Energomon Polnoc <ENPO.WA> Nr 52/2002 Korekta raportu półrocznego SA-P 2002 - część 2

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółka Akcyjna
10-10-2002, 09:05

r) w poz. "Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)" - stan na

półrocze 2001 r.

winno być: 70.167 tys. zł

s) komentarz do przedmiotowej noty - uzupełnienie o następującą treść:

"Z normalnym tokiem sprzedaży związane są należności z terminem wymagania

do 3 m-cy."

16) NOTA 7F

"Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem

na należności niespłacone w okresie:"

a) w poz.a)

"do 1 miesiąca" - stan na 2001 r.

winno być: 4.764 tys. zł

b) w poz.a)

"do 1 miesiąca" - stan na półrocze 2001 r.

winno być: 9.108 tys. zł

c) w poz.b)

"powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy" - stan na 2001 r.

winno być: 2.963 tys. zł

d) w poz.b)

"powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy" - stan na półrocze 2001 r.

winno być: 3.742 tys. zł

e) w poz.c)

"powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy" - stan na 2001 r.

winno być: 5.706 tys. zł

f) w poz.c)

"powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy" - stan na półrocze 2001 r.

winno być: 7.114 tys. zł

g) w poz.d)

"powyżej 6 miesięcy do 1 roku" - stan na 2001 r.

winno być: 399 tys. zł

h) w poz.d)

"powyżej 6 miesięcy do 1 roku" - stan na półrocze 2001 r.

winno być: 569 tys. zł

i) w poz.e)

"powyżej 1 roku" - stan na 2001 r.

winno być: 1.444 tys. zł

j) w poz.e)

"powyżej 1 roku" - stan na półrocze 2001 r.

winno być: 232 tys. zł

k) w poz. "Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem

(brutto)" - stan na półrocze 2002 r.

podano : - 3.261 tys. zł

winno być: 20.079 tys. zł

l) w poz. "Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem

(brutto)" - stan na 2001 r.

winno być: 15.276 tys. zł

ł) w poz. "Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem

(brutto)" - stan na półrocze 2001 r.

winno być: 20.765 tys. zł

m) w poz.f)

"odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,

przeterminowane" - stan na półrocze 2002 r.

winno być: - 3.261 tys. zł

n) w poz.f)

"odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,

przeterminowane" - stan na 2001 r.

winno być: - 1.038 tys. zł

o) w poz.f)

"odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,

przeterminowane" - stan na półrocze 2001 r.

winno być: - 245 tys. zł

p) w poz. "Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem

(netto)" - stan na 2001 r.

winno być: 14.238 tys. zł

r) w poz. "Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem

(netto)" - stan na półrocze 2001 r.

winno być: 20.520 tys. zł

17) NOTA 8 - uzupełnienie o następującą treść:

"Należności przeterminowane wynoszą 20.079 tys. zł, z tego: - należności przeterminowane z tytułu dostaw i usług, opisuje Nota 7F.

W kwocie 3.261 tys. zł dokonano odpisu aktualizującego za 2001 rok.

Brak jest należności spornych, od których nie dokonano odpisów aktualizu-

jących."

18) NOTA 10

"Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe"

a) w poz.a)

"czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:" - stan na półrocze 2001 r.

podano : 1.508 tys. zł

winno być: 1.509 tys. zł

b) w poz.a) pierwsze tiret

"-ZFŚS, podatek od nieruchomości, opł. za wieczyste użytkowanie gruntu" - stan

na półrocze 2001 r.

podano : 1.508 tys. zł

winno być: 1.509 tys. zł

c) w poz. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem" - stan na półrocze

2001 r.

podano : 2.550 tys. zł

winno być: 2.551 tys. zł

19) NOTA 11 - uzupełnienie o następującą treść:

"Na korekty aktualizujące wartość udziałów i akcji za I-sze półrocze 2002 r.

w kwocie 394 tys. zł składają się :

- 390 tys. zł - sprzedaż udziałów w spółce „Technika Spawalnicza” Sp. z o.o.,

- 4 tys. zł - zmniejszenie wartości udziałów w spółce „Energomontaż-

Magyarorszag" Sp. z o.o., co wynikało z przeszacowania

wartości udziałów na dzień 30.06.2002 r., wyrażonych w

forintach.

Ponadto w I-szym półroczu 2002 r. nastąpiło zmniejszenie stanu odpisów

aktualizujących wartość należności krótkoterminowych o kwotę 924 tys. zł.,

na pozycję tę składa się :

- 924 tys. zł - zmniejszenie rezerwy poprzez ustalenie nowej wartości

kontraktu."

20) NOTA 18A

"Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego"

a) komentarz do przedmiotowej noty - uzupełnienie o następującą treść:

"Brak jest zmiany stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego "

21) NOTA 18D

"Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)"

a) w poz.a)

"stan na początek okresu" - stan na półrocze 2002 r.

podano : 213 tys. zł

winno być: 214 tys. zł

b) w poz.b)

"zwiększenia (z tytułu)" - stan na 2001 r.

podano : 213 tys. zł

winno być: 214 tys. zł

c) w poz.b) dopisać pierwsze tiret o następującej treści:

"kaucje" - stan na 2001 r.

winno być: 214 tys. zł

d) w poz.e)

"stan na koniec okresu" - stan na półrocze 2002 r.

podano : 213 tys. zł

winno być: 214 tys. zł

e) w poz.e)

"stan na koniec okresu" - stan na 2001 r.

podano : 213 tys. zł

winno być: 214 tys. zł

22) NOTA 20C

"Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek"

a) w kolumnie "termin spłaty" w wierszu 4

podano : 01.01.2003 r.

winno być: 11.01.2003 r.

b) w kolumnie "Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w zł" w wierszu 9

podano : 36.250.000 zł

winno być: 3.625.000 zł

23) NOTA 21B

"Inne rozliczenia międzyokresowe"

a) w poz.b)

"rozliczenia międzyokresowe przychodów" - stan na półrocze 2002 r.

podano : 38.277 tys. zł

winno być: 40.341 tys. zł

b) w poz.b) trzecie tiret

"-krótkoterminowe (wg tytułów)" - stan na półrocze 2002 r.

podano : 38.277 tys. zł

winno być: 38.278 tys. zł

c) w poz.b) trzecie tiret

"-krótkoterminowe (wg tytułów)" - stan na 2001 r.

podano : 51.639 tys. zł

winno być: 49.576 tys. zł

d) w poz.b) trzecie tiret "-krótkoterminowe (wg tytułów)"

"-dochodów przyszłych okresów" - stan na półrocze 2002 r.

podano : 38.277 tys. zł

winno być: 38.278 tys. zł

e) w poz.b) trzecie tiret "-krótkoterminowe (wg tytułów)"

"-dochodów przyszłych okresów" - stan na 2001 r.

podano : 51.639 tys. zł

winno być: 49.576 tys. zł

f) w poz."Inne rozliczenia międzyokresowe, razem" - stan na półrocze 2002 r.

podano : 41.151 tys. zł

winno być: 41.152 tys. zł

24) NOTA 25A

"Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa-

rodzaje działalności)"

a) w poz. "Towary" pierwsze tiret "-w tym od jednostek powiązanych" - stan na półrocze 2002

podano : 877 tys. zł

winno być: 887 tys. zł

b) w poz. "Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem" pierwsze

tiret

"-w tym: od jednostek powiązanych" - stan na półrocze 2002 r.

podano : 877 tys. zł

winno być: 887 tys. zł

25) NOTA 28

"Inne koszty operacyjne"

a) komentarz do przedmiotowej noty - uzupełnienie o następującą treść:

"Nie utworzono odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych."

26) NOTA 29C

"Inne przychody finansowe"

a) w poz.c)

"pozostałe, w tym:" - stan na półrocze 2001 r.

podano : 477 tys. zł

winno być: 688 tys. zł

b) w poz. "Inne przychody finansowe, razem" - stan na półrocze 2001 r.

podano : 477 tys. zł

winno być: 688 tys. zł

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

( str. 56 raportu ) - uzupełnienie

1.

1.1.

Spółka posiada zakupione opcje walutowe, które mogą stać się zobowiązaniami

finansowymi w przypadku konieczności wykupu.

1.2.1.

a/ Spółka "Energomontaż-Północ" S.A. w ramach posiadanego limitu w BRE S.A.

zawarła następujące transakcje sprzedaży opcji walutowych

1,5 mln USD na dzień rozliczenia 24 02.2003 r. - kurs odkupu 5,15

1,5 mln USD na dzień rozliczenia 03.03.2003 r. - kurs odkupu 5,15

1,5 mln USD na dzień rozliczenia 10.04.2003 r. - kurs odkupu 4,60

0,2 mln EUR na dzień rozliczenia 15.05.2002 r. - kurs odkupu 3,64

0,1 mln USD na dzień rozliczenia 08.05 2003 r. - kurs odkupu 4,60

3,5 mln USD na dzień rozliczenia 25.07.2003 r. - kurs odkupu 4,45

Powyższe transakcje dotychczas przyniosły Spółce zysk w wysokości

750 tys. zł. Obarczone są one jednak pewnym ryzykiem, które jest minimalne

poprzez stały monitoring kursów walutowych.

Ryzyko to jest niezbyt wielkie, gdyż w przypadku załamania kursów Spółka

dokona zakupu opcji walutowych. Celem zakupu opcji jest poprawa wyniku

finansowego.

b/ W Spółce aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane są według cen nabycia.

c/ Dokonano przeszacowania aktywów finansowych poprzez korektę utraty wartości

na plus 7 tys. zł w związku ze zmianą kursu akcji na 30.06.2002 r. - Huta

Ferrum.

d/ Spółka nie prowadzi takich transakcji.

e/ Nie dotyczy.

f/ Suma zobowiązań kredytowych wynosi 39.946 tys. zł.

42 % kredytów skoncentrowane jest w BPH - PBK S.A.

Spółka nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec banków, w przypadku wypowie-

dzenia umów kredytowych banki mogą przystąpić do egzekwowania ustanowionych

zabezpieczeń. Obecnie negocjowane są z bankami kwoty spłaty kredytów ze

sprzedaży nieruchomości, które są zabezpieczeniem kredytów.

1.2.2.

Spółka aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia w wartości godziwej -

według kursu giełdowego.

1.2.3.

Spółka nie posiada instrumentów finansowych (aktywów i zobowiązań), które nie są

wyceniane w wartości godziwej.

1.2.4.

Spółka nie zawiera umów, w wyniku których aktywa finansowe przekształca się w

papiery wartościowe ani umów odkupu.

1.2.5.

Spółka nie przekwalifikowywała aktywów finansowych wycenianych w wartości

godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia.

1.2.6.

Na dzień 30.06.2002 r. nastąpiło zwiększenie wartości akcji Huty Ferrum o kwotę

7 tys. zł , w związku z korektą utraty wartości. Dane te pokazane są w Nocie

nr 4P

1.2.7.

Naliczono i uzyskano przychody z tytułu odsetek od należności własnych w kwocie

18 tys. zł.

1.2.8.

Spółka nie naliczała odsetek dotyczących pożyczek lub należności objętych odpi-

sem aktualizującym .

1.2.9.

Spółka nie posiada innych zobowiązań finansowych poza krótkoterminowymi kredy-

tami.

Odsetki naliczone i zapłacone wynoszą 2.094 mln zł.

1.2.10.

Spółka zabezpiecza wykonanie kontraktów gwarancjami dobrego wykonania ( ban-

kowymi lub ubezpieczeniowymi ), jak również żąda takich zabezpieczeń od

podwykonawców.

1.2.11.

Wszelkie ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zabezpieczone

są polisami.

1.2.12.

Spółka nie stosuje w zabezpieczeniach pochodnych instrumentów finansowych, nie

są one aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze.

2. Zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji i poręczeń łącznie z wekslowymi

wynoszą 44.693 tys. zł., z tego na rzecz jednostek powiązanych wynoszą

10.124 tys. zł.

3. Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu

terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli.

4. Spółka nie zaniechała i nie przewiduje zaniechania jakiejkolwiek wykonywanej

do tej pory działalności gospodarczej.

5. Nie realizowano środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne

potrzeby.

6. Spółka nie ponosiła nakładów inwestycyjnych i nie przewiduje takich nakładów

do poniesienia w okresie najbliższych 12 m-cy od dnia bilansowego.

7.1. Spółka nie prowadziła transakcji z podmiotami powiązanymi, dotyczących

przeniesienia praw i zobowiązań.

7.2. Spółka nie posiada należności długoterminowych od jednostek powiązanych.

Zgodnie z danymi, wykazanymi w bilansie:

- należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych wynoszą

12.814 tys. zł

- zobowiązania krótkoterminowe od jednostek powiązanych wynoszą

11.070 tys zł.

Zgodnie z danymi, wykazanymi w rachunku zysków i strat:

- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych wynoszą 19.663 tys.zł

- przychody ze sprzedaży wynoszą 12.754 tys.zł .

Pozostałe koszty niezbędne do konsolidacji - koszty zarządu w jednostkach

powiązanych wynoszą 57 tys. zł.

8. Spółka nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

9. Przeciętne zatrudnienie w Spółce wynosi :

1. OGÓŁEM W KRAJU - 858 osób

w tym:

pracownicy umysłowi - 241 osób

pracownicy produkcyjni - 617 osób

2. PRACOWNICY PRODUKCYJNI - 617 osób

w tym:

- monterzy - 403 osoby

- spawacze - 104 osoby

- pozostali produkcyjni - 110 osób

3. BUDOWY EKSPORTOWE - 195 osób

10. Łączne wynagrodzenie wypłacone do 30 czerwca 2002 r.

1. W jednostce dominującej

- Członkom Zarządu 264.080 zł

- Członkom Rady Nadzorczej 161.035 zł

2. We władzach jednostek zależnych

- Członkom Zarządu -

- Członkom Rady Nadzorczej -

3. We władzach jednostek współzależnych i stowarzyszonych

- Członkom Zarządu -

- Członkom Rady Nadzorczej -

11. Spółka ani jednostki zależne i powiązane nie udzieliły zaliczek, kredytów,

pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń

na rzecz emitenta osobom zarządzającym i nadzorującym.

12. Nie było znaczących zdarzeń, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

13. Nie ma znaczących zdarzeń po dniu bilansowym, które powinny być zamieszczone w

sprawozdaniu finansowym.

14. Nie było prawnego poprzednika Spółki.

15. W okresie ostatnich trzech lat działalności Spółki nie wystąpiła skumulowana

średnioroczna stopa inflacji powyżej 100%.

16. Zestawienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a

uprzednio sporządzonym i opublikowanym sprawozdaniem finansowym za I-sze

półrocze 2001 r.:

I. Dotyczące pozycji bilansu:

- Aktywa trwałe:

1) z pozycji "Wartości niematerialne i prawne" wyksięgowano kwotę

977 tys.zł z tytułu kosztów organizacji spółki i przeniesiono ją do

pozycji "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe",

2) z kont pozabilansowych przeksięgowano:

- z pozycji "Prawa wieczystego użytkowania gruntów" do pozycji

"Rzeczowy majątek trwały" kwotę 2.063 tys.zł.

3) z pozycji "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe" do pozycji

"Długoterminowe rozliczenia kosztów" przeniesiono kwotę 571 tys.zł.

- Pasywa:

1) rezerwa na podatek dochodowy w wysokości 26 tys.zł została przeniesiona

do pozycji "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania"

2) kwota 2.063 tys.zł z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów

została zaksięgowana w pozycji "Rozliczenia międzyokresowe długotermi-

nowe".

II. Dotyczące rachunku zysków i strat:

1) w pozycji "Zbycia niefinansowych aktywów trwałych" dokonano korekty w

wysokości 741 tys.zł z tytułu kosztów.

17. Spółka nie dokonała zmian dotyczących zasad rachunkowości i sposobu sporzą-

dzenia sprawozdania finansowego poza zmianami wynikającymi ze zmiany ustawy o rachunkowości.

18. Nie wystąpiły korekty błędów podstawowych.

19. Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez

Spółkę.

20. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek.

21. W sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach

podporządkowanych Spółka stosuje metodę praw własności.

22. Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Data sporządzenia raportu: 10-10-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Energomon Polnoc &lt;ENPO.WA> Nr 52/2002 Korekta raportu półrocznego SA-P 2002 - część 2