Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. ogłasza nabór na Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Rozwoju

  • Materiał partnera
opublikowano: 21-11-2018, 16:07

RADA NADZORCZA FABRYKI KOTŁÓW SEFAKO S.A. z siedzibą w Sędziszowie działając na podstawie § 13 ust.1 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

WICEPREZESA ZARZĄDU DS. HANDLU I ROZWOJU

I. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; 
3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

II. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

III. Kandydat powinien posiadać miedzy innymi:

1. wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
2. wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych,
3. doświadczenie w zakresie kompleksowego zarządzania spółką (w szczególności w obszarach: sprzedaży, zasobów ludzkich, finansowym),
4. wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych oraz rozliczania kontraktów długoterminowych,
5. wiedzę i doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów biznesowych,
6. doświadczenie w zakresie udziału w tworzeniu strategii rozwoju, budowaniu funkcji sprzedażowej
7. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym swobodną komunikację.

IV. Każdy kandydat składa zgłoszenie, które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. I pkt 1,
2. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z ust. I pkt 2,
3. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z ust. I pkt 3,
4. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z ust. I pkt 4,
5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. aktualne zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi,
7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, o którą kandydat się ubiega,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowo kandydat jest zobowiązany przedłożyć w zgłoszeniu:

1. List motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
2. Życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w dotychczasowej pracy zawodowej,
3. Koncepcję pracy na stanowisku Wiceprezesa ds. handlu i rozwoju.

V. Ww. dokumenty powinny być załączone w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia kopii dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat, z który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

VI. Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A., ul. Przemysłowa 9, 28- 340 Sędziszów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. handlu i rozwoju Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.”

Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zostać doręczone do siedziby spółki w Sędziszowie w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00., przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 15 grudnia 2018 roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w Sędziszowie przy ul. Przemysłowej 9).

VII. Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

VIII. Od publikacji ogłoszenia do dnia składania zgłoszeń, w siedzibie spółki w Sędziszowie w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00, zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności zapoznać się z następującymi dokumentami: Statutem Spółki, zwięzłym opisem działalności Spółki, sprawozdaniem finansowym za 2017 rok.

IX. Otwarcie zgłoszeń powinno nastąpić w terminie do 14 dni od upływu terminu przyjmowania zgłoszeń.

X. Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń, określonym w pkt VI powyżej, lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

XI. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. w Warszawie. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Zastrzega się prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną.

XII. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

XIII. Rada Nadzorcza może korzystać w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z usług firmy doradztwa personalnego.

XIV. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci oceniani będą w następujących zakresach:

1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

4. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

5. doświadczenie w zakresie kompleksowego zarządzania spółką (w szczególności w obszarach: handlowym, zasobów ludzkich, finansowym),

6. wiedza i doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych oraz rozliczania kontraktów długoterminowych,

7. wiedza i doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów biznesowych,

8. doświadczenie w zakresie udziału w tworzeniu strategii rozwoju, budowaniu funkcji sprzedażowej.

XV. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

XVI. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

XVII. Administratorem danych osobowych jest Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. (28-340 Sędziszów), przy ul. Przemysłowej 9. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa ds. handlu i rozwoju. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne. W przypadku jakichkolwiek pytań kandydata dotyczących jego danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: remigiusz.ciosek@sefako.pl

XVIII. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu