Europa <EOPA.WA> Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27 czerwca 2003 roku - część 1

27-06-2003, 18:48

Europa <EOPA.WA> Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27 czerwca 2003 roku - część 1 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ W DNIU 27 CZERWCA 2003 ROKU
Raport 28/03,
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2003 roku.
Uchwała Nr 1
w sprawie przyjęcia porządku obrad
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2002 oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2002.
8) Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
10) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
11) Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w TU EUROPA SA zasad ładu korporacyjnego.
12) Zmiany Statutu Spółki.
13) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14) Przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej.
15) Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16) Wyrażenie zgody na sprzedaż lokali znajdujących się w budynku stanowiącym własność TU EUROPA SA położonym we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 57-63a.
17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Uchwała Nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2002
1. Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd:
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 poddane ocenie Rady Nadzorczej,
2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej, obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r. który po stronie aktywów i pasywów w wykazuje sumę 91.495.296,69 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 9.552.984,51 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt jeden groszy),
- ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. zamykający się kwotą zysku netto 9.160.543,65 zł (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.209.287,66 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 66.624,01 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote i jeden grosz),
- informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2002
1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 i 63c ust. 4 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 2 pkt. 4 oraz § 10 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd: 1) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2002,
2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2002, obejmujące:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.869.830,47 zł (słownie: sto osiemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych i czterdzieści siedem groszy), - skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. wykazujący dodatni wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 9.552.984,51 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt jeden groszy),
- skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeń na życie za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. wykazujący ujemny wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 1.303.028,73 zł (słownie: milion trzysta trzy tysiące dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),
- skonsolidowany ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto w wysokości 9.972.288,19 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.021.032,20 zł (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści dwa złote dwadzieścia groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 67.602,24 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwa złote i dwadzieścia cztery grosze),
- informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 4
w sprawie podziału zysku
1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2002 w kwocie 9.160.543,65 zł (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy) oraz zysk z lat ubiegłych w kwocie 48.774,01 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote i jeden grosz) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 5
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 1. Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Jarosławowi Dowbajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r do 31 grudnia 2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 6
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002
1. Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bogdanowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 7
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002
1. Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Agnieszce Łysakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 8
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002
1. Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Dariuszowi Niedośpiałowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 września 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 9
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002
1. Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 10
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002
1. Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bruno Maisonnier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 11
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002
1. Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bernardowi Chauvel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 12
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002
1. Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Krysiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 13
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002
1. Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Łukaszowi Baldowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 14
w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego
1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 4 Statutu, a także mając na uwadze przyjęty przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza wyrażony przez Zarząd zamiar stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w tym dokumencie z wyłączeniem zasady opisanej w pkt. 20, dotyczącej obligatoryjnego powoływania "niezależnych członków Rady Nadzorczej", w taki sposób, by stanowili przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej.
Przyjęcie do stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce nastąpi w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w Statucie, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Zarządu, a także poprzez przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Wdrożenie zasad Dobrych praktyk w Spółce powierza się Zarządowi w granicach posiadanych przez niego kompetencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 15
w sprawie zmian Statutu Spółki
1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych po zaopiniowaniu propozycji zmian Statutu przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 20 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
1) W § 2 ust. 1 o brzmieniu: "Firma Spółki brzmi: Towarzystwo Ubezpieczeniowe "EUROPA" Spółka Akcyjna, a jej siedzibą jest miasto Wrocław. Spółka może używać formy skróconej: Towarzystwo Ubezpieczeniowe "EUROPA" S.A."
uzyskuje brzmienie:
"Firma Spółki brzmi: Towarzystwo Ubezpieczeniowe "EUROPA" Spółka Akcyjna, a jej siedzibą jest miasto Wrocław. Spółka może używać formy skróconej: Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA S.A. oraz TU EUROPA S.A"
2) W § 10 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:
"Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie."
3) W § 11 dodaje się:
- ust. 5 o brzmieniu:
"Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem."
- ust. 6 o brzmieniu:
"Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie."
4) W § 16:
- w ust. 3 o brzmieniu:
"Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują akcjonariusze założyciele na okres jednego roku, zaś członków następnych Rad - Walne Zgromadzenie na okres trzech lat." dodaje się zdanie:
"Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji."
- dodaje się ust. 4 o brzmieniu:
"Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie."
5) W § 17 ust. 2:
-pkt 5 o brzmieniu:
"powołanie i odwołanie członków Zarządu spółki" uzyskuje brzmienie:
"powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki oraz powierzenie poszczególnym członkom Zarządu pełnienia funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu"
- pkt 20 o brzmieniu: "opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu"
uzyskuje brzmienie:
"opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu."
6) W § 20:
- dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
"Rada Nadzorcza może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu pełnienie funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu."
- dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 4.
7) W § 21 ust. 5 o brzmieniu:
"Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu, uchwalony przez Radę Nadzorczą"
uzyskuje brzmienie: "Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Radę Nadzorczą."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.
Uchwała Nr 16
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej
1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
1) Bernarda Chauvel- Sekretarza Rady Nadzorczej
2) Zbigniewa Krysiaka- Członka Rady Nadzorczej
3) Łukasza Balda- Członka Rady Nadzorczej 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 17
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej
1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej: 1) Leszka Czarneckiego i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2) Pawła Ciesielskiego i powierza mu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej
3) Piotra Kaczmarka i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej
4) Waldemara Czarneckiego i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 18
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej
1. Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt. 4 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały i stanowiący integralną część Protokołu.
2. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2003 r. z wyjątkiem postanowień Regulaminu stanowiących odzwierciedlenie zmian Statutu przyjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie, które wejdą w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu.
3. Z chwilą wejścia w życie Regulaminu traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA S.A. zatwierdzony Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2001 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 19
W sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
1. Na podstawie § 10 ust. 2 pkt. 4 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały i stanowiący integralną część Protokołu.
2. Regulamin wchodzi w życie od dnia najbliższego Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem postanowień Regulaminu stanowiących odzwierciedlenie zmian Statutu przyjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie, które wejdą w życie nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania zmian Statutu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 20
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali położonych we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego 57-63a
1. Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie wszystkich lokali znajdujących się w stanowiącym własność Spółki budynku wielomieszkaniowym położonym we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego 57-63a.
Zarząd jest uprawniony do wyboru kupujących oraz określenia ceny sprzedaży lokali.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" S.A.
zatwierdzony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 dnia 27 czerwca 2003 r.
Postanowienia ogólne § 1
1. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjętych przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Regulamin niniejszy określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad, podejmowania uchwał.
3. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze Uchwały. O ile istotne argumenty za tym nie przemawiają zmiany Regulaminu powinny wchodzić w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
4. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w Biurze Zarządu Spółki.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia § 2
1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w terminie określonym w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody bądź jego dochowanie nie jest możliwe w świetle przepisów regulujących zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
Walne Zgromadzenie § 3
1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze posiadający świadectwo potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane zgodnie z przepisami Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów jest wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 3. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemuje się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów chyba, że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że ich obecność mogłaby narazić Spółkę na szkodę. Wniosek o dopuszczenie przedstawicieli mediów jest poddawany po głosowanie przez Przewodniczącego niezwłocznie po podpisaniu listy obecności zgodnie z §8. Głosowanie jest jawne.
§ 4
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, a podczas ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie bez nieuzasadnionej zwłoki zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej Przewodniczącym.
§ 5
1. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, jeśli wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie, przy czym liczba zgłoszonych kandydatów nie może przekroczyć 3 osób.
3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Każdy z akcjonariuszy może oddać głos tylko na jednego kandydata. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
§ 6
1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
b) udzielanie głosu,
c) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
d) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
e) ogłaszanie wyników głosowań,
f) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
§ 7
1. Przewodniczący zapewnia, by obrady przebiegały bez zbędnych przerw oraz opóźnień. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące przyczyny odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia.
§ 8
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący sprawdza czy akcjonariusze podpisali listę obecności i złożyli wymagane pełnomocnictwa lub dokumenty upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze, którzy wcześniej nie podpisali listy obecności, uzupełniają swoje podpisy.
3. Przewodniczący podpisuje listę obecności, która następnie zostaje wyłożona do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku zmian uczestników Walnego Zgromadzenia lista obecności ulega sprostowaniu i uzupełnieniu.
5. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący w porozumieniu ze sporządzającym protokół notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebranym i przedstawia im porządek obrad.
§ 9
1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie przy zachowaniu przepisów Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
§ 10

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Europa &lt;EOPA.WA&gt; Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27 czerwca 2003 roku - część 1