Konkurs najbardziej etycznych firm w Polsce

Etyczna Firma

FAQ

Czy moja firma może przystąpić do Konkursu „Etyczna Firma 2018”?
Do udziału w Konkursie zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce – niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju działalności, kapitału zakładowego czy przychodów. Podstawowym kryterium uczestnictwa w inicjatywie jest prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z zasadą etyczności, a także chęć ubiegania się o tytuł „Etycznej Firmy”.
Organizator i Partner merytoryczny rezerwują sobie prawo do ostatecznej oceny i selekcji zgłoszeń na podstawie źródeł innych niż Ankieta konkursowa.

W jaki sposób moje przedsiębiorstwo może starać się o tytuł „Etycznej Firmy”?
Aby zgłosić firmę do udziału, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie Konkursu: http://etycznafirma.pb.pl/. Po otrzymaniu zgłoszenia, w ciągu jednego dnia roboczego na adres e-mail wskazany w formularzu, zostanie przesłany indywidualny link do kwestionariusza konkursowego. Wypełnienie ankiety za pośrednictwem platformy www.pwc.qualtrics.com będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przegląd i analizę przekazanych odpowiedzi.

Jakie są zasady wypełniania Ankiety konkursowej?
Wypełnienie ankiety powinno odbywać się zgodnie z zasadami należytej staranności. Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę upoważnioną do tego, posiadającą wiedzę na temat programów, inicjatyw oraz działań podejmowanych przez daną organizację w obszarach tematycznych objętych niniejszą ankietą. Odpowiedzi należy udzielić na każde pytanie ujęte w ankiecie, zaznaczając swój wybór we wskazanym miejscu lub uzupełniając pole do tego specjalnie przeznaczone. Wypełniający ankietę udzielają odpowiedzi (o ile nie zaznaczono inaczej) za okres od 24 września 2018 do 7 grudnia 2018 roku dotyczącej działalności spółki w Polsce.

Jak punktowane są odpowiedzi?
Odpowiedziom na pytania została przypisana właściwa liczba punktów, w zależności od wagi pytania w kwestionariuszu. Organizatorzy i Partner merytoryczny nie ujawniają uczestnikom Konkursu liczby punktów, które można zdobyć za poszczególne pytania. Punkty są przyznawane wyłącznie za odpowiedzi udzielone we wskazanym do tego miejscu.

Czy wyniki mojej firmy będą opublikowane?
Wyniki Konkursu wraz z ich analizą i opiniami ekspertów zostaną opublikowane w Pulsie Biznesu oraz ogłoszone podczas dedykowanego spotkania. Data publikacji wyników zostanie podana do wiadomości publicznej po zakończeniu procesu przeglądu i analizy przesłanych Ankiet.

Z kim należy się kontaktować w sprawie Konkursu?
Wszelkie pytania dotyczące kwestii merytorycznych i technicznych Konkursu prosimy kierować na adres: etyczna.firma@pl.pwc.com

W kwestiach dotyczących marketingu, publikacji, organizacji Konkursu oraz pozostałych, prosimy o kontakt z Organizatorem: Katarzyna Dziedzic, Marketing Manager,Tel. +48 22 333 9826, e-mail: k.dziedzic@pb.pl.