ESPEBEPE HOLDING SA Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 267 tys. zł

ESPEBEPE HOLDING SA Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 267 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 688 1.037 2.571 - materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 291 342 1.137 - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 684 1.037 2.559 - 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 - 12 - II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 600 765 1.732 - w tym: - od jednostek powiązanych 352 - 667 - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 585 765 1.706 - 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 - 26 - III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 88 272 839 - IV. Koszty sprzedaży - - - - V. Koszty ogólnego zarządu 599 1.747 2.556 - VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -511 -1.475 -1.717 - VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.083 2.089 5.834 - 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -8 248 1.506 - 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 1.091 1.841 4.328 - VIII. Pozostałe koszty operacyjne 379 1.740 1.344 - 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 366 1.694 914 - 3. Inne koszty operacyjne 13 46 430 - IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 193 -1.126 2.773 - (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 521 1.291 2.918 - 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - 100 133 - - od jednostek powiązanych - 100 133 - 2. Odsetki, w tym: 219 563 1.391 - - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 3 - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4 - 5. Inne 302 628 1.387 - XI. Koszty finansowe 272 596 1.392 - 1. Odsetki, w tym: 87 78 270 - - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4 - 4. Inne 185 518 1.118 - XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 442 -431 4.299 - XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - 3 - 1. Zyski nadzwyczajne - - 3 - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 442 -431 4.302 - XV. Podatek dochodowy 175 -592 897 - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona 175 -592 897 - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 267 161 3.405 - - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3.405 -1.650 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4.258.060 4.258.060 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,80 -0,38 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Data sporządzenia raportu: 04-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ