Konkurs najbardziej etycznych firm w Polsce

Etyczna Firma

Regulamin

Art. 1
Organizacja Konkursu "Etyczna Firma"


Określenia w niniejszym regulaminie oznaczają:
1)    Konkurs – konkurs „Etyczna Firma”, prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
2)    Organizator - Puls Biznesu Bonnier Business Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
3)    Partner Konkursu:
a)    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa;
b)    PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock;
4)    Partner merytoryczny, PwC - PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (poprzednio: PwC Polska sp. z o.o.), Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa;
5)    Uczestnik Konkursu- przedsiębiorstwo zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce (niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju działalności, kapitału zakładowego czy generowanych zysków), które zgłosiło swoją chęć udziału w Konkursie;
6)    Ankieta Konkursowa, Ankieta – zestaw pytań konkursowych z zakresu etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, przygotowany przez ekspertów Zespołu Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć PwC;
7)    Ustawa Prawo Przedsiębiorców – Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U.2018.646 z dnia 30 marca 2018 r.);

 

Art. 2
Cel i postanowienia ogólne Konkursu


1.    Organizator oraz Partnerzy i Partner merytoryczny Konkursu wspierają działania na rzecz etycznego prowadzenia biznesu i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie podmiotów prowadzących w sposób najbardziej kompleksowy i systemowy działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce.
2.    Konkurs jest przeprowadzany raz w roku, a bieżąca edycja trwa od 24 września 2018 roku do 7 lutego 2019 roku.
3.    Czas przeznaczony na zgłoszenia Uczestników do udziału w Konkursie i całkowite uzupełnienie ankiety konkursowej obejmuje okres od 24 września 2018 do 7 grudnia 2018r.
4.    W Konkursie nie mogą brać udziału podmioty zależne od Organizatora, Partnera Konkursu i Partnera merytorycznego.Art. 3
Warunki udziału w Konkursie


1.    Do Konkursu mogą przystąpić wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane i funkcjonujące na terytorium Polski, zaklasyfikowane na mocy Ustawy Prawo Przedsiębiorców jako duże, średnie, małe lub mikro – przedsiębiorstwa.
2.    Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
3.    Aby zgłosić firmę do udziału w Konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie Konkursu http://etycznafirma.pb.pl/. Po otrzymaniu zgłoszenia, na adres email wskazany w formularzu, przedstawiciele Partnera merytorycznego przesyłają na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej indywidualny link do odpowiedniej ze względu na wielkość zgłaszanego podmiotu Ankiety.
4.    Ankiety Konkursowe zostały zamieszczone na dedykowanej platformie elektronicznej: www.pwc.qualtrics.com. W postępowaniu konkursowym będą uwzględniane jedynie Ankiety wypełnione za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej. Wypełnianie Ankiet powinno odbywać się zgodnie z zasadami należytej staranności. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na każde pytanie we wskazanym do tego miejscu.
5.    Otrzymanie dostępu do Ankiety jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i wyrażeniem zgody na przekazanie danych kontaktowych osoby wypełniającej Ankietę oraz informacji o reprezentowanej przez nią firmie, dotyczących kultury organizacyjnej i jej poszczególnych elementów, a także na przetwarzanie tych danych do celów postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz do publikacji wyników zbiorczych.
6.    Wypełnienie Ankiety, a co za tym idzie przesłanie jej Partnerowi merytorycznemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie przez ekspertów Partnera merytorycznego analizy przedstawionych danych.


Art. 4
Zasady przeprowadzenia Konkursu


Dział I
Postanowienia Ogólne
1.    Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez Uczestnika kompletnie wypełnionej ankiety konkursowej.
2.    Pytania zawarte w ankiecie konkursowej odnoszą się do wybranych zagadnień z obszaru zarządzania etyką w przedsiębiorstwie.
3.    Zestawienie wyników Uczestników Konkursu jest sporządzane na podstawie liczby punktów uzyskanych po wypełnieniu Ankiety. Wagi przypisywane pytaniom oraz odpowiedziom zostały opracowane przez autorów Ankiety Konkursowej.
4.    Odpowiedziom na poszczególne pytania została przypisana odpowiednia liczba punktów, w zależności od przyjętej wagi pytania. Organizatorzy Konkursu i autorzy Ankiety nie ujawniają Uczestnikom liczby punktów, które można zdobyć udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania. Punkty są przyznawane wyłącznie za odpowiedzi udzielone we wskazanym do tego miejscu.
5.    Wypełniający Ankietę Konkursową są zobowiązani udzielić odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym dotyczących działalności spółki w Polsce w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 (o ile nie zaznaczono inaczej). Brak odpowiedzi na dane pytanie jest równoznaczny z otrzymaniem 0 punktów za dane pytanie.
6.    Organizator i Partner merytoryczny zastrzegają sobie prawo do ostatecznej oceny i selekcji zgłoszeń na podstawie źródeł innych niż Ankieta Konkursowa. W przypadku podjęcia decyzji o nieprzyjęciu zgłoszenia, informacje dotyczące zgłaszającego zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych i nie będą przetwarzane przez Organizatora.
 Dział II
Duże i Średnie Przedsiębiorstwa
1.    Ankietę dedykowaną dla dużych i średnich przedsiębiorców wypełnia przedstawiciel podmiotu, który spełnia progi definicyjne dla dużych i średnich podmiotów zawarte w Ustawie Prawo Przedsiębiorców.
2.    Ankieta konkursowa składa się z 20 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.
3.    Integralną częścią ankiety są wszelkie dokumenty i materiały załączone jako uzupełnienie ankiety.
Dział III
Małe i Mikroprzedsiębiorstwa
1.    Ankietę dedykowaną dla małych i mikroprzedsiębiorców wypełnia przedstawiciel podmiotu, który spełnia progi definicyjne dla małych i mikroprzedsiębiorców, zawarte w Ustawie Prawo Przedsiębiorców.
2.    Ankieta konkursowa składa się z 5 pytań jednokrotnego wyboru oraz z jednego pytania otwartego.
3.    Integralną częścią ankiety są wszelkie dokumenty i materiały załączone jako uzupełnienie ankiety.
Dział IV
Zasady analizy wypełnionych Ankiet
1.    W ramach analizy Ankiet, Partner merytoryczny dokona analizy porównawczej odpowiedzi, a także analizy trendów i odchyleń od wartości oczekiwanych.
2.    Elementem analizy otrzymanych Ankiet może być dokonanie weryfikacji informacji udzielonych przez Uczestników. Weryfikacja może obejmować w szczególności następujące działania:
1)    Niestatystyczny dobór próby Ankiet do weryfikacji;
2)    Ocenę prawidłowości, kompletności oraz logiczności odpowiedzi udzielonych w ankietach poprzez przegląd i analizę dokumentów/ materiałów/ danych, na bazie których udzielono odpowiedzi,
3)    Wywiady z wybranymi przez Partnera merytorycznego przedstawicielami Uczestników,
4)    Przegląd doniesień prasowych na temat Uczestników.
3.    Ostateczne zestawienie punktowe Uczestników powstanie po przeprowadzeniu analizy Ankiet oraz dokonaniu weryfikacji udzielonych w nich odpowiedzi.Art. 5
Wyniki Konkursu


1.    Laureatami Konkursu zostaną wszyscy Uczestnicy, którzy z wynikiem pozytywnym przejdą proces analizy Ankiet. Laureaci Konkursu otrzymują tytuł oraz dyplom „Etycznej Firmy”.
2.    Laureaci Konkursu, którzy zdobędą tytuł „Etycznej Firmy” co najmniej trzykrotnie w trzech bezpośrednio po sobie następujących edycjach Konkursu, otrzymują tytuł oraz dyplom „Super Etycznej Firmy”.
3.    Patron Merytoryczny zastrzega sobie możliwość przyznania Wyróżnienia Specjalnego dla Uczestnika Konkursu, który wyróżnia się szczególnym podejściem do kwestii etycznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
4.    Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas dedykowanego spotkania oraz opublikowane w na łamach Pulsu Biznesu. Data publikacji wyników zostanie podana do wiadomości publicznej po zakończeniu procesu analizy Ankiet.

 

Art.6
 Dane Osobowe


1.    W przypadku pozyskiwania danych osobowych z wykorzystaniem Formularza, administratorem danych osobowych jest PwC - PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (poprzednio: PwC Polska sp. z o.o.), Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa.
2.    PwC jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa polskiego w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
3.    Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z opracowaniem Konkursu, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy w związku z zasadami określonymi w Regulaminie będą powierzone do przetwarzania Organizatorowi. Powierzenie do przetwarzania nastąpi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej pomiędzy Organizatorem i PwC.
4.    Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PwC, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).
5.    Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy dla celów, o których mowa w ustępie powyżej będą przetwarzane do zakończenia Konkursu tj. do czasu przeprowadzenia gali podsumowującej Konkurs.
6.    Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez osobę której dane dotyczą w każdym czasie. Zakończenie Konkursu nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zgłoszenia Firmy do Konkursu. Podjęte przez zgłaszającego (w przypadku posiadania upoważnienia do zgłoszenia) lub przez osobę której dane dotyczą czynności które skutkować będą pozbawieniem PwC (a tym samym Organizatorowi jako procesorowi) prawa do przetwarzania danych osobowych mogą wpływać na brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
8.    W przypadku konieczności dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zobowiązań Organizatora wynikających z Konkursu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
9.    Osoba której dane zostały wskazane w Formularzu i której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
10.    W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Art.7
Postanowienia końcowe


1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jednak zmiana taka nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników.