akcję Serii A przypada pięć głosów.
§ 1.681.580 akcji na okaziciela serii B. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 złoty.
W dniu 8 kwietnia 2003 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiana polegała na dokonaniu konwersji 500.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, na 500.000 akcji zwykłych na okaziciela. W dniu 09.06.2003r. sąd zarejestrował zmianę statutu w powyższym zakresie. Kapitał zakładowy wynosi obecnie 2.900.000 złotych i podzielony jest na:
§ 718.420 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na 1 akcję przypada 5 głosów na walnym zgromadzeniu,
§ 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
§ 1.681.580 akcji zwykłych na okaziciela serii B,"
Rozdział VI str. 62 pkt. 3.1
było:
"Akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest BBI Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, Polska.
BBI Capital Sp. z o.o. na dzień sporządzenia Prospektu był akcjonariuszem posiadającym:
§ 1.218.180 akcji imiennych serii A, dających 6.090.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na 1 akcję przypada 5 głosów) oraz
§ 959.211 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 959.211 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Łącznie BBI Capital Sp. z o.o. posiada 2.177.391 akcji Emitenta (75,08% udział w kapitale zakładowym), dających 7.050.111 głosów na Walnym Zgromadzeniu (90,69% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu).
W dniu 8 kwietnia 2003 r. NWZA Emitenta podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie zmiany statutu Spółki. Zmiana polegała na dokonaniu konwersji 500.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, na 500.000 akcji zwykłych na okaziciela. Po zarejestrowaniu zmiany statutu przez sąd, BBI Capital Sp. z o.o. będzie akcjonariuszem posiadającym:
§ 718.180 akcji imiennych serii A, dających 3.590.900 głosów na walnym zgromadzeniu (akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na 1 akcję przypada 5 głosów na walnym zgromadzeniu),
§ 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu,
§ 959.211 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 959.211 głosów na walnym zgromadzeniu.
Po zarejestrowaniu zmiany statutu, BBI Capital Sp. z o.o. będzie akcjonariuszem posiadającym 2.177.391 akcji Emitenta (75,08% udział w kapitale zakładowym), dających 5.050.111 głosów na Walnym Zgromadzeniu (87,47% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu). Na dzień sporządzenia Prospektu zmiany Statutu w tym zakresie nie zostały jeszcze zarejestrowane przez sąd.
Działalność BBI Capital Sp. z o.o. polega na finansowaniu lub współfinansowaniu przedsięwzięć gospodarczych, a także na zarządzaniu i współzarządzaniu tymi przedsięwzięciami.
BBI Capital Sp. z o.o. jest stroną umowy opcji na zakup akcji Emitenta zawartej w dniu 23 grudnia 2002 roku pomiędzy Emax S.A. i BBI Capital Sp. z o.o. z jednej strony a Panami Bogdanem Kosturkiem, Andrzejem Kosturkiem oraz Panią Elżbietą Płonką-Szydłak z drugiej strony. Umowa ta została opisana w pkt. 4 niniejszego rozdziału.
Ponadto, równolegle z ofertą nowych akcji planowane jest przeprowadzenie transakcji odsprzedaży do 380.000 akcji przez BBI Capital Sp. z o.o. W przypadku odsprzedaży tej liczby akcji, i objęciu przez inwestorów wszystkich Akcji Serii C i Akcji Serii D oferowanych w ramach publicznej subskrypcji, BBI Capital Sp. z o.o. byłby akcjonariuszem posiadającym łącznie 1.797.391 akcji (53,02% udział w kapitale zakładowym), dających 4.670.111 głosów na walnym zgromadzeniu (74,56% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu)."
jest:
"Akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest BBI Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, Polska.
BBI Capital Sp. z o.o. na dzień sporządzenia Prospektu był akcjonariuszem posiadającym:
§ 1.218.180 akcji imiennych serii A, dających 6.090.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na 1 akcję przypada 5 głosów) oraz
§ 959.211 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 959.211 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Łącznie BBI Capital Sp. z o.o. posiadał 2.177.391 akcji Emitenta (75,08% udział w kapitale zakładowym), dających 7.050.111 głosów na Walnym Zgromadzeniu (90,69% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu). W dniu 8 kwietnia 2003 r. NWZA Emitenta podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie zmiany statutu Spółki. Zmiana polegała na dokonaniu konwersji 500.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, na 500.000 akcji zwykłych na okaziciela. W dniu 09.06.2003r. sąd zarejestrował zmianę statutu w powyższym zakresie. Obecnie BBI Capital Sp. z o.o. jest akcjonariuszem posiadającym:
§ 718.180 akcji imiennych serii A, dających 3.590.900 głosów na walnym zgromadzeniu (akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na 1 akcję przypada 5 głosów na walnym zgromadzeniu),
§ 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu,
§ 959.211 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 959.211 głosów na walnym zgromadzeniu.
BBI Capital Sp. z o.o. jest akcjonariuszem posiadającym łącznie 2.177.391 akcji Emitenta (75,08% udział w kapitale zakładowym), dających 5.050.111 głosów na Walnym Zgromadzeniu (87,47% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu).
Działalność BBI Capital Sp. z o.o. polega na finansowaniu lub współfinansowaniu przedsięwzięć gospodarczych, a także na zarządzaniu i współzarządzaniu tymi przedsięwzięciami.
BBI Capital Sp. z o.o. jest stroną umowy opcji na zakup akcji Emitenta zawartej w dniu 23 grudnia 2002 roku pomiędzy Emax S.A. i BBI Capital Sp. z o.o. z jednej strony a Panami Bogdanem Kosturkiem, Andrzejem Kosturkiem oraz Panią Elżbietą Płonką-Szydłak z drugiej strony. Umowa ta została opisana w pkt. 4 niniejszego rozdziału.
Ponadto, równolegle z ofertą nowych akcji planowane jest przeprowadzenie transakcji odsprzedaży do 380.000 akcji przez BBI Capital Sp. z o.o. W przypadku odsprzedaży tej liczby akcji, i objęciu przez inwestorów wszystkich Akcji Serii C i Akcji Serii D oferowanych w ramach publicznej subskrypcji, BBI Capital Sp. z o.o. byłby akcjonariuszem posiadającym łącznie 1.797.391 akcji (53,02% udział w kapitale zakładowym), dających 4.670.111 głosów na walnym zgromadzeniu (74,56% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu)."
Załącznik Nr 4 - Statut Emitenta, str. 300, § 9 ust. 1
Było:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.900.000,- zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.218.420 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia) Akcji serii A oraz 1.681.580 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt) Akcji serii B."
Jest:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.900.000 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
1) 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 0500000,
2) 718.420 (siedemset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia) Akcji imiennych serii A o numerach od 0500001 do 1218420,
3) 1.681.580 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt) Akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1681580."
Załącznik Nr 4 - Statut Emitenta, str. 300, § 10 ust. 1
Było:
"1. Akcje serii A są akcjami imiennymi."
Jest:
"1. 718.420 (siedemset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia) Akcji serii A jest akcjami imiennymi."
Załącznik Nr 4 - Statut Emitenta, str. 300, § 13 ust. 1
Było:
"1. Na każdą Akcję serii A przypada pięć głosów."
Jest:
"1. Na każdą imienną Akcję serii A przypada pięć głosów."
Data sporządzenia raportu: 13-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Emax Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Emax &lt;EMXX.WA&gt; Zmiany w prospekcie emisyjnym.