EMFER Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 570 tys. zł

EMFER Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 570 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-P ZA 1. PÓŁ. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT półrocze / półrocze / 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 9.585 11.552 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 258 313 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9.554 11.518 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 31 33 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 6.408 8.872 w tym: - od jednostek powiązanych - 226 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6.365 8.716 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 43 156 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 3.177 2.680 IV. Koszty sprzedaży 229 324 V. Koszty ogólnego zarządu 2.041 2.356 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 906 - VII. Pozostałe przychody operacyjne 134 465 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 43 152 2. Dotacje - - 3. Inne przychody operacyjne 92 313 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 347 310 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - 3. Inne koszty operacyjne 347 310 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 694 155 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 5 70 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 5 12 - od jednostek powiązanych - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne - 58 XI. Koszty finansowe 333 2 1. Odsetki, w tym: 28 2 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4. Inne 305 - XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 366 223 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -4 - 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne 4 - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 362 223 XV. Podatek dochodowy -208 - a) część bieżąca - - b) część odroczona - - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 570 223 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 479 -287 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.160.000 2.160.000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,22 -0,13 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 3.150.000 3.150.000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15 -0,09 UWAGA. Pełna nazwa spółki: FER Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 07-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ