Energoaparatura <ENAP.WA> Strata netto w 3 kw. 2003 r. wyniosła 339 tys. zł

Energoaparatura <ENAP.WA> Strata netto w 3 kw. 2003 r. wyniosła 339 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 13.380 9.776 27.008 25.337 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13.307 9.622 26.837 22.903 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 73 154 171 2.434 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 12.287 7.629 23.995 20.222 w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12.214 7.510 23.834 17.977 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 73 119 161 2.245 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 1.093 2.147 3.013 5.115 IV. Koszty sprzedaży - - - - V. Koszty ogólnego zarządu 1.081 1.186 3.485 3.712 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 12 961 -472 1.403 VII. Pozostałe przychody operacyjne 51 197 792 798 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 8 380 544 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 49 189 412 254 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 298 404 1.016 904 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 220 51 509 324 3. Inne koszty operacyjne 78 353 507 580 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -235 754 -696 1.297 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 30 16 1.461 264 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 27 4 87 149 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 3 12 1.374 115 XI. Koszty finansowe 185 368 555 1.076 1. Odsetki, w tym: 54 293 260 681 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 131 75 295 395 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -390 402 210 485 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - -3 - 8 1. Zyski nadzwyczajne - - - 11 2. Straty nadzwyczajne - 3 - 3 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -390 399 210 493 XV. Podatek dochodowy -51 - 161 - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona -51 - 161 - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -339 399 49 493 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 524 -945 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.200.000 2.200.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 -0,43 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: ENERGOAPARATURA SA Data sporządzenia raportu: 24-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ